Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSFELB07 Innføring i moralteori (Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

  • bachelor i barnevern
  • bachelor i bioingeniørfag
  • bachelor i sosialt arbeid
  • bachelor i sykepleie
  • bachelor i vernepleie (heltid og deltid)

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnet HSFELA 07 Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning (5 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår) for alle studieprogrammene.

Innhold

Det gis en serie forelesninger som dekker kunnskapsmålene. Ferdighetsmålene trenes inn ved at studenten besvarer en oppgitt oppgave i tverrfaglige grupper nedsatt av skolen. Oppgaven presenterer yrkesrelevante situasjoner der rett svar ikke er opplagt. En skriftlig besvarelse leveres inn når emnet avsluttes.

Undervisnings- og læringsformer

I tillegg til forelesningene, arrangeres det veiledning og seminarer til hjelp for studentene under arbeidet med gruppeoppgaven. Deltagelse i seminargrupper, veiledning og arbeid i basisgrupper er obligatorisk. To dager har et program særegent for hver utdanning. Deler av pensum er særegent for hver utdanning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Individuell emnetest arrangert av skolen til fastsatt tid. Denne testen kontrollerer kunnskapsmålene og om studentene kan skille mellom eksempler på korrekt og ukorrekt anvendelse av etisk teori. For å få testen godkjent må studenten svare riktig på 70% av spørsmålene. Ved "ikke godkjent", kan emnetesten tas på nytt inntil to ganger. Se også "Emnetester/prøver" og "Vedlegg 1" i "Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie".

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen. Se Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften, arbeidskrav for nærmere bestemmelser vedrørende arbeidskrav.

Eksamen

Skriftlig gruppeoppgave. Besvarelsen skal være på maksimalt 2000 ord og leveres innen gitt frist ved emnets avslutning. I vurderingen av besvarelsene, vektlegges alle målene i emnet, men særlig ferdighets- og holdningsmålene. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

Felles for alle utdanningene: (SUM 226 sider.)

160 Fø
Føllesdal, D. et al (2000). Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi, 287 s. (7. utg.). Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-00-12994-2. (20 sider)
side 242-262

174.2 He
Henriksen, J.-O. & A. J. Vetlesen (2006). Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etisk teori i arbeid med mennesker, 285 s. 3. utg. Oslo : Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-35554-5 (198 sider)

Del 1, 3 og 4, samt kapittel 8 i del 2, side 17-75, 114-131, 157-270.

170 Jo
Johansen, K. E. & A. J. Vetlesen (2000). Innføring i etikk, 235 s. (Rev. utg.). Oslo : Universitetsforl.
ISBN 82-00-12993-4. (8 sider)
Hele kapittel 7 og utdrag fra kapittel 8, side 108-116

Spesielt pensum for Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleiere

185 Ar
Aristoteles & A. Stigen (1999). Etikk : et hovedverk i Aristoteles' filosofi, også kalt "Den nikomakiske etikk", 115 s. (3. utg). Oslo : Gyldendal ISBN 82-05-26691-3, s. 19-31 (13 sider)

Artikkel i tidsskrift
Baune, Ø (1993). Autonomi som et prinsipp innen vår tids helsevesen - hva ligger det i det og hvor høyt bør det prioriteres? I: Omsorg, vol. 10, nr. 3, s. 52-60. (8 sider)

Artikkel i tidsskrift
Føllesdal, A. (1993). Bruk av informert samtykke i beslutninger. I: Omsorg, vol. 10, nr. 3, s. 43-50. (8 sider)

Artikkel i tidsskrift
Lindholm, T. (1989). Hva bør studenter til Examen Philosophicum lære om internasjonale menneskerettigheter? : et foreløpig forslag til pensumtekst. I: Mennesker og rettigheter, vol. 7, nr. 1, s. 42-47. (5 sider)

Artikkel i tidsskrift
Tranøy, K. E. (1993). Fra Nürnberg-prosessene til Helsinki-deklarasjoenene : menneskerettighetsprinsippene som utgangspunkt for helseprofesjonenes moderne tidsalder. I: Omsorg, vol. 10, nr. 3, s. 3-8. (7 sider)

170 Me
Kapittel i bok
Wetlesen, J. (1992). Hva slags verdi er menneskeverd?
I: Wetlesen,J. (red.), Menneskeverd : humanistiske perspektiver. S. 7-27. (21 sider)

Spesielt pensum for bioingeniørutdanningen (sum 77 sider)

174.2 Et
Etikkpakke for bioingeniører (1999) Oslo: NITO (1 b.)

Tranøy, K.E. (2005) Medisinsk etikk i vår tid. 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 3 og 7. S. 17-61 og 114-126.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 02:34:17