Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Robert Roppestad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD10011 Ingeniørrollen og prosjektarbeid (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørenes rolle i samfunn og arbeidsliv
 • har grunnleggende kunnskaper i informasjonsteknologi, og om bruk av digitale verktøy
 • kjenner historien om informasjonsteknologiens utvikling
 • kjenner til prosjektarbeidets faser
 • har kjennskap til relevante faglige informasjonskilder og regler for kildebruk 
 • kjenner til hvilke lover og avtaleverk som gjelder
 • kjenner til de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk 


Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetsikre denne som grunnlag for problemløsning
 • kan skrive en akademisk tekst på en korrekt måte
 • kan bruke og sette seg inn i digitale verktøy for å løse praktiske problemer og effektivisere arbeidet
 • kan vedlikeholde en datamaskin, installere programmer og fysiske komponenter
 • behersker grunnleggende HTML og CSS til utvikling av websider


Generell kompetanse:
Studenten

 • kan jobbe med prosjekter og arbeidsoppgaver, både selvstendig og i team
 • er i stand til å organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeide med andre 
 • vet hvordan man deler kunnskap i en kollaborativ skriveprosess
 • kan søke etter relevant kunnskap om faget og sette seg i denne på egenhånd
 • kan perspektivisere et faglig problem i en akademisk tekst
 • er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger

Innhold


 • Bruk av datamaskiner og verktøy til å løse praktiske problemer og effektivisere arbeid.
 • Grunnleggende HTML og CSS til utvikling av websider.
 • Informasjonsteknologiens historie, og datamaskinens oppbygging og virkemåte
 • Prosjektarbeidets faser
 • Akademisk skriving og kildebruk
 • Ingeniørens rolle i samfunnet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i ukentlige temaer med praktiske og teoretiske problemer som skal dokumenteres og reflekteres i en digital mappe. Undervisningen følges opp med forelesninger og veiledning.

Arbeidsomfang

Opptil 12 timer forelesninger + øvinger per uke.
Det vil være størst belastning de 3 første ukene, og deretter 2 til 6 timer forelesning per uke + øvinger/prosjekt.

Eksamen

Vurdering skjer med utgangspunkt i en digital mappe med fire individuelle mappebidrag. Studenten må bestå alle mappebidragene for å bestå emnet.

Det gis en karakter Bestått / Ikke bestått i emnet.

Dersom en student ikke består mappeinnleveringen, må han/hun levere ny mappe ved ny/utsatt eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Eget kompendium og ressursdokumenter fra www.it.hiof.no/grit/.
Materiale utdelt av faglærere og gjesteforelesere.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. juli 2020 02:59:47