Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Emneansvarlig:
Juliane Riese
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB10106 Organisasjonsteori (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bedriftsøkonomi, årsstudium
 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 
 • bachelorstudiet i regnskap og revisjon
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer

For studenter med oppstart høsten 2016 og senere må emnet være fullført og bestått for å starte på profilering i tredje studieår.

Undervisningssemester

 • Bedriftsøkonomi, årsstudium: 2. semester (vår)
 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon: 2 semester (vår)
 • Bachelorstudiet i regnskap og revisjon: 2. semester (vår)
 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer: 4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten:

 • kan forstå de vesentligste teoribidrag innen faget organisasjonsteori og sammenhengen mellom disse.
 • har innsikt i muligheter og problemstillinger en organisasjon kan stå overfor med hensyn til effektiv utnyttelse av IKT

Ferdigheter
Studenten:

 • kan se sammenhengen mellom teoribruk og hvordan den kan benyttes på praktiske problemstillinger.
 • har utviklet evne til å hente inspirasjon fra ulike fagfelt.

Generell kompetanse
Studenten:

 • har kunnskap om etiske aspekter ved organisasjonsteorien.

Innhold

 • Historikk og utviklingstrekk sett fra et makroperspektiv.
 • Organisasjonsteoretiske perspektiver.
 • Organisasjonsstruktur (formelle og uformelle trekk).
 • Organisasjonsformer og organisasjonsdesign.
 • Organisasjonskultur.
 • Organisasjonsformer og dens omgivelser - avhengighet og strategi.
 • Interessenter og makt.
 • Grunnleggende prosesser knyttet til målsettinger, beslutninger, informasjon og kommunikasjon.
 • Ledelse og lederskapsteorier.
 • Intellektuell kapital.
 • Mellommenneskelige relasjoner - kognitive og sosiale prosesser.
 • Motivasjon.
 • Læring på individ- og organisasjonsnivå.

Eksemplene vil i stor grad bli hentet fra den internasjonale arena.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, pensumlesing, gruppearbeid, veiledning. Det legges særlig vekt på gruppearbeid for å fremme læring i interaktive team. Det gis tilbakemelding på læringsprosessen underveis.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innleveringsoppgave som gruppearbeid må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig firetimers eksamen
Ingen hjelpemidler til eksamen.
Karakterregel A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 05.12.2016. Det kan komme endringer før semesterstart.

Obligatorisk:
Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utgave Bergen: Fagbokforlaget.

Vitenskapelige artikler og annet materiale som vil gjøres tilgjengelig i løpet av semesteret.

Alt materiale som publiseres på Fronter og/eller deles ut i forelesninger er også pensum
.

Supplerende litteratur:
Hatch, Mary Joe with Ann L. Cunliffe (2013). Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press. 350 s.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 03:30:35