Lokale forhandlinger

Årlig gjennomføres det lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalenes punkt 2.5.1.

Hovedoppgjør 2018

Staten har gjennomført forhandlinger med hovedsammenslutninger om nye hovedtariffavtaler i staten for perioden 1. mai 2018 til 30. april 2020. Årets lønnsoppgjør har en økonomisk ramme som innebærer en gjennomsnittlig årslønnsvekst på  2,8 prosent. Den avtalte rammen er på linje med arbeidslivet forøvrig (frontfaget).

Innretningen og virkningstidspunkt

Avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat (inkl. uorganiserte)

 • Sentralt gis det et generelt kronetillegg på kr. 5 100,- til og med lønnstrinn 47. Tillegget fra og med lønnstrinn 48 er på 1,25 prosent. Det sentrale tillegget gis med virkning fra 1. mai 2018.
 • Den økonomiske rammen for de lokale forhandlingene er på 1,9 prosent og gis med virkning fra 1. juli.

Avtalen med Akademikerne

 • Det gis ingen sentrale lønnstillegg for ansatte tilknyttet avtalen med Akademikerne.
 • Den økonomisk rammen for de lokale forhandlingene er på 2,8 prosent og gis med virkning fra 1. mai 2018.

Les mer på regjeringen.no

Lokale forhandlinger 2018

Det er avsatt kr 6 332 697 til lokale forhandlinger etter HTA 2.5.2. Avsetningene fordeler seg slik:

Avtale Avsetning Årsverk Ansatte
Akademikerne kr 1 350 861 85 90
LO Stat, Unio og YS Stat kr 4 981 837 453 500

I tillegg er det avsatt inntil kr 500 000 til lederoppgjøret (HTA 2.5.2.)

Føringer og prioriteringer

Sentralt er det gitt føringer om at den lokale lønnspolitikken skal være nedfelt skriftlig og være kjent blant de ansatte. Videre skal den utformes slik at likelønn, kompetanse, ansvar, midlertidig ansatte og ansatte i permisjon ivaretas.

Den lokale lønnspolitikken er nedfelt i høgskolens gjeldende personalpolitiske dokument, vedtatt av høgskolestyret i sak 5/16. Om høgskolens lokale lønnspolitikk står det:

Høgskolens lønnspolitikk skal bygge på prinsipper om likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet. HiØ skal tilby rettferdige betingelser og konkurransedyktig lønn i et marked der vi ønsker å tiltrekke, beholde og stimulere gode medarbeidere og medarbeidere med viktig kompetanse for høgskolen.

Ledere ved HiØ skal ha en bevisst holdning til hvordan vi bruker lønn som virkemiddel for å skape initiativ, motivasjon, resultatoppnåelse, effektivitet og kvalitet i arbeidet.

Ved fastsetting av lønn skal medarbeiderens kompetanse og ansiennitet vurderes opp mot fagområdets og stillingskategoriens generelle lønnsinnplassering. Ansvarsområder innenfor ulike stillingsnivå og kategorier skal gjenspeiles i høgskolens lønnsstruktur.

Lønn kan i særlige tilfeller, for alle arbeidstakergrupper/stillingskoder, benyttes som virkemiddel for å rekruttere og beholde nødvendig og kritisk kompetanse

 • til konkurranseutsatte fagområder
 • for å oppfylle gjeldende kompetanse- og akkrediteringskrav
 • til høgskolens satsingsområder

Medarbeidere som med sin tilstedeværelse bidrar til et godt arbeidsmiljø og som viser god kollegial støtte, skal anerkjennes. Ved lokale forhandlinger skal vi prioritere medarbeidere som bidrar til å nå målene i Strategisk plan og innenfor satsingsområdene. Partene skal avtale hvilke kriterier som skal vektlegges i de årlige forhandlingene.

I lønnsvurderinger skal HiØ prioritere medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger som bidrar til

 • god undervisnings- og formidlingskvalitet
 • eksterne forskningsinntekter
 • ny og aktuell forskning
 • gode nettverk og forskningsprosjekter
 • økt synlighet regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt
 • egen innsats for et godt internt samarbeid og felleskap i og mellom avdelinger

I lønnsvurderinger skal HiØ prioritere medarbeidere i tekniske- administrative stillinger som bidrar til

 • gode og effektive prosesser av høy kvalitet
 • god teknisk og administrativ støtte
 • målrettet kompetanseutvikling
 • et godt internt samarbeid og felleskap

Hvem kan søke

Medarbeidere som ble ansatt før 1. mai i år har anledning til å søke om justeringer i lokale forhandlinger. Midlertidig ansatte og ansatte i lønnet permisjon skal ivaretas ved de lokale forhandlingene.

Hva kan du søke om

Du kan søke om å justering av:

 • lønnstrinn (gjelder ikke Akademikerne)
 • fast eller tidsavgrenset kronetillegg
 • stillingskode
 • tilleggsansiennitet (gjelder ikke Akademikerne)

Arbeidsgiver eller tillitsvalgte kan også forhandle om generelle justeringer av enkeltgrupper.

Kravskjema

For å kunne legge inn krav i årets lønnsforhandlinger, må følgende kravskjema benyttes.

Kravskjema sendes til lokal tillitsvalgt med kopi til din nærmeste leder (uorganiserte sender direkte til leder).

Fremdriftsplan og frister

Dato Tid Aktivitet Sendes til
23.9 24:00 Kravfrist for ansatt Organiserte sender til lokal tillitsvalgt med kopi til leder
Uorganiserte sender til HR med kopi til leder
9.10 12:00 Kravfrist for leder Prioriterte krav med begrunnelse sendes til HR, sak 18/00919
12:10 12:00 Utveksling av krav

Tillitsvalgte sender til HR
Forhandlingsutvalget sender til tillitsvalgte

23.10 09:00 Forhandlinger etter HTA 2.5.1 og HTA 2.5.2  
24.10 09:00 Forhandlinger forts.  
29.10 12:00 Forhandlinger forts.  

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2018.

Medarbeidere som får personlige justeringer i lokale forhandlinger, vil få brev om resultatet så snart disse er avsluttet og protokollene er undertegnet. Ansatte som ikke får innfridd sine krav, eller kun mottar generelle tillegg, vil ikke motta personlig brev.

Det blir lagt ut informasjon på HiØs nettsider for ansatte når alle forhandlinger er avsluttet.

Forhandlingsparter

Tillitsvalgte fra forhandlingsberettigede fagforeninger
Forhandlingsutvalg fra arbeidsgiver:

 • HR-direktør Gaute Storås (leder)
 • økonomi- og driftsdirektør Henrik Biørnstad
 • prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
 • forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen
 • seniorrådgiver Inger Lise Røsnæs

Inger Lise Røsnæs er sekretær for forhandlingsutvalget.

Justering av lederlønn (HTA pkt. 2.5.2)

Justering av lederlønn skal foretas i tilknytning til lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1 eller når særlige grunner taler for det.

Det øverste ledernivået (rektor og høgskoledirektør) fastsettes av styret selv.

Lederlønn på nivå 2 (prorektor, dekaner og direktører) fastsettes av rektor og høgskoledirektør etter avtale med forhandlingsberettigede organisasjoner. Arbeidsgivers siste tilbud gjelder. HiØ avsetter midler over eget budsjett for justering av lederlønn på nivå 2.

 

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 1. mars 2019 08:51