Mandat for fakultetsstyrene ved Høgskolen i Østfold

Vedtatt av rektor 18. juni 2021.

Hjemmelsgrunnlag

Mandatet bygger på vedtak fattet av høgskolestyret i desember 2020 og på høgskolens valgreglement.

Fakultetsstyrets oppgaver

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og rapporterer til rektor via dekan.

Fakultetsstyret skal:

 • fastsette strategier, mål, prioriteringer og overordnede tiltak for virksomheten ved fakultetet.
 • uttale seg på vegne av fakultetet i saker av prinsipiell eller strategisk betydning, eller i saker hvor rektor har bedt fakultetsstyrene behandle saken.

Behandlingen av saker skal gjøres i overensstemmelse med lov, forskrift og regler, samt rammer og mål gitt av høgskolestyret, rektor eller den rektor bemyndiger.

Dekanen leder faktultetsstyret og er også ansvarlig for saksforberedelser.

Fakultetsstyret kan delegere sin myndighet til dekan, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at fakultetsstyret selv skal treffe beslutninger.

Rektor kan delegere oppgaver til fakultetsstyret, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at rektor selv skal treffe beslutning.

Fakultetsstyret utøver sin formelle myndighet hovedsakelig gjennom å fatte vedtak i følgende saker:

 • Strategisk plan for fakultetet
 • Fakultetets langtidsplan- og budsjett
 • Fakultetets tertialrapporter og årsrapport
 • Saker der høgskolestyret eller rektor spesifikt ønsker fakultetsstyrets vurderinger

Fakultetsstyret har også funksjon som rådgivende organ for dekan i saker som ligger innenfor dekanens myndighetsområde. Fakultetsstyret kan herunder bes om å drøfte og gi råd til dekan i saker som omhandler:

 • Konkrete mål knyttet til fakultetets utdannings- og forskningsaktivitet, samt andre aspekter som følger av samfunnsoppdraget
 • Utdanningskvalitet
 • Samhandling med nærings- og samfunnsliv, herunder fakultetets rolle i leveranse av kunnskap og kandidater, samt som aktør i samfunnsdebatten
 • Virksomhetsstyring, langsiktig kvalitets- og planarbeid
 • Kompetanseanalyser og bemanningsplaner
 • Faglige prioriteringer og dimensjoneringer
 • Vesentlige endringer i organiseringen av fakultetet
 • Høringer som berører fakultetet

Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning – valg

Fakultetsstyrene skal ha følgende sammensetning:

 • Dekan (styrets leder)
 • 4 representanter fra fakultetets UF-ansatte, hvorav 1 midlertidig ansatt (stipendiat eller postdoc.). Det skal være minimum én representant fra hvert institutt/senter ved fakultetet.
 • 3 eksterne representanter (utpekt av rektor etter forslag fra dekan)
 • 2 representanter, valgt av og blant studentene på fakultetet

Valg av medlemmer (ansatte og studenter) til fakultetsstyrer skal gjennomføres i henhold til gjeldende valgreglement for Høgskolen i Østfold.

Fakultetsstyret ledes av styreleder (dekan), og i dennes fravær av dekans formelle stedfortreder. Dekan er ansvarlig for å legge frem saker for styret.

Forretningsorden

Det utarbeides en egen forretningsorden/styreinstruks for fakultetsstyrene før disse er operative fra 1. oktober 2021. Avdeling for campustjenester koordinerer dette arbeidet.

Publisert 29. juni 2021 14:51 - Sist endret 29. juni 2021 14:51