Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med tilbud om samlinger og mulighet for veiledning ved studiested Halden
Emneansvarlig:
Frode Lundemo
Undervisningsspråk:
Tysk
Varighet:
½ år

SFT22018 Tysk i kontrast (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne i Tysk påbyggingsstudium.

Obligatorisk emne i 30-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Tysk påbyggingsstudium: 1. semester (høst).

Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnska
Studenten

 • har innsikt i utvalgte deler av det grammatiske regelverket, slik som leddstilling, setnings- og setningsleddstrukturer

 • har større innsikt i moderne tysk språkbruk og i struktur- og språkbrukskontraster mellom moderne tysk og norsk

 • kjenner til viktige sider av tysk språkhistorie og kan sette de grammatiske temaene som bearbeides inn i en diakron sammenheng

Ferdigheter
Studenten

 • kan bruke grammatisk faglitteratur for å finne informasjon om bestemte temaer i tysk grammatikk

 • er gjennom innsikt i det grammatiske regelverket og diakrone aspekter ved det i stand til å bruke språket mer funksjonelt og kan dermed produsere tekster av høy kvalitet

 • har økte ferdigheter i å forstå autentiske tyske tekster og også øvelse i oversettelsesstrategier

Generell kompetanse
Studenten

 • har økt sin forståelse for språkstrukturer og språkfunksjoner og har dermed større kompetanse i bruk av tekster til ulike formål og i oversettelsesstrategier

 • har forståelse for at språk er underlagt kontinuerlig forandring

Innhold

Utvalgte grammatiske emner bearbeides framfor alt gjennom oppgaveskriving under veiledning. Det gis ei innføring i grunntrekk ved tysk språkhistorie.

I skriftlig språkferdighet gis det hovedsakelig øvelser i å oversette funksjonelt fra norsk til tysk og fra tysk til norsk.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga gis på høgskolens læringsplattform. Her presenteres fagstoffet, og vi forutsetter at studentene deltar aktivt i diskusjoner og annen nettaktivitet omkring de faglige temaene. I grammatikk står det å bruke grammatisk faglitteratur i arbeidet med oppgaveløsning basert på konkret språklig materiale sentralt. Undervisninga er delvis organisert som seminar med stor grad av praktisk arbeid med språk og tekster samt øvinger i tilknytning til aktuell faglitteratur.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Eksamen

Mappevurdering og skriftlig eksamen

Deleksamen 1: Mappevurdering (50 %)

Det leveres tre individuelle oppgaver i grammatikk til nærmere bestemte frister.

Deleksamen 2: Skriftlig eksamen, 5 timer (50 %)

Studentene prøves i skriftlig språkferdighet og språkhistorie. Det gis ei oppgave i oversettelse fra norsk til tysk og ei oppgave i oversettelse fra tysk til norsk. I språkhistorie gis 2-4 oppgaver. Ingen hjelpemidler er tillatt.

Som hovedregel avholdes skriftlig eksamen på campus. Studenter som ønsker å avlegge skriftlig eksamen på et annet godkjent sted, må søke om dette på særskilt skjema.

Begge deleksamener må være bestått. Det settes en samla karakter. Karakterskala er A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Dersom kandidaten ikke har bestått en av deleksamenene, kan kun den som ikke er bestått tas på nytt. Ved klage på sensur kan hver deleksamen påklages hver for seg. Ved nytt resultat slås deleksamenene sammen på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtsemesterevaluering
 • løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • lærergruppe
 • studieleder
 • lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Grammatikk

Det arbeides med temaene

 • konjunktiv
 • valens og setningsstruktur
 • leddstilling

Aktuell litteratur til disse emnene samt til språkhistorie legges ut på nettstedet deutsch.hiof.no.

Skriftlig språkferdighet

Øvingstekster og bakgrunnsmateriale legges ut på nettstedet deutsch.hiof.no.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 03:37:33