Lærerutdanningsbarnehager 2025

Lærerutdanningsbarnehager (LUB) er et av innsatsområdene i strateginotatet Lærerutdanning 2025. Hensikten er å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og styrke forsknings- og utviklingssamarbeid mellom barnehager og universiteter/høgskoler med ansvar for barnehagelærerutdanning.

Prosjektets mål 

Målet for Lærerutdanningsbarnehage-prosjektet er å utjevne avstanden mellom praksis og campus gjennom samarbeid og gjensidig kunnskapsutvikling. Det er et mål å styrke barnehagelærerutdanningens relevans til profesjonsutøvelsen i praksis og til en forskningsbasert praksis i barnehagen.

Ved HIØ skal undervisningen ta utgangspunkt i erfarings- og kunnskapsbasert kunnskap. Barnehagelærerutdanningen skal være profesjonsorientert og praksis-nær, og det skal legges til rette for kontakt og samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv for å dra veksler på de ulike læringsarenaene. Stortingsmelding nr.16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning legger vekt på verdien av forpliktende og nært samarbeid med praksis for å utvikle en kvalitetskultur i høyere utdanning. Der fremheves undervisningskvalitet som et meritteringsområde det skal satses på, og utdanningens praksisrelevans, forskningsforankring og tverrfaglig samarbeid settes opp som de tre vesentligste faktorene for å oppnå kvalitet.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet er etablert med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets Nasjonale strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene - Lærerutdanning 2025. Strategien fremhever følgende punkter som viktige målsetninger for arbeidet:

  • Et styrket samarbeid med praksisfeltet.
  • Undervisning basert på forskning av høy kvalitet, og med relevans for lærerprofesjonen.
  • Lærerutdanningskollegier med høy profesjonskompetanse og oppdatert praksiserfaring.
  • Stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene og barnehagesektoren.
  • Utjevning av avstanden mellom campus og praksis.
  • Styrket praksisopplæring og FOU- samarbeid gjennom lærerutdanningsbarnehager.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa for Lærerutdanningsbarnehage-prosjektet ved Høgskolen i Østfold består av prosjektleder Beate Lund, høgskolelektor Merete Ellen Lunde og studieveileder- og praksiskoordinator Eileen T. Tveter. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Beate Lund dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet.

Publisert 6. mai 2021 10:56 - Sist endret 5. nov. 2021 20:01