Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Trond-Arne Borgersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB30920 Næringsøkonomi og konkurranseanalyse (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

• bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med profilering i økonomisk analyse

Absolutte forkunnskaper

Alle emner i første studieår må være bestått for å starte emner i tredje studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Mikroøkonomi med anvendelser, Makroøkonomi, Finansiering og investering, Innføring i bedriftsøkonomisk analyse og Anvendt statistikk og metode.

Undervisningssemester

Høst (5. semester)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 

Studenten kan

 • gjøre rede for bedrifters markedstilpasning i tilfellet ufullkommen konkurranse

 • analysere ulike markedsformer

 • belyse strategisk interaksjon mellom bedrifter i et statisk og et dynamisk perspektiv

 • diskutere hvordan fusjoner, karteller og vertikale avtaler kan påvirke bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet

 • belyse markedseffektene av ulike regulatoriske inngrep

Ferdigheter

Innen praktiske og teoretiske problemstillinger kan studenten:

 • gjøre rede for pris- og mengdestrategier bedrifter kan bruke for å bedre egen lønnsomhet i tilfellet med markedsmakt

 • anvende grunnleggende oligopolteori for å belyse strategisk interaksjon mellom bedrifter i markeder med imperfekt konkurranse

 • bruke spillteori for å analysere statiske og dynamiske aspekter ved konkurranse

Generell kompetanse

Studenten:

 • kjenner begrepet markedsmakt og de potensielle skadelige effektene markedsmakt kan ha for samfunn og forbruker

 • kan analysere enkeltbedrifters markedstilpasning i tilfellet markedsmakt

 • kjenner ulike strukturelle rammer for å analysere konkurranse

 • har innsikt i spillteoretisk analyse

 • er kjent med ulike konkurransepolitiske mål og virkemidler

Innhold

Emnet har som formål å gi studentene en generell innføring i næringsøkonomisk teori og konkurranseanalyse. Emnet har fokus på markedsløsningen i konkurransesituasjoner som er karakterisert av et fåtall tilbydere.

Begrepet markedsmakt er sentralt i emnet som også belyser velferdseffektene for samfunn og forbruker av at enkelte bedrifter har markedsmakt. Emnet bruker grunnleggende oligopolteori og spillteori for å analysere statiske og dynamiske aspekter ved konkurranse.

Bedrifters mulighet til å drive prissamarbeid, og forholdet mellom etablerte bedrifter og potensielle nyetableringer diskuteres. Emnet belyser konkurransepolitiske temaer som vertikale avtaler og fusjoner.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er lagt opp med tradisjonelle forelesninger og oppgaveløsning.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering, individuelt eller i gruppe, må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig firetimers eksamen.

Hjelpemidler: godkjent kalkulator.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 14.04.2020. Kan endres før semesterstart.

Lars Sørgaard (2003). Konkurransestrategi - Eksempler på anvendt mikroøkonomi (2. utgave) Fagbokforlaget.

Jean Tirole (1988). The Theory of Industrial Organization. MIT Press

 

Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform er også pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 01:22:23