Samarbeid med oss

Fakultet for lærerutdanninger og språk har et utstrakt samarbeid med ulike deler av oppvekst- og utdanningssektoren - både lokalt, regionalt og internasjonalt. Samarbeidet omfatter både etter- og videreutdanning og forsknings- og utviklingsaktiviteter. Vi ønsker å øke samarbeidet ytterligere, så ta gjerne kontakt om du ønsker å høre hva vi arbeider med eller ønsker å samarbeide med oss.

Gjennom HiØ Videre bistår Fakultet for lærerutdanninger og språk blant annet med utvikling av etterutdanninger, videreutdanninger og deltidsstudier. Per i dag er vi sterkt inne i de nasjonale satsingene rettet mot barnehage- og skolesektoren, som Kompetanse for kvalitet, Kompetanse for framtidens barnehage, Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (Dekomp) og Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp).

Ta gjerne kontakt om du har behov for kompetanseutvikling også utenfor disse satsingene. Gjennom HiØ Videre kan vi også kartlegge kompetansebehovet for virksomheten.

Forskning og utviklingsarbeid

Fakultet for lærerutdanninger og språk har et utstrakt profesjonsrettet forsknings- og utviklingssamarbeid med barnehage-, skole- og oppvekstsektoren, høyere utdanningsinstitusjoner m.fl. Samarbeidet skjer både lokalt, regionalt og internasjonalt.

Samarbeidspartnere er verdifulle og øker kompetansen hos alle parter i samarbeidet.

Ønsker du å forske eller drive utviklingsarbeid sammen med oss, har du forslag til samarbeidsprosjekter, er det bare å ta kontakt. Du kan lese mer om våre forskergrupper samt noen av våre forskerprosjekter her.

Samarbeidspartnere i lærerutdanningene

Fakultet for lærerutdanninger og språk har flerårige samarbeidsavtaler med barnehager og skoler i profesjonsutdanningene våre; barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). I tillegg til de faste avtalene, samarbeider vi i kortere eller lengre perioder med andre barnehager, grunnskoler og videregående skoler.