Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Frode Haaland
Undervisningsspråk:
Norsk, med deler av undervisningen kan foregå på engelsk.
Varighet:
1 år

SFS40416 Organisasjon og ledelse 3 (Høst 2020–Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i organisasjon og ledelse.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnene Organisasjon og ledelse 1 (30 studiepoeng) og Organisasjon og ledelse 2 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst og vår). Deltid med åtte tre-dagers samlinger totalt i høst- og vårsemester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten:

 • kan redegjøre for bakgrunnen for og innholdet i aktuelle endringer i arbeidslivet, og hvilke konsekvenser dette har for leder- og arbeidstakerrollen

 • har kunnskap om ledelsens rolle i utviklingsarbeid

 • kjenner til utviklings- og endringsprosesser i et læringsperspektiv

 • har erfaring med hvordan læring foregår i arbeidslivet

 • kan forholde seg kritisk til hvordan ledelse læres og hvordan lederskap kan utvikles på en systematisk måte

 • har god kunnskap om ansettelsesprosesser, og hvordan nyansatte integreres på sine nye arbeidsplasser

 • kan utarbeide et forskningsdesign for et selvstendig og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt (masteravhandling) under veiledning og i tråd med etisk avledede prinsipper og krav fra regulerende organer

 • skjelne mellom kunnskapsmålene og metodene som sorterer under betegnelsene kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodologi, samt anvende metoder fra begge disse

 • foreta et hensiktsmessig valg av forskningsmetode basert på de ontologiske og epistemologiske antakelsene som preger kunnskapsmålet i studentens eget forsknings- eller utviklingsprosjekt (masteravhandling)

Innhold

Moderne organisasjonsformer stiller strenge krav til lederes kompetanse, og behovet for å utvikle slik kompetanse har derfor blitt et viktig fokus for utvikling i mange organisasjoner. Emnet har som mål å sette studentene i stand til å gjennomføre utviklingsarbeid i egen organisasjon, innenfor rammen av egen lederstilling eller som del av stabsfunksjoner. Grunnlaget for å gjennomføre slikt utviklingsarbeid, er en kritisk analyse av organisasjonens virkemåte, god forståelse for de særegne betingelser som gjør seg gjeldende i endringsprosesser, og hensiktsmessige valg av virkemidler.

Ledere har behov for mentale verktøy for å fortolke strømningene i arbeids- og samfunnsliv på en kritisk og konstruktiv måte, men også konkrete handlingsorienterte verktøy for å avstedkomme ønskede endringer. Formålet om å være både kritisk og konstruktiv er et bærende element i emnet.

Gjennom emnet skal studentene arbeide fram en prosjektskisse for eget avhandlingsarbeid. Dette arbeidet gjøres både i grupper, individuelt, i seminar, og sammen med veileder.  Gjennom undervisning i vitenskapsteori, forskningsdesign og kvantitativ- og kvalitativ metode, vil studentene utvikle kunnskap og ferdigheter som er nødvendig i avhandlingsarbeidet. Arbeidet med vitenskapsteori, forskningsdesign og metode vil bli knyttet konkret til studentenes eget avhandlingsarbeid, slik at når emnet er fullført vil studentene ha et mer reflektert grunnlag for å starte arbeidet med avhandlingen.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet bygger på studentenes egen erfaring, og det kreves stor aktivitet og engasjement fra studentenes side, både på og mellom samlingene. Samlingene vil ha preg av workshops, der man vil arbeide mye i grupper med å utvikle metoder og redskap for organisasjons- og ledelsesutvikling. Forelesninger og gjennomgang av litteratur vil utgjøre en mindre del av samlingene. Dette legger stort ansvar på studentene i forhold til å arbeide selvstendig med pensum og å ta opp vanskelige tema herfra på samlingene i form av spørsmål.

Veiledning

Hver student får oppnevnt en veileder, og det etableres en kontrakt mellom høgskolen og den enkelte student, der avtale om veiledning og dens omfang inngår.

Veiledningsomfanget utgjør 6 timer. Dersom du tar pause fra studiet, og allerede har begynt med veiledning, har du likevel ikke krav på mer veiledning enn totalt 6 timer.

Arbeidsomfang

Studentenes samlede arbeidsinnsats i emnet er beregnet til 840 årstimer, hvorav undervisningen i samlingene utgjør 168 årstimer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Frammøteplikt i 75 % av undervisningsdagene
 • Individuelt eller i gruppe på to levere skisse til masteravhandlingen og presentere den muntlig
 • Være opponent til medstudenters skisse i gruppe på 4-8 studenter

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Oppgave

Studenten(e) skal utarbeide prosjektskisse for avhandlingsarbeidet på 7000-10 000 ord (unntatt forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste), individuelt eller i gruppe på to. Prosjektskissen skal omhandle problemstilling, teori og forskningsdesign for den planlagte masteravhandlingen.

Det benyttes karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved Ikke bestått må kandidaten(e) levere ny prosjektskisse, individuelt eller i gruppe.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 25. juni 2020. Litteraturlisten kan bli supplert med litteratur tilknyttet vårsemesteret innen 1. desember.

Kompendier selges i bokhandelen på Remmen:
* Last ned via lenkene. VPN-oppkobling er nødvendig på noen av artiklene. Se her: https://www.hiof.no/tjenester/it/nett/vpn.html
# Metodekompendum (dekker emnene Organisasjon og ledelse 3 og Masteravhandling i organisasjon og ledelse).

# Askøy, H (2009) Leading through constant change. What are the issues for front line managers arising from changes to the home care services? Masteroppgave. ISH; Universitetet i Oslo pp 42-54.(12 sider) No ISBN https://www.duo.uio.no/handle/10852/28394

Ball, S.J. (2003). The Teacher's Soul and the Terrors of Performativity. Journal of Education Policy, 18(2), 215-228. (13s) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0268093022000043065

Beime, K. S. (2018). Den avvikande anställda. En studie av den disciplinära processens misslyckande. Ørebro universitet. (205s) Fulltekst: http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1178536/FULLTEXT01.pdf

* Bergman, A., Karlsson, J C., Gonäs, L. (2013). Ett jämlikt arbetsliv: Tankar om det möjliga, det troliga och det önskvärda. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 19(4): 75-86 (11 sider) http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A732847&dswid=-7375

# Cheek, J (2008) 'Research Design', in L Given (ed.) The Sage Encyclopedia of Qualitative ResearchMethods Volume 2. Sage, Thousand Oaks.pp 761-763. (2 sider) ISBN 978-1-4129-4163-1 (cloth)

# Cheek, J, Ballantyne, A, Gillham, D., Mussared, l, Flett, P., Lewin., Walker, M., Roder-Allen, G., Quan,l, and Vandermeulen, S. (2005) Excerpts from Options, opportunities and older people: An exploration of care transitions and older people. Final Report. University of South Australia, ACH Group and Brightwater Collaborative for the Australian Research Council (ARC).pp 9-11. (3 sider) ISBN 1 92092 732 8

# Creswell, J.W. (2014) Research Design 4th edition Sage, Thousand Oaks pp, 28-31, 36-39, 66 (9 sider) 183-194,197-213. ISBN 978-1-4522-2609-5 (cloth)

* Dyrkorn, Reidulv (1992): Selverkjennelse som styringsfaktor i ledelse. I: Strand, Torodd: Ledelse kan læres. Bedriftsøkonomens Forlag, Oslo, p.113-131 (18 sider)

Englund, H. & Frostenson, M: (2017). Managing performance evaluation uncertainties in schools: When teachers become struggling performers. European Educational Research Journal, 16(6), 885-906. (21s) https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1474904117693243

* Ezzamel, M., Willmott, H. & Worthington, F. (2001). Power, Control and Resistance in ‘The Factory That Time Forgot’. Journal of Management Studies, 38(8), 1053-1079. (26s) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6486.00272?casa_token=10e11tDb0MEAAAAA:FsNkZ1I2_A0zd4UQFTcjknt8xOAqArtM13l3hrag9xrjG948XrKPTYzO3W7skdIkaA3q66GSR3cq2OCm

Filstad, Cathrine (2016): Organisasjonslæring - fra kunnskap til kompetanse. Fagbokforlaget, Bergen, 2.utgave (326 sider)

Flick, Uwe (2015): Introducing Research Methodology: A Beginner's Guide to Doing a Research Project. 2nd ed. London: Sage. (NB: Ny utgave i 2015, nytt navn og mye nytt innhold!) (295 sider)

Haaland, Frode Hübertz (2019): Å knytte bånd: Rekruttering, utvelgelse og innfasing av nyansatte. Gyldendal Akademisk, Oslo (434 sider)

# Hesse-Biber, S. N. and Leavy P. (2011) The Practice of Qualitative Research 2nd edition Sage, Thousand Oaks pp 99-113, 123-126, 166-171,301-318 (40 sider) ISBN 978-1-4129-7457-8 (pbk)

Hirschman, Albert O.: Sorti eller protest: En fråga om lojaliteter. Arkiv förlag, Lund. (originalutgave: Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States) (188 sider)

Jacobsen, Dag Ingvar (2018): Organisasjonsendringer og endringsledelse. Fagbokforlaget, Bergen, 3.utgave (330 sider)

Klemsdal, Lars (2006): Den intuitive organisasjon: Forny virksomheten med de samme menneskene. Gyldendal Akademisk, Oslo (233 sider)

* Kotter, John P. (1995): Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review. p.59-67, Vol.73, No.2 (9 sider) http://www.mcrhrdi.gov.in/91fc/coursematerial/management/20%20Leading%20Change%20-%20Why%20Transformation%20Efforts%20Fail%20by%20JP%20Kotter.pdf

# Kvale, Sand, Brinkman, S (2009) Interviews. Second Edition. Sage, Thousand Oaks p 28. (1 side) ISBN 978-0-7619-2542-2 (pbk)

# Liamputtong, P (2010) Qualitative Research Methods 3rd edition Oxford University Press, South Melbourne pp 32-33, 61, 64-86, 323, 327-328. (28 sider) ISBN 9780195551433 (pbk)

Merriam, Sharan B. (2016): Qualitative Research. Jossey - Bass, San Francisco. (346 sider)

* Moxnes, Paul (2007): Fasett-mennesket: Personlighet og rolle: Et lederopplæringsperspektiv. Forlaget Paul Moxnes, Oslo Kapittel 4, p.81-111 (31 sider)

# Patton, M Q (2002) Qualitative Research and Evaluation Methods 3rd edition Sage, Thousand Oakspp 230-246, 304, 331, 349, 356-357. (21 sider) ISBN 0-7619-1971-6

Rea, L. M & Parker, R. A. (2014) Designing and Conduction Survey Research: A Comprehensive Guide (4. utg.). San Francisco: Jossey-Bass

Rexten, L. C. O. (2019). Kvinne og fagarbeider-en minoritet på byggeplassen (Master's thesis). Kapittel 4 og 5, s. 36-80 (44 sider) Kan lastes ned her: https://hiof.brage.unit.no/hiof-xmlui/handle/11250/2619397

# Silverman, D (2010) Doing Qualitative Research 3rd edition Sage, London. Pp 163-164, 292-294, 339-351. (16 sider) ISBN 978-1-84860-034-8

* Sisjord, M. K., Fasting, K., & Sand, T. S. (2020). Gendered pathways to elite coaching reflecting the accumulation of capitals. Sport, Education and Society, 1-13 (12 sider) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13573322.2020.1732904

* Sørensen, Charlotte & Aastvedt, Ailin (2019). Læring av feilslåtte innovasjoner. Samfundslederskab i Skandinavien.  ISSN 2596-6200. 34(4). doi: https://doi.org/10.22439/sis.v34i4.5876 

Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P., & Linghag, S. (2018). Det ordnar sig: teorier om organisation och kön. Studentlitteratur AB. VELG KAP

Willig, Rasmus (2009). Umyndiggjørelse: et essay om kritikkens infrastruktur. Hans Reitzels Forlag. Gylling, 160 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 23:29:53