Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVPBU10311 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn, ungdom og unge voksne (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emnene

HVPBU10111 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (15 studiepoeng) og 
HVPBU10211 Tverrfaglige perspektiver innen rusproblematikk, psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn.

Undervisningssemester

3. semester (høsten 2012)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Kandidaten   

 • kan vurdere kunnskap om organiseringen av tjenestene til å styrke arbeidet med barn, unge og deres familier.
 • kan vurdere kunnskap på nye områder innenfor organisering og samordning av tilbudet til barn, unge og deres familier.
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i organiseringens betydning for det faglige tilbudet til barn, unge og deres familier.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvede eksisterende teorier, metoder og fortolkninger i organiseringen av tjenestetilbudet til barn og unge.
 • kan anvede og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og unge.
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Kandidaten         

 • kan anvende kunnskaper på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver innen utvikling av tjenestetilbudet til barn og unge.
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor tjenestetilbudet til barn og unge og deres familier.

Innhold

Emnet er på 15 studiepoeng og hovedtema i emnet er:

 • Barnets beste?
 • Utvikling av helhetlige tjenester til barn og unge
 • Overordnede konvensjoner, lover og forskrifter
 • Individuelle planer og brukermedvirkning
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Brukermedvirkning og myndiggjøring i arbeid med barn og unge

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som 3-4 samlinger á 2-4 dagers varighet (tilsammen ca. 8-10 dager). Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. Fokus på bruken av erfaringer fra praksis og problembaserte læringsprinsipper vil benyttes. Denne undervisningsformen vil også danne grunnlaget for veiledning mellom undervisningssamlingene.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Obligatorisk oppmøte på samlingene (80 %) 
    (Ved fravær ut over 20 % må studenten levere og få godkjent skriftlig oppgave som synliggjør kompetanse på de områder som ikke er dekket ved oppmøte.
     Fravær ut over 30 % kan ikke tas igjen ved skriftlig dokumentasjon og blir ikke godkjent).

2. Levere notat med begrunnede målsettinger for utvikling av egen eller annen aktuell tjeneste.

Skriftlige arbeidskrav må leveres innen nærmere fastsatte frister. Skriftlige arbeidskrav som vurderes til "ikke godkjent" kan omarbeides inntil to ganger. Arbeidskrav må være godkjent senest 3 uker før eksamen for at studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell beskrivelse av et tjenesteutviklingsprosjekt som omfatter 3000 ord (+/- 10 %). Beskrivelsen vil være koblet til sentrale problemstillinger i emnet og til egen praksis. Oppgaven blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor evaluere studiet på slutten av hvert semester på skjema fra SKUT.

Litteratur

Litteraturliste sist oppdatert 19.06.2012.

Bakgrunnsdokumenter:

Stortingsmelding 47 – Samhandlingsreformen

Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene – veileder

Wisløff, N.F. (2005): Fra stykkevis til helt: en sammenhengende helsetjeneste: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 17. oktober 2003: avgitt til Helse-og omsorgsdepartementet 1. februar 2005. NOU 2005:3. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. Sammendrag.

Anbefalt litteratur:

* Kjørholt, Anne Trine (red.) (2010). Barn som samfunnsborgere – til barnas beste? Oslo: Universitetsforlaget.

* Abbott, Andrew (1988): The System of Professions. An Essay on the Division of Expert
Labor, s. 33-58, The University of Chicago Press, Chicago and London

* Glavin, K. og Erdal, B., 2. utg. (2007): Tverrfaglig samarbeid i praksis – til beste for barn og unge i Kommune-Norge. Oslo: Kommuneforlaget.

* Haugland, Rønning Lenchow (2006): Evaluering av forsøk med familiesentere i Norge 2002 – 2004. RBUP Nord og UiT. Tromsø.

* Hertz, Søren (2010): Barne- og ungdomspsykiatri. Nye perspektiver og uante muligheter. Gyldendal Akademisk, Oslo.

* Molander, Anders og Lars Inge Terum (2008): Profesjonsstudier – Introduksjon, i Molander, A. og Terum (red.): Profesjonsstudier, Univeristetsforlaget, Oslo

* Ramsdal, Helge: Psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Noen organisasjonsteoretiske synspunkter. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol 1. nr. 2, Universitetsforlaget 2004.

* San Martin-Rodriguez, L., M-D. Beaulieu, D. D'Amour, M. Ferrada-Videla (2005): The determinants of successfull collaboration: A review of theoretical and empirical studies, Journal of Interprofessional Care (May 2005) Supplement 1: 132- 147.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 03:48:04