Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Jan Vaslestad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB24019 Geoteknikk og anleggsteknikk (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium ingeniørfag:

 • Bygg
 • Bygg, Tress
 • Bygg, Y-vei

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende mekanikk-kunnskaper

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • kjenner hovedtrekkene i jordartenes oppbygging og egenskaper
 • kjenner til de mest brukte laboratorieundersøkelser og feltundersøkelser
 • kjenner til geotekniske beregningsmetoder
 • kjenner til graving, fylling og transport
 • kjenner til bergarbeider inkludert sprengning
 • kjenner til grunnforsterkningsmetoder

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende geotekniske beregningsmetoder til å dimensjonere støttekonstruksjoner, peler og fundamenter
 • kan foreta beregning av setninger og stabilitet
 • kan foreta valg mellom ulike grunnforsterkningsmetoder
 • kan beskrive vegens oppbygging
 • kan utføre kapasitetsberegninger for anleggsmaskiner
 • kan foreta masseberegning i forbindelse med masseflytting
 • kan beskrive metoder for arbeid i berg- og løsmasser

Generell kompetanse

Studenten

 • har en helhetlig forståelse av jordartenes oppbygging og anvendelse av beregningsmetoder
 • har forståelse for grunnleggende rasutløsende årsaker
 • har forståelse for anleggstekniske metoder i berg og løsmasser

Innhold

Geoteknikk

Følgende tema vil bli omhandlet:

 • Jordartenes oppbygging og egenskaper
 • Laboratorieundersøkelser og feltundersøkelser
 • Beregning av stabilitet, jordtrykk, bæreevne og setninger
 • Dimensjonering av peler, støttekonstruksjoner og fundamenter.

Anleggsteknikk:

Følgende tema vil bli omhandlet:                                                                                        

 • Graving, fylling og transport
 • Komprimering av fyllinger
 • Bergarbeider inkl sprengning i dagen og tunneler
 • Anleggsdrift i vegbygging
 • Vegens oppbygging, material- og utførelseskrav
 • Bruer og kulverter
 • Grøntanlegg
 • Grunnforsterkning og skråninger
 • Befaringer til samferdselsanlegg og prosjekter

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger, ekskursjoner til samferdselsanlegg.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 4 skriftlige øvinger i geoteknikk (høstsemester)
 • 4 av 5 skriftlige øvinger i anleggsteknikk (vårsemester)
 • Obligatorisk deltagelse på anleggsbefaring
 • Prosjektoppgave i anleggsteknikk i vårsemesteret

Eksamen

Emnet har to deleksamener, som hver teller 50%. 

Deleksamen 1: Individuell, skriftlig eksamen på 3 timer i høstsemesteret, tema geoteknikk. Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator.

Deleksamen 2: Individuell, skriftlig eksamen på 3 timer i vårsemesteret, tema anleggsteknikk. Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator.

Karakterregel A-F benyttes for begge deleksamener. Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet.

Det gis en samlet karakter etter karakterregel A til F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen, kan studenten velge hvilke(-n) deleksamen(-er) som skal avlegges.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og stduenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Geoteknikk:

Introduksjon til geoteknikk. Faggruppe for Geoteknikk, NTNU 2017.

Statens vegvesen, Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging

Kompendier: Tarald Rørvik, Geoteknikk 1, 2 og 3.

Anleggsteknikk:

Statens vegvesen, Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger

Byggesaken: Anleggsboka

 

Støttelitteratur:Barnes, G.E. (2010), Soil mechanics: Principles and practice. Third edition, Macmillan Press Ltd.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 19:19:04