Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Janne Strømme
 • Imtiaz Badshah
 • Asbjørn O. Pedersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB10419 Finansregnskap med analyse 1 (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
 • bachelorstudiet i regnskap
 • bedriftsøkonomi, årsstudium

Finansregnskap med analyse I (eller tilsvarende) må være fullført og bestått for å starte på emner i tredje studieår i bachelorstudiene. 

Undervisningssemester

1. semester (høst)  

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om regnskapet som informasjonskilde
 • har kjennskap til finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser
 • har kjennskap til grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven
 • har kjennskap til bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapspliktige opplysninger
 • har kjennskap til sentrale måleproblemer i et finansregnskap
 • har kjennskap til oppstillingsplaner for presentasjon
 • har kjennskap til en enkel analyse og bruk av finansielle nøkkeltall

Ferdigheter

Studenten

 • kan bokføre og avslutte et enkelt årsregnskap for et aksjeselskap i samsvar med regnskapslovens regler
 • kan utarbeide et finansregnskap med obligatoriske oppstillingsplaner, noter og kontantstrømoppstilling
 • kan beregne de meste sentrale nøkkeltall og vurdere en bedrifts økonomiske stilling i forbindelse med en regnskapsanalyse
 • kan bokføringsregelverket

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i nye økonomiske trender for regnskap
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan kritisk vurdere strategiske økonomistyringsmodeller
 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper
 • kan diskutere faglige problemstillinger i forhold til praktiske case
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Innhold

Emnet gir en innføring i bedriftens eksterne regnskap - finansregnskapet. Studenten får i dette emnet en god innsikt i de grunnleggende regnskapsprinsipper, vurderingsregler, oppstillingsplaner for presentasjon og opplysningsplikt i regnskapslov samt innsikt i bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale. De vanligste måleproblemene i finansregnskapet gjennomgås i detalj. Videre skal studenten kunne analysere regnskap inkludert bruk av finansielle nøkkeltall.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er lagt opp med forelesninger, oppgaveløsning, selvorganisert gruppearbeid med øvingsoppgaver, tester og veiledning individuelt eller i grupper med faglærer og/eller studentassistenter.

Studentene skal aktivt bruke Sticos Oppslag gjennom hele undervisningen og kunne bruke Visma eAccounting.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • En innleveringsoppgave i gruppe.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig firetimers eksamen.

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon.

Karakterregel: A - F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 31.05.2021.

Asbjørn O. Pedersen og Kjell G. Hoff, Grunnleggende regnskap 1 Finansregnskapet, Universitetsforlaget 2019.

Kjell G. Hoff og Asbjørn O. Pedersen, Grunnleggende regnskap 2 Analyse av finansregnskapet, Universitetsforlaget 2019.

Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform er også pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:22:23