Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Christian Fredrik Heide
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD20106 Statistikk og økonomi (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP:

Studenten

 • forstår og gjør rede for begreper innen sannsynlighetsregning
 • forstår og gjør rede for begreper innen statistikk
 • kan forklare og forstå bedriftsøkonomiske hovedelementer

FERDIGHETER:

Studenten kan

 • utføre sannsynlighetsregning
 • regne med ulike diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller
 • utføre statistiske metoder som estimering, konfidensintervall og hypotesetesting
 • utføre kovarians- og regresjonsanalyse
 • lese et enkelt regnskap og kjenne til prinsippene for hvordan det er oppbygd
 • lage produktkalkyler, samt beregne og vurdere nøkkeltall for lønnsomhet, likviditet og soliditet
 • gjennomføre beregninger av optimale økonomiske tilpasninger gitt kostnader og inntekter
 • gjennomføre enkle KRV analyser (kostnad, resultat og volum)
 • gjennomføre enkle investeringsanalyser

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten kan

 • bruke teknikker innen sannsynlighetsregning og statistiske metoder
 • være aktiv medarbeider og leder av mindre næringsrettede prosjekter med ansvar for å ivareta faglige økonomiske hensyn

Innhold

Del 1. Statistikk

 • Sannsynlighetsbegrepet (inkludert Bayes' formel).
 • Diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller (blant annet binomisk, hypergeometrisk, normal, uniform og student-t)
 • Forventning og varians
 • Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting
 • Kovarians- og regresjonsanalyse
 • Bruk av statistisk verktøy

Del 2. Økonomi

 • Sentrale økonomiske begreper
 • Innføring i regnskap og noen sentrale nøkkeltall for lønnsomhet, soliditet og likviditet
 • KRV analyse
 • Produktkalkyler
 • Markedsformer og tilpasninger
 • Investeringsanalyse

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvingsoppgaver.

Arbeidsomfang

4-6 timer forelesninger + 2 timer øvinger per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

6 obligatoriske øvingsoppgaver, hvorav 4 må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Det benyttes bokstavkarakter A-F.
Hjelpemidler til eksamen:

 • lærebøker og egne notater
 • godkjent kalkulator som deles ut på eksamensdagen

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (frivillig)
 • Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten ble sist oppdatert 7. desember 2017.

Del 1. Statistikk
Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, 3. utgave (eller nyere), Universitetsforlaget 2013.
Skriftlig materiale utdelt av faglærer, samt materiale presentert på web.

Del 2. Økonomi
Mette Holan og Per Høiseth: Økonomistyring, 1. utgave, Fagbokforlaget 2010, ISBN:9788256271436
Skriftlig materiale utdelt av faglærer, samt materiale presentert på web.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. des. 2019 04:06:00