Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med tilbud om samlinger og mulighet for veiledning ved studiested Halden
Emneansvarlig:
Elin Nesje Vestli
Undervisningsspråk:
Tysk
Varighet:
½ år

SFT22118 Tysk: Berlin etter 1945: byhistorie, litteratur og film (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne i Tysk påbyggingsstudium.

Emnet kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

Tysk påbyggingsstudium: 1. semester (høst).

Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst). 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • kunnskap om hovedtrekk i Berlins nyere historie og om litterære tekster og filmer som behandler temaet Berlin.

 • innsikt i vekselvirkninger mellom samfunn, kultur og litteratur.

 • særlig innsikt i hvordan storbyen framstår i samtidslitteratur og -film.

Ferdigheter
Studenten har 

 • økte analytiske ferdigheter.

 • økt sine ferdigheter i å anvende litteraturvitenskapelig fagterminologi og litteraturvitenskapelige metoder.

 • solid muntlige og skriftlige ferdigheter i tysk

Generell kompetanse
Studenten

 • har økt forståelse for tyskspråklig kultur og litteratur og for litteraturvitenskapelige arbeidsmetoder.

 • kan levere muntlige og skriftlige presentasjoner på et forholdsvis høyt nivå.

Innhold

Emnet omfatter både litteratur og kulturkunnskap. Det tar for seg tyskspråklig litteratur og tysk historie med henblikk på Berlin fra 1945 og til i dag. Vekselvirkninger mellom litteratur og kultur/samfunn spiller derfor en sentral rolle. Problematisering og refleksjon omkring både det enkelte verkets egenart og sammenliknende aspekter står sentralt. I tillegg til bakgrunnsstoff og litterære tekster kommer emnet til å ta opp andre kunstneriske uttrykk.

Undervisnings- og læringsformer

All undervisning foregår på tysk. Emnet er nettbasert. Undervisninga er organisert som online-seminarer, det gis også tilbud om seminar og veiledning på campus. Undervisninga er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt på nett. Det legges opp til studentaktiv læring.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene skal i løpet av semesteret levere ei skriftlig oppgave. Denne skal omfatte 8000-8500 tegn med mellomrom, fotnoter og litteraturliste inkludert. Eventuelle illustrasjoner kommer i tillegg. Studentene skal gi en muntlig presentasjon av oppgava i undervisninga. Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen med presentasjon, ca. 30 minutter totalt.

Presentasjon:

Kandidaten gir først en presentasjon (ca. 10 minutter). Temaet skal være klart avgrensa innafor emnekretsen, dette velger kandidaten sjøl etter samråd med faglærer. Gjennom presentasjonen prøves kandidatens evne til å legge fram et tema på en sjølstendig og ubunden måte.

Muntlig eksamen:

Spørsmål ved muntlig eksaminasjon hentes fra pensum (ca. 20 minutter).

I vurderinga legges det vekt på innhold, evne til refleksjon og problematisering, formidlingsevne, presentasjonsteknikk og språk.

Som hovedregel gjennomføres muntlig eksamen på nettet via Læringsplattform.  Det er også mulig å avlegge muntlig eksamen på campus.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Det settes en samla helhetlig karakter. Karakterskala er A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen må presentasjon og muntlig eksamen gjennomføres på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtsemesterevaluering og løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av:

 • lærergruppe

 • studieleder

 • lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Oppdatert 19.06.2019.

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

ERPENBECK, JENNY: Gehen, ging, gegangen (Knaus)

KORDON, Klaus/SCHIMMEL, Peter: Die Lisa. Eine deutsche Geschichte (Beltz).

KARA, Yadé: Selam Berlin (Diogenes) KORDON, Klaus: Die Flaschenpost (Beltz).

NOLTE, Mathias: Louise im blauweiß gestreiften Leibchen (Deuticke)

ORTHEIL, Hans-Josef: Die Berlinreise. Roman eines Nachgeborenen (Luchterhand)

REGENER, Sven: Herr Lehmann. Gezeichnet von Tim Dinter (Eichborn Verlag 2014 eller senere. NB dette er en grafisk roman (graphic novel) basert på Sven Regeners roman)

GEIBEL, Wieland: Berlin. Geschichte (Berlin Story Verlag

Studentene velger 3 av følgende filmer (studenter som ønsker å velge Berlin-filmer som ikke står på denne lista, kan gjøre det etter nærmere avtale med faglærer); velger man en fjernsynsserie, er 2 filmer tilstrekkelig:

 • Anonyma - eine Frau in Berlin (Max Färberböck),

 • Berlin Alexanderplatz (Rainer Werner Fassbinder),

 • Bornholmer Straße (Christian Schwochow),

 • Das Leben der Anderen (Florian Henckel von Donnersmarck),

 • Das Leben eine Baustelle (Wolfgang Becker),

 • Der Himmel über Berlin (Wim Wenders),

 • Der Zimmerspringbrunnen (Peter Timm),

 • Emil und die Detektive (Franziska Buch eller tidligere filmatiseringer),

 • Helden wie wir (Sebastian Peterson),

 • Herr Lehmann (Leander Haußmann),

 • Good bye Lenin! (Wolfgang Becker),

 • Lola rennt (Tom Tykwer),

 • Sonnenallee (Leander Haußmann),

 • Ku'damm 56 (Fernsehserie, Sven Bohse),

 • Weissensee. Eine Berliner Liebesgeschichte (Fernsehserie, Friedemann Fromm),

 • Wie Feuer und Flamme (Connie Walter)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 03:37:33