Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LIDR10119 Praktisk undervisning og læring i bevegelse (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Kroppsøving og idrett, årsstudium.

Undervisningssemester

2. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om idretts- og bevegelsesaktivitet, friluftsliv, leik, dans og tidsaktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur

 • har kunnskap om barn og unges livssituasjoner, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk og gjeldende læreplan

 • kan legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i variert idretts- og bevegelsesaktivitet, leik, dans og friluftsliv

 • kan anvende egne ferdigheter og kunnskaper innen varierte bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving

 • kan utforske egne og andre kroppslige uttrykk og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt

 • kan utvikle egne ferdigheter og kunnskaper innen leik, friluftsliv, dans, idrett og andre bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving

 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljøer

 • kan organisere tverrfaglig undervisning med utgangspunkt i kroppsøving

 • kan tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, og bruke varierte undervisningsmetoder

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om kroppsøvingkan arbeide

 • med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv

 • Har innsikt i hvordan digitale hjelpemidler kan brukes for å fremme den enkelte elevs læringslyst, motivasjon og tro på egne muligheter for å lære, skape og samhandle

Innhold

Emnet består av temaene:

 1. Læring i bevegelse (friluftsliv, idretts- og bevegelsesaktiviteter, tidsaktuelle aktiviteter, dans, leik)

 2. Kroppsøvingsdidaktikk (gjennomføring og evaluering av undervisning)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er forskningsbasert og profesjonsorientert. Emnet er organisert i praktiske aktiviteter i ulike bevegelsesmiljøer og teoretiske forelesninger. Studentene får erfaring med bruk av digitale verktøy og varierte organiserings- og arbeidsformer, som f.eks. samarbeidslæring og studentrespons. Undervisningen blir gitt som forelesninger, arbeid i grupper, som praktisk aktivitet ledet av lærer, og ved problembasert læring. Noen deler av emnet gjennomføres konsentrert og på eksterne arenaer, for eksempel friluftsliv og vinteraktiviteter.

Gjennom undervisningen får studentene innsikt i og erfaring med digital studieteknikk og digitalt verktøy rettet mot kroppsøvingsfaget som blant annet undervisningsvideoer og GPS. Det benyttes elektronisk læringsplattform til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det blir benyttet digitalt kommunikasjonsverktøy i undervisnings- og veiledningssituasjon.

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium i tillegg til timeplanlagt undervisning. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring og benytte digitalt verktøy for tilegnelse og formidling av kunnskap.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Minst 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert praktisk tema. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå ekstraordinær praktisk arbeid, muntlig prøve og/eller skriftlig opplegg i faget for å kunne fremstille seg til eksamen. Ved fravær over 50 % må aktiviteten tas på nytt neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende studieår.

 • Vise godkjent øvingsbilde i et utvalg praktiske aktiviteter.

 • Utarbeide årsplaner og progresjonsplan for utdelt kompetansemål og trinn.

 • Obligatorisk deltakelse og etterarbeid på vinteraktivitetskurs på ekstern arena.

For arbeidskravet Obligatorisk deltakelse på vinteraktivitetskurs vil det bli gitt alternativt opplegg dersom studeten ikke kan delta. Opplegget skal dekke læringsmålene.

Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell praktisk muntlig eksamen

Forarbeider
48 timer før eksamen trekker kandidaten en undervisningsøkt fra årsplanen, utarbeidet i arbeidskrav og i tråd med kompetansemålene i LK 2020. Kandidaten skal planlegge ved bruk av didaktisk planleggingsskjema, et undervisningsopplegg på 70 minutter i tråd med årsplan, progresjonsplan og læringsmål utarbeidet i arbeidskrav. Kandidaten skal også skrive et refleksjonsnotat i henhold til utlevert mal hvor egne refleksjoner rundt planlegging av undervisning fremkommer. Omfang 1000-1200 ord.

Kandidaten skal levere didaktisk planleggingsskjema og refleksjonsnotat.

Gjennomføring

 • Praktisk eksamen, komponent 1: Undervisning. Den praktiske eksamen hvor kandidaten skal gjennomføre undervisningsopplegget varer ca. 20 minutter. I løpet av disse 20 minuttene skal kandidaten vise et relevant øvingsbilde. Sensor velger ut hvilke deler av undervisningsopplegget kandidaten skal gjennomføre. Kandidaten får beskjed om dette ca. 35 minutter før eksamensstart. Under eksamen skal medstudenter være «elever». Det er obligatorisk frammøte under hele eksamen for alle studentene.

Denne komponenten teller 80 %.

 • Praktisk eksamen, komponent 2: Muntlig høring Muntlig høring i etterkant av undervisningskomponenten varer ca. 15 minutter og dreier seg om kandidatens planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegget, samt kandidatens praktiske (øvingsbilde) og teoretiske ferdighet i emnet.

Denne komponenten teller 20 %.

Det settes en samlet, helhetlig karakter i emnet. Karakterregel A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Eventuell ny/utsatt eksamen foregår ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA 3).

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 16.06.2020.

Brattenborg, S. & Engebretsen, B. (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Enoksen, E., Sletten S. H. & Brunes, A. O. (2012). Aktivitetslære. Oslo: Gyldendal.

Husebye, B. & Karlsen, K. (2016). "Oj, skal vi gjøre dette i dag?" Lærerstudenter og lærerutdanneres meningsdanning i en workshop i dans som praktisk-estetisk fag. Nordic Journal of Dance - practice, education and research, 7 (1), 28-41.

Utdanningsdirektoratet. 2019: Læreplan i kroppsøving. Hentet fra: https://www.udir.no/lk20/kro01-05

Utdanningsdirektoratet. 2019. Læreplan overordnet del. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/

Ørevik, Geir (red.). (2019) Aktiviteslære i kroppsøving. En fagdidaktisk grunnbok (1. utg.). Cappelen Damm akademiske. Kapittel: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 og 18.

Utdelt materiale under forelesninger / praktiske økter

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 14:26:20