Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Sondre Lindahl
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFS20307 Semesteroppgave (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Statsvitenskap påbyggingsstudium.

Obligatorisk emne i 30-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK-kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Statsvitenskap påbyggingsstudium: 1. semester (høst).

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Semesteroppgaver er tverrfaglige. Studenten erverver seg kunnskap i å tenke på de ulike delene av statsvitenskap i sammenheng.

Ferdigheter

Evne til å analysere og drøfte på tvers av statsvitenskapelige teoretiske tradisjoner.

Studenten erverver seg ferdighet til å være i stand til å formulere en problemstilling over et selvvalgt tema, og å disponere, hente empiri og drøfte problemstillingen med utgangspunkt i valgt metodisk tilnærming.  

Generell kompetanse

Studenten får gode ferdigheter i refleksjon over et tema som undersøkes og drøftes akademisk. Studenten erverver seg en kompetanse på å fremføre argumenter i plenum gjennom seminardeltagelse, og øvelse i hvordan valg av tema og problemstilling utvikles over tid til en selvstendig akademisk tekst.

Innhold

Temaene som tas opp innledningsvis, hentes fra henholdsvis internasjonal politikk, politisk teori, komparativ politikk og offentlig politikk og administrasjon. Studentene får øvelse i fremlegging av paper og trening på opponentrollen gjennom kritisk gjennomgang og evaluering av paper til en medstudent.

Undervisnings- og læringsformer

Seminarundervisning bestående av studentpresentasjoner med opponent. Seminarundervisningen innledes kort av ansvarlig faglærer, og ledes av vedkommende. Studentenes gjennomgang av pensumlitteratur og utkast til egen semesteroppgave diskuteres i gruppen. Seminarundervisningen består av 6 seminarer (à 3 timer) fordelt over semesteret.

Høgskolens læringsplattform brukes som en del av undervisningsopplegget.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Fremlegging av paper eller arbeidsskisse på ett seminar.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell semsteroppgave

Semesteroppgave med et omfang på 10-12 sider med selvvalgt tema. Problemstillingen må i forkant være godkjent av faglærer. Oppgaven kan skrives på engelsk.

Karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ønske om forbedring av karakter må oppgaven skrives på nytt  med ny godkjent problemstilling.

Ved ikke bestått karakter må studenten melde seg opp til neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følende måte:

  • Midtsemesterevaluering
  • Løpende evaluering/Sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

  • lærergruppe
  • studieleder
  • lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 13 januar. mai 2019.

Baldersheim, H., Hagtvet, B. & Heidar, K. (Red.). (2001). Statsvitenskapelige utsyn: politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Lowndes, V., Marsh, D. & Stoker, G. (Red.). (2017). Theory and Methods in Political Science. London: Palgrave Macmillan.

Stevens, A. (2007). Women, Power, and Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juli 2020 06:25:15