Funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig

Emneansvarlig er den eller de som er faglig ansvarlig for et emne. Emneansvarlig har ansvar for planlegging, gjennomføring og utvikling av emnet. Der emneansvarlig ikke selv utfører alle oppgaver, har emneansvarlig ansvar for at oppgavene utføres i tråd med beskrivelsen nedenfor.

Generelt

 • Være kjent med relevante bestemmelser i lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Være kjent med HiØs kvalitetssystem for utdanning og emneansvarlig sin rolle og ansvar.
 • Være koordinator dersom det er flere fagansatte/forelesere involvert i emnet.
 • Være kjent med studieplanen for å sikre en forståelse av emnets rolle i utdanningen, studentenes progresjon og arbeidsbelastning.
 • Være godt kjent med emnebeskrivelsen og læringsutbyttebeskrivelsene, og sørge for at emnet gjennomføres i tråd med disse.
 • Sikre at det er samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, innhold, undervisnings- og læringsformer, arbeidskrav, vurderingsformer og litteratur.

Før semesterstart

 • Få oversikt over tilgjengelige ressurser i emnet (timer til undervisning, ferdighetstrening/simulering, mulighet/behov for innleie av eksterne ressurser, sensur etc). Påse at ressursbruken er i overenstemmelse med rammer avtalt med studieprogramansvarlig.
 • Gå i gjennom tidligere emnerapporter. Følg opp eventuelle endringer. Ved oppstart av emnet skal studentene få informasjon om hva som er endret som følge av tidligere kulls evaluering av emnet.
 • Sjekk karaktersnitt fra tidligere år i Fagpersonweb. Ved høyere strykprosent enn 20 % må emneansvarlig vurdere særskilte tiltak i samråd med studieprogramansvarlig.
 • Gi informasjon til timeplanlegger om undervisning og behov for rom.
 • Planlegg og koordiner undervisning.
 • Finn mulige timelærere/gjesteforelesere og avklar med studieprogramansvarlig før avtaler blir inngått.
 • Klargjør emnet i høgskolens digitale læringsplattform (Canvas) og lenke opp til sidene for timeplaner og emnebeskrivelser. Ved behov, se Canvas introduksjonskurs utviklet av Seksjon for pedagogisk utvikling og læring.
 • For emner med praksis (eventuelt i samråd med trinnleder eller koordinator):
  • Utarbeide informasjon til praksissteder.
  • Innkalle til og arrangere møter med praksislærere.
  • Innkalle til og arrangere møter med praksisveiledere i samråd med praksisteamet.
 • Revidere litteraturlister og send til studieprogramansvarlig innen instituttes gitte frister.
 • Sjekk at emnebeskrivelser og litteratur er publisert korrekt på høgskolens nettsider.

Underveis i semesteret

 • Gi studentene relevant informasjon i læringsplattformen.
 • Følg opp aktiviteter i læringsplattformen.
 • Ha dialog med programtillitsvalgt.
 • Sørg for at eksterne forelesere blir tatt imot og hjulpet til rette.
 • Registrer vurderingsresultat på arbeidskrav i Fagpersonweb.
 • Sikre at eksamensoppgaver og sensorveiledning blir utarbeidet og kvalitetssikret. Oppgavesett må leveres eksamenskontoret innen gitt frist.
 • Gjennomfør emneevaluering(er) og sikre at resulter blir anvendt i utvikling av emnet.
 • Informer studentene om resultatet av evaluering og eventuelle tiltak.
 • Vær tilgjengelig for spørsmål under eksamen.

Ved avslutning av semesteret

 
Funksjonsbeskrivelsen er godkjent av rektor 09.12.19, sist oppdatert 02.07.2021.
Publisert 29. nov. 2019 09:10 - Sist endret 14. okt. 2021 15:29