Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Trine Arnesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL20411 Miljøarbeid og rehabilitering for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie.

Absolutte forkunnskaper

Bestått emner første studieår bachelor vernepleie.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • 1. Beskrive innholdet i somatisk differensialdiagnostikk ved endret atferd.

 • 2. Beskrive ulike funksjonsvansker og tilstander.

 • 3. Beskrive hvordan man ved kartlegging og tolkning kan anslå grad av autonomi-evne hos personer med nedsatt kognitiv fungering.

 • 4. Beskrive minst ett prinsipp for å øke eller unntaksvis begrense menneskers innflytelse over eget liv.

Ferdigheter:

 • 5. Anvende observasjoner og registreringer som måler ulike dimensjoner ved atferd.

 • 6. Anvende observasjoner og registreringer for identifisering av årsaker til atferd.

 • 7. Anvende analysedata som grunnlag for mål- og tiltaksvalg.

 • 8. Anvende og begrunne bruk av ulike typer N=1 design.

 • 9. Anvende og begrunne bruk av ulike opplæringsteknikker.

 • 10. Anvende og begrunne bruk av ulike forsterkningsstrategier.

 • 11. Anvende tiltak som fremmer grunnleggende ferdigheter, verbale ferdigheter og samarbeidsferdigheter.

Generell kompetanse:

 • 12. Vurdere/drøfte juridiske og etiske grunnlag for tiltak.

Innhold

 1. Sjekklister for identifisering av somatisk sykdom, samt ulike risikofaktorer og forebygging.

 2. Atferdsproblemer hos mennesker med utviklingshemming, utviklingshemming og kriminalitet, utviklingshemming og seksualitet, ADHD, multifunksjonshemming, autisme (tidlige tegn) og demens

 3. Kartlegging av autonomi hos mennesker med nedsatt kognitiv fungering

 4. Autonomi- eller nytteprinsippet

 5. Strategier for måling av progresjon under endrings- og opplæringstiltak

 6. Funksjonelle analyser

 7. Normative og deskriptive premisser for målvalg og tiltak

 8. N=1 design, grafisk fremstilling av data, visuelle analyser

 9. Særtrening, læring i naturlige situasjoner og strategier for ferdighets-generalisering

 10. Forsterkningsstrategier basert på differensiell forsterkning; atferds-avtaler; tegnøkonomi

 11. Atferds-analytisk tidlig intervensjon, alternativ og supplerende kommunikasjon, kognitive hjelpemidler, sosial ferdighetstrening

 12. Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9; Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 4A.

 

Undervisnings- og læringsformer

Seminarer, forelesninger, veiledning og selvstudier.

Arbeidsomfang

300 timer.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • En individuell caseoppgave på maks 3000 ord

 • 8 individuelle notater a maks 500 ord.

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattform innen gitt frist. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning.

Oppgaven og notatene leveres på læringsplattform til fastsatte datoer. Veiledning og feedback gis i ressurstimer. Studenten skal ha en komplett læringsmappe (1 caseoppgave og 8 notater) 14 dager før eksamen. Oppgaven og notatene godkjennes ved innlevering såfremt innholdet er eksamensrelevant.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen (ca. 40 minutter).

Ved muntlig eksamen tas det utgangspunkt i læringsmappen. De innleverte skriftlige arbeidskravene vurderes ikke. Det er den muntlige prestasjonen som vurderes med bokstavkarakterer.

Karakterregel: A-F

Den muntlige eksamen skal dokumentere at studenten (a) har og kan anvende kunnskaper om problemområder som kjennetegner ulike klient-/brukergrupper som profesjonen arbeider med, og (b) kan redegjøre for og beskrive sentrale arbeidsmetoder/prosedyrer/tiltak som profesjonen anvender i forhold til disse gruppene, og (c) kan vurdere og begrunne hvordan man går fram i det systematiske arbeidet for å utvikle og tilrettelegge tiltak, samt hvordan man arbeider direkte med den enkelte klient/bruker/tjenestemottaker basert på (a) og (b).

Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen kan tidligere godkjent læringsmappe benyttes, jf. arbeidskrav.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:- Skriftlig sluttevaluering- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 19.12.2018

Banda, Devender R.; Grimmett, Eric & Hart, Stephanie L. (2009) Activity Schedules. Teaching Exceptional Children, 41 (4), 16-21. http://www.autismoutreach.ca/sites/default/files/3_03_activity_sched.pdf  

Barth, T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Gyldendal akademisk. s. 13 - 140.

Brask, O. D., Østby, M., & Ødegård, A. (2016). Vernepleierens kjerneroller: en refleksjonsmodell. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1671-0. s. 63-158

Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2014). Applied behavior analysis, (2 utg.). Harlow: Pearson.

 • Kap 1: Definition and Characteristics of Applied Behavior Analysis s. 22-43

 • Kap 2: Basic Concepts s. 44-66

 • Kap 6: Constructing and Interpreting Graphic Displays of Behavioral Data s. 146-177

 • Kap 7: Analyzing Behavior Change: Basic Assummptions and Strategies s. 178-195

 • Kap 8: Reversal and Alternating Treatment Designs s. 196-219

 • Kap 9: Multiple Baseline and Changing Criterion Designs s. 245-274

 • Kap 10: Planning and Evaluating Applied Behavior Analysis Research s. 225-253

 • Kap 11: Positive Reinforcement s. 276-310

 • Kap 12: Negative Reinforcement s. 311-323

 • Kap 13: Schedules of Reinforcement s. 324-343

 • Kap 18: Imitation, s 390-407

 • Kap 21: Extinction s. 468-480

 • Kap 22: Differential Reinforcement s. 481-497

 • Kap 23: Antecedent Interventions s. 498-509

 • Kap 24: Functional Behavioral Assessment s. 510-534

 • Kap 25: Verbal Behavior s. 536-557

 • Kap 26: Contingency Contracting, Token Economy, and Group Contingencies s. 558-582

 • Kap 28: Generalization and Maintenance of Behavior change s. 622-663

Dyvesveen, H., Christensen, R., Sørheim, D.G, & Klintwall, L. (2013). Etablering av vokale mands ved bruk av Modified Incidental Teaching Sessions. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 40, 197-202. http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=443

Eikeseth, S. & F. Svartdal (red.) (2010). Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis, 2. utgave Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30181-6.

 • Kap. 3: Motivasjon s. 60-74

 • Kap. 10: Autisme s. 223-239

 • Kap. 11: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder og hyperkinetisk forstyrrelse s. 247-274

 • Kap. 12: Behandling av barn med atferdsforstyrrelser s. 275-290

 • Kap. 13: Trening av sosial kompetanse s. 294-314

 • Kap. 14: Atferdsproblemer hos mennesker med utviklingshemming s. 319-332

Eknes, J, Bakken T. E. Løkke, J. A & Mæhle. I. (red.) (2008). Utredning og diagnostisering. Utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget

 • Kap. 7: Somatisk differensialdiagnostikk ved utredning av atferdsvansker og mulige psykiatriske symptomer. s. 88-101

 • Kap. 17: Diagnostisering av demens hos personer med utviklingshemming. s. 219-233

Eknes, J & Løkke, J. A. (red.) (2009). Utviklingshemming og habilitering. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Kap. 5: Seksualitet - opplæring og veiledning s. 66-73

 • Kap. 9: Utviklingshemming og syn - en tilnærming i habiliteringsarbeidet i forståelse av ulike funksjoners og faktorers betydning for kommunikasjon og samspill s. 102-109

 • Kap. 14: Negativ frihet og evne til selvbestemmelse s. 153-160

 • Kap. 17: Hjelpemidler for forståelse, selvstendighet og deltagelse s. 191-201

 • Kap.18: Avtalestyring s. 203-211

 • Kap. 21: Utagering - utfordrende atferd s. 233-244

 • Kap. 22: Selvskading hos mennesker med alvorlig og dyp grad av utviklingshemming s. 245-253

 • Kap. 24: Utviklingshemming og kriminalitet s. 266-282

Frielink, N. & Embregts, P. (2013). Modification of motivational interviewing for use with people with mild intellectual disability and challenging behaviour. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 38(4), 279-291. http://dx.doi.org/10.3109/13668250.2013.809707

Gitlesen, J.P. (2013) Mennesker med utviklingshemming har rett til et seksualliv og en samlivsform etter eget ønske! SOR rapport, 59(6), 73-75. http://www.samordningsradet.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=56453

Gongola. L. & Sweeney, J. (2012). Discrete Trial Teaching: Getting Started. Intervention in School and Clinic, 47(3) 183 -190. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1053451211423813

Gundersen, K. & Moynahan, l. (2006). Nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Kap. 11. trening av sosial kompetanse s. 157-163

 • Kap.12. Hva er sosial kompetanse s.163-167

 • Kap. 13 Forholdet mellom sosial kompetanse og avvikende atferd s. 167-179

 • Kap. 14 Teoretisk bakgrunn for trening av sosial kompetanse s. 181-201

 • Kap. 15 Trening av sosial kompetanse med grupper s. 203-252

 • Kap. 16 Implementering og generalisering s. 254-257

Halvorsen, L. R (2018). Første-, andre- og tredjeordensønsker: et bidrag i arbeidet med å forstå selvbestemmelse og autonomi. https://vernepleier.no/2018/09/forste-andre-og-tredjeordensonsker-et-bidrag-i-arbeidet-med-a-forsta-selvbestemmelse-og-autonomi/

Halvorsen, L. R., Løkke, J. A, Berge, K. R, Johnsrud, L, Larsen, K & Mæhre, L. J. V (2013). En empirisk studie av forløperidentifisering og responsklasse-hierarkier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 40, 157-169. http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=443

Helsedirektoratet - Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4a - E-læringskurs http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/

Holth, P. (2012) Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 39(2), 143-152. http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=372

Horgen,T., K. Slåtta, A. Gjermestad (red.) (2010). Multifunksjonshemming, livsutfoldelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: -82-15-00920-4

 • Kap. 3: Det nære språket - språkmiljø. Grunnleggende forhold for utvikling av gjensidig forståelse. s. 57-73

 • Kap. 4: Deltagelse s. 76-89

 • Kap. 8: En skoledag med glede og engasjement. Om viktige forhold i den gode skolehverdagen s. 141-164

 • Kap. 11: Tilpassede spill, hobbyer og hyggeaktiviteter s. 200-214

 • Kap. 12: Med mulighetens briller. Videoopptak som redskap til utvikling av felles forståelse og fagmiljø s. 214-228

Løkke, J.A., Berger, C., Aadalen, R. & Vold, J.A. (2011). Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og vandring hos en person med demens. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 45-50. http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=254

Løkke, J.A., Eriksen, E.S., Hansteensen, C., Karlsøen, A.N. & Vold, J.A. (2011). Preferansekartlegging for personer med kognitiv svikt på sykehjem. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 77-88. http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=254

Løkke, J.A., Falck, R., Jacobsen, A., Steen, L.K., Unnemark, G.A. & Vold, J.A. (2011). Økt sosial interaksjon som følge av primingaktiviteter blant eldre med demens. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 89-95. http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=254

Løkke, J.A, Halvorsen, L.R., Magnusdottir, E., Karlsen, A.R.D & Krosby, A-L. (2018). Presisjonsopplæring og økt lesehastighet hos to barneskoleelever. En replikasjon. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 45 (1), 21 - 34.

Løvaas, O. I. (2003). Opplæring av mennesker med forsinket utvikling. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 16: Diskriminasjonslæring (153-166)

Mruzek, D. W., Cohen, C. & Smith,T. (2007). Contingency Contracting with Students with Autism Spectrum Disorders in a Public School Setting. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 19(2), 103-114. doi:10.1007/s10882-007-9036

Nikopoulus, C.K., Nikopoulou-Smyrni, P. (2007). Teaching complex social skills to children with autism: Advances of video modeling. Journal of Early and Intensive Behavior Intervention, 5(2), 30-43. http://psycnet.apa.org/fulltext/2014-52729-003.pdf

Owren, T. & Linde, S. (2017). Mellom vilje og valg - en drøfting av tjenesteyternes handlinger og begrunnelser i fire eksempler på insisterende praksis. Tidsskrift for omsorgsforskning, 3(1), 55-63. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2017-01-09

Rønhovde, L. I. (2004). Kan de ikke bare ta seg sammen: om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom, 308 s. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-32992-3.

 • Kap. 2: Diagnostisering og diagnosekriterier s. 44-52

 • Kap. 3: Fra småbarnsalder til ung voksen: kjennetegn på ADHD og Tourette syndrom s. 65-83

 • Kap. 6: Medikamentell behandling s.154-165

 • Kap. 9: Kan de ikke bare ta seg sammen? : atferdsvansker og konfliktløsning s. 243-267

Salthe, G. (2004). Frihet og ansvar for personer med mentale handikap. SOR rapport, 50 (4), 38-53. http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2004/Salthe__Frihet_og_ansvar__4_04.pdf

Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 1. SOR rapport, 50 (2), 17-25. http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2004/Salthe__Deltakere_og_objekter_del_1__2_04.pdf

Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 2. SOR rapport, 50 (3), s. 25-33. http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2004/Salthe__Deltakere_og_objekter_del_2__3_04.pdf

Sørensen, A.M (2010) Picture Exchange Communication System (PECS), og erfaringer med dette. Dialog, 1, 4-11. http://www.isaac.no/wp-content/uploads/2010/10/PECS.pdf

Vold, J.A. & Løkke, J. A. (2011). Atferdsanalytiske tiltak for personer med demens: Et litteratursøk. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 51-58. http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=254

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming (2011). Oslo: Helsedirektoratet (Rundskriv IS 10/2015). https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/977/Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.pdf

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV 2011-06-24 nr. 30: kapittel 9: rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2019 21:49:31