Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
HiØ VIDERE
Studiested:
Halden/delvis nettbasert.
Emneansvarlig:
Ingebjørg Merete Mellegård
Undervisningsspråk:
Engelsk.
Varighet:
½ år

SFVSSK117 Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon (1.-7.trinn) (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Engelsk 1: 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP

Etter fullført emne har studenten:

 • kunnskap om Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk
 • kunnskap om språklæringsteorier, læringsstrategier, flerspråklighet, metoder og prinsipper for barns språklæring 
 • kunnskap om dybdelæring i engelskfaget
 • kunnskap om begynneropplæringen i engelsk 
 • grunnleggende kunnskap og språkbevissthet om det engelske språket: lydsystem, intonasjon, grammatiske strukturer, vokabular, metaspråk og språklige sammenhenger mellom engelsk, norsk og andre språk
 • innsikt i egen språklæring og egne læringsstrategier
 • kunnskap om hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier og kulturelle konvensjoner for språkbruk
 • kunnskap om ulike typer tekster, normer for akademisk tekstproduksjon samt kritisk og reflektert bruk av kilder 
 • innsikt i sin rolle som språklærer, språkmodell og klasseleder i et språkfremmende læringsmiljø
 • innsikt i hensiktsmessige metoder for å reflektere kritisk over egen undervisningspraksis
 • kunnskap om relevant faglitteratur, forskning og utviklingsarbeid innenfor språklæring

 

FERDIGHETER

Etter fullført emne kan studenten:

 • anvende Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk i sin undervisningspraksis
 • anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk
 • legge til rette for dybdelæring i engelskopplæringen
 • bruke engelsk sikkert og funksjonelt tilpasset formål, mottaker og situasjon 
 • være en god språkmodell og bruke engelsk kommunikativt tilpasset målgruppen og den enkelte elev
 • legge til rette for at den enkelte elev skal få oppleve, bruke og utforske språket fra første stund
 • legge til rette for at den enkelte elev blir en trygg engelskbruker, tar i bruk hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier og erfarer nytteverdien av å lære engelsk
 • legge til rette for at den enkelte elev utvikler sin språkbevissthet og ser språklige sammenhenger mellom engelsk, norsk og andre språk
 • bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte
 • reflektere kritisk over egen undervisningspraksis og anvende relevant faglitteratur og forskning i profesjonsutøvelsen

 

GENERELL KOMPETANSE

Etter fullført emne kan studenten:

 • anvende faglig, språklig og fagdidaktisk kunnskap inn i en helhetlig engelskopplæring i samsvar med Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk
 • utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk på 1.-7. trinn ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier
 • utvise selvstendighet og evne til analyse av og kritisk refleksjon over egen undervisningspraksis samt ta i bruk ny kunnskap
 • bidra til fagfellesskapet med ny faglig og fagdidaktisk kunnskap samt nyere forskning innenfor språkopplæring og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass 

Innhold

Emnet SFVSSK117, Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon, er knyttet til Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen og Læreplan i engelsk i KunnskapsløftetEmnet danner det faglige fundamentet for videre arbeid i emnet SFVGRLF115, Grunnleggende ferdigheter. Det legges vekt på kunnskap om barns språklæring og innsikt i egen språklæring. Læreren skal kjenne seg trygg som språkbruker og språkmodell for å kunne skape et stimulerende læringsmiljø hvor elevene deltar aktivt i sin egen læring. Videreutvikling av læringsstrategier, valg av arbeidsmetoder, fagdidaktisk refleksjon og profesjonsfaglig digital kompetanse er integrerte deler i emnet. Gjennom hele emnet legges det stor vekt på å utvikle studentens egen muntlig og skriftlig språkferdighet.

Emnet tar utgangspunkt i studentens erfaringer fra klasserommet for å stimulere til bevisstgjøring og videreutvikling av egen undervisningspraksis.

Emnet har følgende innhold:

 • Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk
 • teorier om barns språklæring
 • egnede læringsstrategier samt valg og anvendelse av hensiktsmessige metoder i engelskopplæringen
 • utvikling av språkbevissthet, kunnskap om engelsk som system, språkbruk og innsikt i egen språklæring 
 • rollen som språklærer
 • valg og organisering av aktiviteter i engelskopplæringen for å utvikle et språkstimulerende læringsmiljø 
 • øving i språkbruk gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt muntlig produksjon og spontan muntlig kommunikasjon tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • øving i uttale og intonasjon samt innføring i lydskrift
 • utvikling av hensiktsmessig ordforråd, idiomatikk og grammatiske strukturer
 • pedagogiske digitale verktøy og ressurser 
 • kunnskaps- og erfaringsdeling, utviklingsarbeid samt kritisk refleksjon over egen undervisningspraksis
 • relevant faglitteratur og forskning innenfor engelskopplæringen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet går over ett semester og er delvis organisert som fysiske samlinger og delvis nettbasert. Det vil være 3 samlinger à 2-3 dager lagt til Høgskolen i Østfold, Halden. Høgskolens læringsplattform benyttes, og det gis opplæring i bruk av denne. Andre digitale verktøy for kommunikasjon, undervisning og veiledning anvendes også.

I tillegg til samlinger er selvstudium, individuelt og i grupper, en viktig læringsform. Utprøving av tilegnet kunnskap i klasserommet med egne elever står sentralt sammen med erfaringsdeling og presentasjoner for medstudenter og kolleger ved egen arbeidsplass. Det legges vekt på å skape et læringsmiljø der studentene kan samarbeide og slik bli aktive bidragsytere i et fagfellesskap.

Om situasjonen tilsier det, kan undervisningen bli gjennomført digitalt. I all digital undervisning skal studentene ha videokamera og mikrofon påslått.

Arbeidskravene (se pkt. Arbeidskrav) danner grunnlag for individuell veiledning. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 420 timer på dette emnet.

Praksis

Praksisnære komponenter er integrert i emnet. Lærere som tar dette emnet, bør undervise i engelsk parallelt med studiet, eventuelt ha slik tilgang.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Før studenten kan framstille seg til eksamen, må arbeidskravene spesifisert nedenfor være levert og/eller utført innen fastsatt frist gitt i semesterplanen og godkjent av faglærer senest 2 uker før eksamen. Oppgavene forutsettes levert til fastsatt tid for å få rett til veiledning. 

 • Arbeidsmappe med 4 tekster (individuell, skriftlig). Tekstene spesifiseres i semesterplanen.

 • Oppgavesett i engelsk språk (individuelt, skriftlig og muntlig).

 • Utviklingsarbeid: Arbeid med faglitteratur innenfor språklæring og gjennomføring av undervisningsopplegg i eget klasserom. Presentasjon for kolleger ved egen arbeidsplass (individuell/i par, muntlig) med etterfølgende diskusjon som dokumenteres i et refleksjonsnotat (individuelt, skriftlig).

 • Bok-kafé (i grupper, muntlig).

Eksamen

Individuell 4-timers skriftlig skoleeksamen og individuell skriftlig fagdidaktisk tekst 

Skriftlig skoleeksamen består av to deler, en fonetikk- og intonasjonsdel og en grammatikkdel. Tillatt hjelpemiddel: liste over det engelske fonetiske alfabetet.

Oppgaven til den skriftlige fagdidaktiske teksten vil bli gitt to uker før den skriftlige skoleeksamenen. Den fagdidaktiske teksten leveres én uke før den skriftlige skoleeksamenen.

Både skoleeksamen og individuell fagdidaktisk tekst må være vurdert til bestått. Det gis en samlet karakter i emnet. Det benyttes en gradert karakterskala fra A til F.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eksamen må skriftlig skoleeksamen avlegges på nytt og ny fagdidaktisk tekst leveres.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg gjennomfører Utdanningsdirektoratet en egen deltakerundersøkelse.

Litteratur

Litteraturlista ble sist oppdatert 3. desember 2020. 
Det tas forbehold om endringer frem til studiestart. 

Flognfeldt & Lund: English for Teachers and Learners, 2nd edition (2021).

Haddon, M. (2004). The Curious Incident of the Dog in the Night-time. Vintage.

Munden, J. (2021). Engelsk på mellomtrinnet. Gyldendal.

Munden, J. & Myhre, A. (4th edition, 2020). Twinkle Twinkle. Cappelen Damm Akademisk.

Pinter, A. (2017). Teaching Young Language Learners. Oxford UP.

Walliams, D. (2010). Mr Stink. HarperCollins.

Kompendium, online i Canvas: Artikler og tilleggsmateriale

Kunnskapsdepartementet (2020). Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk.

Ordbok: Alle studenter anbefales å ha en engelsk/engelsk ordbok.

Papirutgaver: 
Oxford Advanced Learner's Dictionary

Collins Concise Dictionary of Contemporary English

Digitale utgaver: MacMillan: https://www.macmillandictionary.com/

Oxford: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Longman: https://www.ldoceonline.com/

Dictionary of collocations: http://www.ozdic.com/  

                                                                                                           

Til oppslag og supplement:                                                                           

Dypedahl, M. & Hasselgård, H. (3rd ed. 2018). Introducing English Grammar. Fagbokforlaget.

Harmer, J. (5th ed. 2015). The Practice of English Language Teaching. Pearson.

Hasselgård, H., Johansson, S. & Lysvåg, P. (2012). English Grammar: Theory and  Use.                        Universitetsforlaget. 

Jones, D. (18th ed. 2012). English Pronouncing Dictionary. Eds. Roach, P. & Hartman, J. Cambridge UP. 

McGarrighan, D. & Rugesæter, P.N. (2018). Of Course You Can, an English Course for Teachers. Fagbokforlaget.

Nilsen, T. S. (2010). English Pronunciation and Intonation. British, American and World Englishes. Universitetsforlaget. 

Swan, M. (4th ed. 2017). Practical English Usage. Oxford UP. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2021 03:09:14