Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Ole Sveen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUIDR10411 Anatomi/fysiologi/idrettsskader (5-10) (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving og idrett for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 7. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten:

 • har utviklet grunnleggende kunnskap om kroppens bygning og funksjon
 • kjenner sentrale begreper, ord og benevnelser fra emnet
 • har kunnskap om skjelettet
 • har kunnskap om musklene i truncus, overekstremitet og underekstremitet
 • har kunnskap om forebygging og behandling av idrettskader
 • har kunnskap om nervesystemet, muskelsystemet, respirasjon, sirkulasjonssystemet, energisystemet, temperaturregulering, hormonsystemet, urinveissystemet, fordøyelsen og cellene

Studentene skal etter fullført studium ha solide og grunnleggende, faglige og didaktiske kunnskaper i idrettsfag. Ha kunnskap om arbeid med videreutvikling av grunnleggende ferdigheter (utrykke seg muntlig, lese, utrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy).

Ferdigheter:
Studenten:

 • kan vurdere og bruke anatomi- og fysiologikunnskap i skole- og treningsarbeid
 • kan forebygge og gi førstehjelp ved idrettsskader
  kan utføre relevante analyser og uttrykke seg både muntlig og skriftlig i faget
 • ?

Generell kompetanse
Studenten:

 • er sikker i muntlige og skriftlige framlegg
 • kan finne fram til løsning på faglige problemstillinger ved hjelp av relevant litteratur og nettsteder
 • kan arbeide selvstendig med anatomi- og fysiologifaget
 • kan nytte faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon om anatomi, fysiologi og idrettsskader i et pedagogisk perspektiv
  ?

Innhold

Anatomi:

Skjelettets oppbygning og musklenes funksjon

Fysiologi

Vanlige idrettsrelaterte skader og enkel skadebehandling

Se for øvrig detaljert plan for studiet ved studiestart.

?

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg, samt veiledning under praktiske øvelser. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for arbeid i emnet. IKT inngår i undervisning og læring, i basisgruppesammenheng og ved forelesninger.?

Praksis

Se mer informasjon i Plan for praksis

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Muntlige framlegg i basisgrupper skal være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Framleggene (PP-presentasjoner) leveres i fronter. Se semesterplanen for detaljer.?

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 6 timer

Begge fagområder (anatomi/idrettsskader og fysiologi) vurderes til en samlet karakter. Begge fagområder må være bestått for at kandidaten skal få karakter i emnet. Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensbesvarelsen blir vurdert av intern sensor. Det blir benyttet en gradert karakterskala fra A - F, der A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr "ikke bestått".

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppførlging av emneevalueringen.

?

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 04.01.2011

Dahl, H. A.; Klar, Ferdig, Gå (2005) m / arbeidsbok.

Dahl, H.A. and E. Rinvik. Menneskets funksjonelle anatomi. Oslo.: Cappelen akademisk forl., 2010

Sveen, Ole; Anatomi; Eget kompendium

Bahr, Prøis, Mæhlum; Idrettsskader, Gazzette bok, 2006?

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:04:38