Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Lasse Ellefsen
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LMBENG10117 ENG101 Engelsk språk og kommunikasjon (1-7) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger engelsk som

 • masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7
 • undervisningsfag (90 studiepoeng) i kombinasjon med Profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning 1-7

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksisperioder i 1. studieår.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om gjeldende læreplan og grunnleggende ferdigheter i engelskfaget

 • har kunnskap om barns språklæring i et andrespråksperspektiv, språklæringsteorier, samt strategier og metoder som fremmer språkutvikling

 • har kunnskap om begynneropplæring i engelsk og overgangen fra barnehage til barnetrinnet og fra barnetrinnet til ungdomstrinnet

 • har kjennskap til nasjonale prøver, kartleggingsverktøy, vurderingsverktøy og ulike vurderingsformer

 • har kunnskap om tilpasset språkopplæring og flerspråklighet

 • har kunnskap om ulike analoge og digitale læremidler og ressurser som kan brukes i opplæringen

 • har kunnskap om lydsystemet i engelsk med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk

 • har kunnskap om engelsk ordtilfanget

 • har kunnskap om engelsk grammatikk med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk

 • har innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk og engelsk som et verdensspråk

 • har kunnskap om hvordan jobbe med engelsk grammatikk og lydsystem i klasserommet

 • har kunnskap om interkulturell læring og urbefolkninger, inkludert kunnskap om samisk kultur

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan med fokus på de grunnleggende ferdigheter

 • kan bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig og være en god språkmodell for elevene

 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid og kritisk vurdere egen undervisning

 • kan utøve en helhetlig, differensiert og læringsorientert undervisnings- og vurderingspraksis

 • kan kritisk vurdere lærebøker og andre analoge og digitale læringsmidler til bruk i opplæringen

 • kan kritisk vuredere skriftlige og muntlige engelskspråklige strukturer

 • kan ta i bruk digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk ved å være seg bevist sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier og ansvar for barn og unges personlige vekst

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen

 • kan reflektere over og videreutvikle sin egen engelskspråklige og didaktiske kompetanse

 • kan reflektere over grunnleggende aspekter ved engelsk grammatikk og fonetikk

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling

Innhold

Studentene vil få en innføring i Kunnskapsløftet med vekt på kjerneelementene i Læreplan i engelsk: Kommunikasjon, Språklæring og møte med engelskspråklige tekster. Videre vil det blir lagt vekt på å bevisstgjøre studentene på læringsstrategier og læringsmiljø gjennom ulike arbeidsoppgaver og samarbeidsformer. Kunnskaper om å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere opplæring i engelsk vil stå sentralt. Gjennom teori og praksis vil lærerens rolle som språkmodell, veileder og tilrettelegger for elever på barnetrinnet stå i fokus. Arbeid med grunnleggende ferdigheter vil også være sentralt. I tilknytning til praksis vil studentene arbeide med læremiddelanalyse.

I den muntlige delen av emnet vil studentene få innblikk i forskjellige former for muntlig kommunikasjon på engelsk, blant annet formelle og uformelle samtaler og forskjellige typer presentasjoner. Et spesielt fokus vil bli rettet mot bruk av engelsk i begynneropplæringen. I seminar- og gruppetimene vil studentene få trening i presentasjonsteknikker med bruk av f.eks. PowerPoint, Prezi eller screencast, og en innføring i klasseromsledelse. Studentene vil i tillegg få en innføring i fonetikk, med vekt på praktiske ferdigheter og en introduksjon til elektroniske ordbøker med lyd. Siden det er viktig å sette kommunikasjon i en kulturell sammenheng, vil emnet også inneholde eksempler på engelskspråklige tekster som vil danne grunnlaget for argumentasjon og tolkning. Det vil også bli gitt en innføring i interkulturell kommunikasjon med fokus på begrepet interkulturell læring. I denne delen av emnet vil også engelsk som verdensspråk bli behandlet.

I den skriftlige delen av emnet vil studentene få innblikk i ulike typer tekster og tekstproduksjon, med blant annet vekt på tekstbinding, avsnittsinndeling, sjangere, språklige virkemidler og stilnivå. Studentene vil også få en innføring i språklige strukturer, inkludert en innføring i grammatisk terminologi og syntaktisk analyse. Her vil også fokuset rettes mot språklæring i et andrespråksperspektiv. I tillegg vil emnet inneholde en innføring i hvordan man vurderer, bruker og refererer til kilder, inkludert elektroniske kilder.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i forelesninger, samarbeidslæring og studentrespons, seminarer og gruppetimer. Læringsplattform og andre digitale verktøy er en integrert del av emnet.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 3. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7)

ENG101 har ansvar for praksisperioden.

Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. 80 % obligatorisk oppmøte
 2. Ett oppgavesett i fonetikk og grammatikk (individuelt, skriftlig)
 3. Presentasjon (individuell, muntlig) med bruk av digitale presentasjonsmidler
 4. Deltakelse på profesjonsdager
 5. Individuell praksisrapport etter mal (jf. Plan for praksis)
 6. Praksis må være bestått (jf. Plan for praksis)

Arbeidskrav må være levert til fastsatt tid og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, ca. 30 minutter Eksamen er både en språkferdighetsprøve og en prøve i kunnskap om lærestoffet. Studentens evne til å kommunisere effektivt på idiomatisk engelsk med god uttale og intonasjon vektlegges på lik linje med studentens kunnskap om lærestoffet.

Hjelpemidler: Egenprodusert PowerPoint el. lignende, handout, eller notater er tillatt under presentasjonsdelen av eksamen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby emner og studieprogrammer av best mulig kvalitet. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtsemesterevaluering
 • løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

 • lærergruppe- studieleder
 • lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 06.12 2018.

Bilash, O. (2009). ¿The Value of Observation¿. Best of Bilash: Improving Second Language Education. Hentet fra: http://www.educ.ualberta.ca/staff/olenka.bilash/best%20of%20bilash/observation.html .

Blå, B. Hope (Red.). (2009). Grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk. Fokus på språk, 15. Halden: Fremmedspråksenteret.

Bøhn, H., Dypedahl, M & Myklevold, G.A. (Red.). (2018). Teaching and Learning English. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Drigas, A. & Charmani, F. (2014). ICTs in English Learning and Teaching. iJES 2(4), 4-10. http://dx.doi.org/10.3991/ijes.v214.4016

Drigas, A. & Elektra, B. (2016). Dyslexia and ICTs, assessment and Early Intervention in Kindergarten. iJET, 2(11), 53-56. http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v11i2.5193

Dypedahl, M & Hasselgård, H. (2019). Introducing English Grammar. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Flognfeldt, M. E. & Lund, R. E. (2016). English for Teachers and Learners. Oslo: Cappelen Damm.

Fremmedspråksentere. (2015). Communicare: et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret - Tidlig Språklæring. Hentet fra: https://fremmedspraksenteret.no/neted/services/file/?hash=ccfff74d7c211d24d795122d06b84035

Hall, G. & Cook, G. (2012). Own language use in ELT: Exploring global practices and attitudes. Language Teaching, 45(3), 271-308.

Harmer, J. (1998). Teaching Grammar. English Teaching professional, 6, 38-39.

Hart, C.W. (2015). Secrets of Teaching ESL Grammar: a Fun, Easy-to-Understand, Fast-Paced, Intensive, Step-by-Step Manual on How to Teach ESL Grammar. Indiana: Riverwoods Press.

Hasselgård, H. (2001). Grammar in communicative English teaching. Språk og språkundervisning, 1/01, 7-12.

Jones, C.D., Clark, S.K. & Reutzel, D. R. (2013). Enhancing Alphabet Knowledge Instructions and Practical Strategies for Early Childhood Educators. Early Childhood Education, 41, 81-89. doi 10.1007/s10643-012-0534-9

Jones, D. (2011). Cambridge English Pronouncing Dictionary (18. utg.). Cambridge: Cambridge University Press.

Littlewood, W. & Yu, B. (2011). First language and target language in the foreign language classroom. Language Teaching, 44/1, 64-77. (doi: 10.1017/S0261444809990310)

Munden, J. (2014). Engelsk på mellomtrinnet: A teacher¿s guide. Oslo: Gyldendal Akademisk. (kap. 1-10) (s. 15- 305)

Munden, J. & Myhre, A. (2015). Twinkle Twinkle English 1-4 (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget

Nilsen, T. S. & Rugesæter, K. (2015). English Phonetics for Teachers. Bergen: Fagbokforlaget.

Pardo, B.S. (2014). Digital Storytelling: A Case Study of the Creation, and Narration of a Story by EFL Learners. Digital Education REview, (26), http://greav.ub.edu/der/

Wang, H. & Mansouri, B. (2017). Revisiting Code-Switching Practice in TESOL: A Critical Perspective. The Asia-Pasific Education Researcher, 26(6), 407-415, http://doi.org/10.1007/s40299-017-0359-9

 

Til oppslag:

Aljoundi, E.A. (2014). Language Acquisition Theories. Hentet fra https://www.researchgate.net/publication/299657306_language_acquisition_theories

Farmer, D. (2018). Drama Resource. Hentet fra https://dramaresource.com

Fremmedspråksenteret. ¿Læringsressurser¿. http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/om-vare-laringsressurser?lang=nor.

Kunnskapsdepartementet (2013). Kunnskapsløftet: Læreplan i engelsk (Engelsk versjon, tilgjengelig på nett).

Miekley, J. (2005). ESL Textbook Evaluation Checklist. The Reading Matrix, 5(2). (10 sider)

Pinter, A. (2006): Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford UP.

Alle studenter må dessuten ha tilgang til en engelsk-engelsk ordbok, for eksempel Collins Cobuild Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner¿s Dictionary eller en annen ordbok beregnet på brukere som ikke har engelsk som morsmål (Learner¿s dictionaries).

Materiale som blir delt ut i forbindelse med undervisning og/eller lagt ut på høgskolens læringsplattform er også obligatorisk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. des. 2019 19:14:47