Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Christian Bjørn Bjerke
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMBNOR10118 NOR101 Barnelitteratur, begynneropplæring og muntlighet (1-7) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter i Grunnskolelærerutdanning 1-7 (300 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har gode kunnskaper om barnelitteratur i ulike sjangrer og god forståelse for hvordan denne litteraturen har utviklet seg over tid
 • har kunnskap om muntlig språk som grunnlag for å lære å lese og skrive
 • Har kunnskap om barns språkutvikling muntlig og skriftlig
 • har kunnskap om litteratur fra nyere tid med vekt på litteratur for barn
 • kjenner til sentrale og relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske begreper og perspektiver
 • har kunnskap om arbeid med lesestrategier og stimulering av muntlig språk
 • har kunnskap om ulike dimensjoner ved begynneropplæring i lesing og skriving
 • har kunnskap om de ulike funksjonene lesing og skriving kan ha for elevers utvikling og læring

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan analysere og tolke ulike typer tekster og formidle litteratur på varierte måter
 • kan reflektere over teksters kvalitet og bruksområde og legge til rette for, gjennomføre og vurdere samtaler om litteratur
 • kan ta i bruk ulike metoder i begynneropplæring i lesing og skriving
 • kan stimulere elever til variert muntlig bruk av språket
 • kan legge til rette for at elever får møte ulike typer tekster, på bokmål og nynorsk, på våre nabospråk og oversatte tekster fra samisk
 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og sammen med elevene utforme relevante kriterier for vurdering

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan legge til rette for at arbeidet med litteratur og tekst kan styrke elevens identitet, kulturforståelse og danning
 • kan formidle norskfaglige innsikter og tilpasse form og innhold til ulike målgrupper
 • kan nytte faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning fra på trinn 1-7 og grunngi faglige valg ut fra læreplan, forskning og erfaringskunnskap
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre om elevers læring og utvikling i faget og på tvers av fag

Innhold

NOR101 er konsentrert om disse fagområdene:

 • barnelitteratur og lesedidaktikk
 • begynneropplæring i lesing og skriving
 • muntlighet

Temaet barnelitteratur tar for seg barnelitteraturen i et sjanger-, tids- og medieperspektiv. Her vil også temaet litteraturformidling være viktig, med stikkod som lesestimulering/lesemotivasjon og leselyst.

Temaet begynneropplæring i lesing og skriving tar for seg både begynneropplæring i lesing og skriving, og hvordan lærere skal legge til rette for at elevene skal lære å lese og skrive. Lesing som grunnleggende ferdighet blir sett i sammenheng med de andre grunnleggende ferdighetene.

Temaet muntlighet tar for seg det å legge til rette for et godt muntlig klima i klassen, og det å legge til rette for at elevene blir gode muntlige formidlere.

Gjennom arbeidet med temaene skal studentene lære om ulike arbeidsformer som er relevante for arbeidet på grunnskolens trinn 1-7.

Undervisnings- og læringsformer

Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesinger, praktiske øvelser, samarbeidslæring og studentrespons, arbeid i basisgrupper og individuelt arbeid, og lærestoffet skal bygge på anerkjent forskningsbasert kunnskap. I lærerutdanningen spiller dessuten praksisperiodene en viktig rolle, og samarbeid med praksisskolene åpner for verdifull faglig og didaktisk refleksjon knyttet mot emnets læringsutbytte.

Digitale arbeidsmåter i emnet er blant annet:Innføring i bruk av høgskolens læringsplattform, innføring i bruk av Word (eller tilsvarende tekstbehandlingsprogram) og stavekontroll, analyse av læringsressurser for grunnskolen på nett, digital tilbakemelding på arbeidskrav (muntlig og/eller skriftlig)

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er to uker praksis i 1. semester inkludert en uke observasjonspraksis. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).NOR101 har ansvar for praksisperioden.

Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av semesteret blir det gitt oppgaver av faglig og didaktisk karakter i tilknytning til temaene i emnet, og i forbindelse med praksis:

 1. Individuell skriftlig prosessorientert oppgave minimum tre innleveringer (nynorsk)
 2. Individuell praksisrapport etter mal inkludert refleksjon knyttet til formidlingsoppgave i praksis (bokmål) (jf. Plan for praksis)
 3. Presentasjon (gruppe, muntlig) fra observasjonspraksis (jf. Plan for praksis)
 4. Praksis må være gjennomført (jf. Plan for praksis)
 5. Deltakelse på profesjonsdager

Tilbakemelding på arbeidskrav kan dels være fra faglærere, dels fra andre studenter, eventuelt kan de bli vurdert av studenten selv (f.eks. refleksjonslogg). Mer detaljert beskrivelse av innholdet i arbeidskrava vil bli gitt ved undervisningsstart.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Varighet: ca. 30 minutter.
Sensorene og kandidaten har en faglig samtale med utgangspunkt i ulike tema fra emnet.
Tillatte hjelpemidler: egne notater på papir til forberedt del av eksamen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Studentene får anledning til å delta i evaluering av emnet (EVA3). Resultatene behandles av studieleder og av faglærerne som er knyttet til emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 12. august 2019.

Sekundærlitteratur
Teoribøker:
Bjerke, Christian & Johansen, Ronny (2017). Begynneropplæring i norskfaget. Oslo: Gyldendal Akademisk

Hennig, Åsmund (2017), Litterær forståelse, Innføring i litteraturdidaktikk 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk

Karsrud, Fridunn Tørå (2010). Muntlig fortelling i norskfaget, en vei til tekst og tolkingskompetanse. Oslo: Cappelen Damm

Larsen, Ann Sylvi (2018), «Kapittel 3, Fortellerteori» i Norsk 5-10, litteraturboka. Oslo: Universitetsforlaget

Stokke, Ruth Seierstad (red.), Tønnesen, Elise Seip (red.) (2018). Møter med barnelitteraturen Introduksjon for lærere. Oslo: Universitetsforlaget. (kommer tilbake til hvilke kapitler ved studiestart)

Traavik, Hilde & Benthe K. Jansson (red.) (2013). Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Oslo. Universitetsforlaget. (kommer tilbake til hvilke kapitler ved studiestart)

Traavik, Hilde & Benthe K. Jansson (red.) (2014). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Kap. Oslo: Universitetsforlaget. (kommer tilbake til hvilke kapitler ved studiestart)

Bjørndal, C. R. P. (2017). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. (kommer tilbake til hvilke kapitler ved studiestart).

Nettressurser:
Kiil, Hanne & Tønnesen, Elise Seip (2013). «Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?» i Barneboken vol 36, 2013
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.14811/clr.v36i0.100?scroll=top&needAccess=true

Hoel, Trude & Håland, Anne (2016) «Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse» i Nordic Journal of Literacy Research vol 2, 2016
https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/195  

Elever som strever med leseflyt og «den andre leseopplæringen» (2018) av Edel Bentsen
https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/aktuelt/elever-som-strever-med-leseflyt-og-den-andre-leseopplaringen-article119905-12719.html

Primærlitteratur 
Bildebøker: 
Dahle, Gro & Nyhus, Svein (2018) Dragen. Oslo: Cappelen Damm

Haq, Iram (2009). Skylappjenta. Oslo: Cappelen Damm. 

Kuhn, Camilla (2013). Gorm er en snill orm. Oslo: Cappelen Damm. 

Hovland, Henrik (2019). Johannes Jensen tar nattoget. Oslo: Ena

Sakprosa
Bjorvannd, Agnes-Margrete (2015). Astrid Lindgren. Oslo: Cappelen Damm. 

Fiske, Anne (2019) Hvordan lager man en baby? Oslo: Cappelen Damm. 

Hellebø, Malin & Kuhn Camilla (2019). Dyras beste sjekketriks. Oslo: Samlaget

Barne- og ungdomslitteratur: 
Falch, Malin (2018), Nordlys, Reisen til Jotundalen. Oslo: Egmont Kids Media

Holsve, Mari Moen (2017) Ingen sover trygt i natt. Oslo: Cappelen Damm. 

Nilsson, Frida (2017) Inshavspirater. Oslo: Aschehoug

Lunde, Maja & Asato, Lisa (2018) Snøsøsteren. En julefortelling. Oslo: Kagge forlag

Parr, Maria (2017) Keeperen og havet. Oslo: Samlaget  

Svingen, Arne (2018) En himmel full av skyer. Oslo: Gyldendal

Øvreås, Håkon (2013) Brune. Oslo: Gyldendal. 

Eventyrkompendium

Lyrikkompendium 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 04:14:51