Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL10107 Vernepleieren- faget og yrket: en introduksjon til studiet (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i vernepleie.

Undervisningssemester

Obligatorisk emne i bachelor i vernepleie (heltid og deltid): 1. semester (høst).

Innhold

 • Vernepleierutdanningens historie
 • Vernepleierens funksjon og kompetanse
 • Normalisering, empowerment og brukerinvolvering
 • Rehabilitering og miljøarbeid
 • Vernepleierens arbeidsmodell
 • Yrkesetiske retningslinjer
 • Studentrollen - forventninger, krav og mestring
 • Akademisk skriving
 • Problembasert læring(PBL)
 • Innføring i høgskolen læringsplattform
 • Generell IT - innføring
 • Bibliotekundervisning med datasøk

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert etter prinsippet om problembasert læring som innebærer selvstudier, forelesninger, obligatorisk deltakelse i seminargrupper, veiledning og arbeid i basisgrupper (se regler om fravær). Det legges ut frivillige emnetester i Blackboard.

 

I løpet av emnet skal det løses fire PBL-oppgaver. Til hver PBL-oppgave skal det skrives et notat. To notater skal skrives i gruppe; og to notater skrives individuelt. Gruppenotatene er på 1000 ord og de individuelle notatene skal være på 700 ord.

Gruppenotatene danner grunnlag for en presentasjon i seminar og leveres til seminarledere og opponentgrupper før seminaret. Det gis muntlig tilbakemelding på gruppefremlegg fra medstudenter og seminarledere.

 

De individuelle notatene gis skriftlig tilbakemelding fra veileder.

 

Som læringsplattform benyttes Blackboard. De individuelle notatene skal leveres i Blackboard ved nærmere angitt dato.

 

Det er fire timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Studentene skriver en veiledningslogg i gruppe som leveres i Blackboard innen en gitt frist.

Det gis tilbud om trening i akademisk skriving i skriveverksteder.

Praksis

Ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av veiledningslogg innen fastsatt frist.
 • Innlevering (innen fastsatte frister) og presentasjon av fire notater (se Organisering, undervisnings- og læreformer).
 • Deltakelse på basisgruppeveiledning. Se 'Obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet' i studieplanen for krav til frammøte.
Arbeidskravene er gyldig i ett semester etter at de er godkjent. Se Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften for nærmere bestemmelser vedrørende arbeidskrav.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen.

Eksamensbesvarelsen vurderes etter en karakterskala med karakterer fra A - F. Det benyttes to interne sensorer ved vurdering av emnet.

Litteratur

362.3 As
Askheim, O. P. (2003). Fra normalisering til empowerment : ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede, 224 s. Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30242-1. (136 sider)
Kap. 1: Skandinavisk normaliseringstradisjon s. 17-27
Kap. 2: Verdsetting av sosiale roller s. 28-51
Kap. 3: VSR og skandinavisk normtradisjon s. 52-60
Kap. 5: Livskvalitet som overordnet mål s. 71-88
Kap. 6: Normalisering som motbør s. 89-101
Kap. 7: Empowerment s. 102-125
Kap. 8: Independent living og BPA s. 126-135
Kap. 9: Fh. som samfunnsmessig undertrykking s. 136-165

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) (1998). Sosialt arbeids etikk - prinsipper og normer.
http://www.fobsv.no

361.3 Om
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) (2000).
Om vernepleieryrket, 25 s. Oslo : Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere FO, Seksjonsrådet for vernepleierne.
s. 11-24

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) (2002). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO).
http://www.fobsv.no

362.4 Me
Heglum, T & A. K. Krokan (red.) (2006). Med vitende og vilje : om funksjonshemming, diskriminering og krenkelse, 255 s. Oslo : Kommuneforlaget  ISBN 978-82-446-1138-1
Kap. 1: Med vitende og vilje s. 24-39
Kap. 2: Ikke nevnt og heller ikke savnet s. 41-47
Kap. 3: Avkreves innsats over gjennomsnittet - betegnes med ressurser under middels s. 55-69
Kap. 4: Funksjonshemmede og rangeringssamfunnet s. 70-82
Kap. 5: Respektløs medlidelse - om fordommer I møte med funksjonshemmede s. 83-90
Kap. 6: Krenkelser av funksjonshemmede I språk, metaforer, litteratur, jultur og reklame s. 91-101
Kap. 7: Den språklige segregeringen s. 102-114
Kap. 12: Krenket på hjemmebane s. 166-178
Kap. 17: Midlertidig frihetsberøvelse s. 225-230

Stortingsmelding
Helse- og omsorgsdepartementet (2006) Mestring, muligheter og mening : framtidas omsorgsutfordringer, 122 s. Oslo : Departementet (St.meld ; nr 25 2005-2006)
www.regjeringen.no

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2005). Velferdsrett I, 521 s. (3. utg ). Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-34225-3. (14 sider)
Kap. 1: Begrepet velferdsrett s. 25-40

Martinsen, A.-K. (2003). Et yrke og en profesjon vokser fram. Oslo : Universitetet i Oslo.
(deles ut)

361.32 Li
Linde, S.  & I. Nordlund (2006). Innføring i profesjonelt miljøarbeid, 189 s. (2. utg.)  Oslo : Universitetsforl. ISBN 978-82-15-00917-9
Hele boka

362.1786 No
Normann, T. et al (2006). Om rehabilitering : mot en helhetlig og felles forståelse?, 151 s.
(3. oppl. [i e. ny utg.). Oslo : Kommuneforl. ISBN 82-446-0959-1. (28 sider)
Kap. 2: Hvem handler rehabilitering om?
Kap. 3: Hva er rehabilitering?
Kap. 4: Hva skal rehabilitering bidra med?

808.066 Pe
Pettersen, R. C. (2000). Oppgaveskriving : grunnbok og veileder for studenter, 128 s. Kråkerøy : Storhaugveien Publ. ISBN 82-995271-1-2. (119 sider)
s. 5-124

371.39 Pe
Pettersen, R. C. (2005). PBL for studenten : en introduksjon til PBL for studenter og lærere, 186 s.
(2. utg ). Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-15-00750-3; 978-82-15-00750-2. (105 sider)
s. 5-114

362.3 Sa
Salthe, G. (1995). Hensikter og prinsipper i omsorgen for mennesker med psykisk utviklingshemming,
403 s. Halden : Høgskolen i Østfold ISBN 82-7825-000-6. (30 sider)
s. 41-72

353.48 Br
Willumsen, E. (red.) (2005). Brukernes medvirkning, 194 s. Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-15-00614-0.
Kap. 1: Brukermedvirkning og brukerperspektiv s. 15-33
Kap. 3: Hensynet til brukeren s. 49-74


Totalt                                                                                                                                                                  526 s.

 

Offentlige publikasjoner:

Sosial- og helsedepartementet (2001). Forskrift om habilitering og rehabilitering
                www.regjeringen.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2022 02:34:06