Prosess for opprettelse av interimsstyrer og valg av fakultetsstyrer

I sak 52/20 «Ledelses- og styringsstruktur ved Høgskolen i Østfold» på møte 3. desember 2020 gjorde høgskolestyrets følgende vedtak:

  1. Høgskolestyret vedtar framlagte forslag til ledelses- og styringsstruktur på fakultetsnivå:
    1. Det opprettes Fakultetsstyrer på de nye fakultetene med sammensetning og ansvar i tråd med framlagte forslag. Fakultetsstyret ledes av dekan og rapporterer til rektor.

Etablering av fakultetstyrer ble grundig drøftet i Fase 1 av den faglige organiseringen. Arbeidsgruppen anbefalte i sin opprinnelige rapport at det ble innført en ordning med fakultetsråd. Denne anbefalingen ble endret etter en grundig høringsrunde, og et flertall av arbeidsgruppen valgte å støtte en organisering med fakultetstyrer. Det ble imidlertid lagt opp til et tydelig skille på hvilke saker fakultetsstyret har vedtaksfullmakt for, og når fakultetsstyret skal fungere som et rådgivende organ for dekan. Høgskolestyret gjorde sitt vedtak i tråd med denne anbefalingen.

I rapporten fra arbeidsgruppen står det:

«Konkret drøftet arbeidsgruppen at vedtaksmyndighet bør være gjeldende for fakultetets budsjett og vedtaksmyndighet for fakultetets strategiske plan. Ut over dette bør fakultetsstyret ha en rådgivende rolle for dekanen. Utvalget ser for seg at fakultetsstyret arbeider strategisk, gir råd til dekanen og sørger for gode medvirkningsprosesser gjennom ansatterepresentasjonen i styret. Gjennom strategiarbeidet vil styret kunne arbeide med studieutviklingsstrategi, forskningsstrategi, og gi råd om strategiske vurderinger rundt bemanningsplanlegging.»

Interimsstyrer

De nye fakultetene etableres formelt 1. august 2021. Det er viktig at fakultetene får mulighet til å selv velge nytt fakultetsstyre. For å gjøre overgangen til en ny ledelse og styringsstruktur på fakultetene så smidig som mulig foreslås det å etablere et interimsstyre fram til valget av nytt fakultetsstyre er gjennomført. Det foreslås også at interimsstyret i kommende periode fungerer som valgstyre. Funksjonsperioden for interimsstyret settes til 2 måneder i tråd med tidsplanen som er beskrevet i neste punkt.

Vi vil be dagens avdelingsstyrer som vil inngå i de nye fakultetene sammen om å foreslå medlemmer til interimsstyre/valgstyre:

  • Avdelingsstyrene ved HV og ØSS utpeker medlemmer til interimsstyret ved HVO
  • Avdelingsstyrene ved LU og ØSS utpeker medlemmer til interimsstyret ved LUSP
  • Avdelingsstyrene ved IT, IR og ØSS utpeker medlemmer til interimsstyret ved IIØ

Det foreslås å forlenge funksjonsperioden for seksjonsstyret ved Akademiet for scenekunst i samme periode, fram til 1. oktober. I perioden vil det utarbeides en plan for videre styringssystem som ivaretar behovet for ansatte og eksternes medvirkning i sentrale beslutningsprosesser ved Akademiet.

Ettersom det foreslås at interimsstyret ved fakultetene også fungerer som valgstyre er det naturlig å følge sammensetningen som framgår av dagens valgreglement:

  • 3 medlemmer fra ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
  • 2 medlemmer fra studentene
  • Dersom teknisk og administrativt ansatte utgjør mer enn 5 ansatte, skal det i tillegg oppnevnes en representant fra denne gruppen.

Det foreslås at medlemmene utpekes fra dagens avdelingsstyrer og at minimum ett medlem er en av dagens avdelingsstyreledere. Det er viktig at alle avdelinger som inngår i det nye fakultetet er representert i interimsstyret.

I tråd med valgreglementet skal lokale valgstyrer forberede og gjennomføre valg ved avdelingene samt være aktive pådrivere for å få frem kandidater til avdelingsstyret, nå fakultetsstyret, Interimsstyret oppnevner selv leder og nestleder for det lokale valgstyret. Dekan gis fullmakt til å supplere valgstyret ved behov.

Lederstøtten for fakultetet foreslås som valgstyrets sekretær.

Tidsplan

Bildet viser tidsplan for utpeking av interimsstyrer og valg av fakultetsstyrer. Til 1. august skal interimsstyret/valgstyrets medlemmer være utpekt av avdelingsstyrene i fellesskap. 13. august skal mandat for fakultetsstyret/interimsstyret være vedtatt av rektor. Uke 33-36 identifiserer valgstyret interne kandidater til fakultetsstyret. Uke 33-36 utpeker rektor eksterne kandidater til fakultetsstyret etter forslag fra dekan. Uke 27 presenteres kandidater til fakultetsstyret på nettet for fakultetets ansatte. Uke 38 gjennomføres valg og 1. oktober er nytt fakultetsstyre operativt.

Studentene må ha oppnevnt studentrepresentanter til 1. august.

Publisert 29. juni 2021 14:53 - Sist endret 21. jan. 2022 09:34