Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL10307 Innføring i psykologi og innføring i miljøarbeid (Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i vernepleie (heltid og deltid).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnet HSVPL10207 Innføring i sosialpolitikk, jus, sosiologi og sosialantropologi (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

Bachelor i vernepleie heltid: 2. semester (vår).

Innhold

Tema A:

Innføring i psykologi  er en generell innføring i psykologisk teori og anvendelse. Innføringen gir oversikt over seks teoretiske perspektiver på psykologi, mer spesifikt: persepsjon, sosial persepsjon, kognisjon, motivasjon, emosjoner, behov og personlighet. Videre presenteres teorier og perspektiver på normalutvikling, læring og læringsmiljøer og sosial - og gruppepsykologi.

Det legges i undervisningen vekt på kjernen i psykologien. Studenten må derfor aktivt studere deler av pensum selvstendig. Det legges i undervisningen vekt på både klassiske og nyere studier. Det er fem hovedmål for temaet og mellom fire til 10 delmål for hver uke.

Et av hovedmålene er eksplisitt knyttet til grunnleggende relasjonelle ferdigheter %3 de andre hovedmålene er teoretisk anlagte siden dette er et innføringsemne.

Temaet kan gjenfinnes i dette emnets tema B, i emnene i høstsemesteret og vårsemesteret i andre studieår og emner på tredje studieår. Emnet skal ha progresjon gjennom studiet med tanke på teoretisk kompleksitet og anvendelse i form av øvelser og praktisering.

Internasjonale aspekter er integrert i emnet ved engelskspråklig pensum. Temaet kan tilbys felles for norske og utenlandske, engelskspråklige studenter.

Pensumboka integrerer et komparativt perspektiv, et genderperspektiv, kritisk tenkning og seks ulike psykologiske perspektiver. Forelesningene vil legge vekt på betydning av gender og likestilling for psykologisk forskning og anvendelse. Undervisningen er forskningsbasert og vektlegger kritisk tenkning.

Tema B: 5 uker teori med innlagt praksisstripe på 3 dager.

 • Kartlegging og dokumentasjon
 • Mål og målvalgsarbeid
 • Tiltaks- og evalueringsarbeid
 • Miljøtilrettelegging og hjelpemidler
 • Aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser
 • Praktisk bistand for hjelp til:

              - Personlig hygiene, tann- og munnstell, negle og fotstell, servering av mat

 • Refleksjon og bevisstgjøring av egen handling i miljøarbeid
 • Lett og moderat utviklingshemming
 • Taushetsregler
 • Forberedelse til praksis
 • Førstehjelp
 • Ferdighetstrening:
 • Personlig hygiene:

                  - Sengebad flatt leie

                  - Sengebad i høyt sengeleie (Fowlers leie)

                  - Barbering

                  - Hårvask

                   - Munn- og tannstell

                   - Negle- og fotstell

 • Ernæring:

                   - Tilrettelegge og gjennomføre måltider

                   - Hjelpemidler

Undervisnings- og læringsformer

Tema A. Innføring i psykologi:

Emne A er organisert med ulikt tema for hver uke. Undervisningen vil bestå av obligatorisk gruppearbeid og veiledning, arbeids- og øvelsesseminarer, demonstrasjoner og forelesninger, tester og ressurstimer/muligheter i klasserom eller i Blackboard eller andre læringsplattformer. Emnet omfatter omtrent 350 sider engelskspråklig pensum. Undervisningen er basert på interteaching, og forutsetter at studentene førleser pensum og formulerer egne læringsmål. 

 

Tema B. Innføring i miljøarbeid:

5 uker teori med innlagt praksisstripe på 3 dager. Forelesninger, selvstudier, obligatorisk deltakelse i seminargrupper, veiledning, ulike former for ferdighetstrening og test av ferdigheter i helsefaglige omsorgsoppgaver for vernepleiere jf. egne kriterier

Vernepleierstudenter skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i en rekke pleie- og omsorgsprosedyrer under tema helsefaglige emner. Undervisning og veiledning gis i de prosedyrer som studentene testes i. I emnet HSVPL10307 testes minst 60 % av studentene. Disse trekkes ut tilfeldig. Studenter på deltidsutdanningen må påregne at testdato faller mellom to undervisningsuker.

 

Innleveringer:

4 innleverte notater basert på anvendelse av vernepleiefaglig arbeidsmodell ved tilrettelegging av et konkret tiltak under innsatsområde ADL gitt i situasjonsbeskrivelse. Hvert notat er på maks 750 ord:

Notat 1: Fremstille systematisk situasjonsbeskrivelsens innsatsområder ved bruk av relevant teori.

Notat 2: Presentere ett innsatsområde for tilrettelegging av ADL-tiltak og kartlegger problemområdet. Valget begrunnes og metodens mulige svakheter beskrives.

Notat 3: Analysere kartleggingsdata ved hjelp av relevant teori, empiri og/eller egenforståelse. Analysen skal resultere i minst ett konkret formulert mål beskrevet ved hjelp av atferdsverb, kriterier og betingelser for måloppnåelse.

Notat 4: Beskrive et konkret tiltak med plan for evaluering ut i fra målet i forrige notat. Valgt metode skal konkretiseres teoretisk.

De 4 notater bindes sammen til en oppgave hvor tiltaksprosessens styrker og svakheter drøftes. Oppgaven fremstilles i tråd med skolens retningslinjer for oppgaveskriving. 

 

Ferdighetstrening:

Personlig hygiene:

- Sengebad flatt leie

- Sengebad i høyt sengeleie (Fowlers leie)

- Barbering

- Hårvask

- Munn og tannstell

- Negle- og fotstell

   Ernæring:

- Tilrettelegge og gjennomføre måltider

- Hjelpemidler

  

Det er 7 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet (3 i tema A og 4 i tema B).

Studentene skriver en veiledningslogg i gruppe som leveres i Blackboard innen en gitt frist.

Blackboard brukes i undervisningen og det forutsettes at studentene er aktive brukere av læringsplattformen.

Praksis

3 dager praksis med fokus på lærekontrakten, praksisstedets rammer og tilbud.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A:
 • Skriftlig, individuell notatsamling med 20 besvarte notater fra hele pensum. Studentene jobber med slike notater gjennom hele emnet. 20 av 30 notater må være besvart. 5 notater pr. uke leveres til fastsatt frist i Blackboard. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Tilbakemelding gis på samlet notatsamling. Sensorveiledning lages til veiledere som skal gi tilbakemelding. Arbeidskravet kan omarbeides 1 gang.

 

Tema B:

 • Innlevering av fire notater, se Organisering, undervisnings- og læreformer.
 • Ferdighetstest for de som trekkes ut (se utfyllende bestemmelser angående ferdighetstrening, testing og vurdering). Studentene kan bli testet i oppgavene som kommer fram under ßerdighetstrening%D under Organisering, undervisnings- og læreformer over. Ved ikke godkjent vil studenten måtte gå opp til ny test. Testen kan tas inntil 3 ganger.

 

Tema A og B

 • Veiledningsloggen må være levert til fastsatt frist
 • Deltakelse i basisgruppeveiledning

 

Godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen. Se Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften, arbeidskrav

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen. Vurderes med karakteren A-F.

Intern og ekstern sensor.

Litteratur

TEMA A:

Fellespensum psykologi:

150 Pa
Passer, M. W. & R. E. Smith (2004). Psychology : the science of mind and behavior, 631, [96] s. (2nd ed.). Boston, Mass. : McGraw-Hill ISBN 0-07-256330-3. (342 sider)
Chapter 1 (1): Psychology: The Science of Psychology (ca 25 sider)
Chapter 2 (2): Studying behaviour scientifically (20 sider)
Chapter 3 (3): Biological Foundations of Behavior: Evolution, genetics and the brain (ca 45 sider)
Chapter 4 (4): Sensation and Perception (bare persepsjon ) (ca 20 sider)
Chapter 6 (6): Learning and Adaption: The Role of Experience (ca 40 sider)
Chapter 7 (7): Memory (ca 40 sider)
Chapter 9 (10): Motivation and Emotion (ca 45 sider)
Chapter 10 (11): Development Over the Life Span (ca 40 sider)
Chapter 11 (12): Personality (ca 45 sider)
Chapter 15 (16): Social thinking and Behavior (ca 40 sider)

Studentene kan også benytte Third Edition (2007); kapittelnummer i Third Edition står i parantes. Forskjellen mellom andre og tredje utgave er at språk, tenkning og intelligens behandles under ett i Second Edition. I Third edition behandles språk og tenkning i ett kapittel (8) og intelligens i eget kapittel (9). Dette berører ikke det pensum som er valgt i blokk 1.3.

Kapittel i bok
Langfeldt, T. (1990) Early childhood and juvenile sexuality, development and problems.
I: M. E. Perry (red.). Handbook of Sexology : Bind 7 : Childhood and Adolescent Sexology. Amsterdam : Elsevier
Kap. 10: s. 179-200  (Deles ut)

Artikkel i tidsskrift
Løkke, G. & J. A. Løkke (2006) Barneoppdragelse basert på anvendt atferdsanalyse.
I: Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, vol. 33, nr. 1, s. 15-25
www.atferd.no/nta/artikler.html

TEMA B:

616.8588 Ut
Eknes, J. (red.) (2000). Utviklingshemming og psykisk helse, 523 s. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 82-518-3800-2. (40 sider)
Utviklingshemming s. 11-51

Artikkel i tidsskrift
Eriksen, K. (2005). Kjønnsforskjeller i bruk av tvang og makt : de tre omsorgsprofilene i forskjellige omsorgsboliger. I: Embla, vol. 10, nr. 9, s. 3-5. (2 sider)

616.89142 Ka
Kazdin, A. E. (2001). Behavior modification in applied settings, 512 s. (6th ed.). Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning ISBN 0-534-34899-8. (97 sider)
Chapt. 1: Introduction s. 2-30
Chapt. 3: How to identify, define and assess behavior s. 67-97
Chapt. 4: Functional analysis

Internett
Lofterød, B. (2006) Down syndrom - mulighetenes syndrom
www.downsyndrom.no/om_down_syndrom/     (Lesedato: 10.05.2007)

Artikkel i tidsskrift
Løkke, J.A. & G. Løkke (2004). Kunnskaper om utforming av konkrete mål : hvor kom kunnskapene fra og med hvilket badevann forsvant de? I: Diskriminanten, vol. 31, nr. 3/4, s. 31-52. (ca 9 sider)
www.atferd.no/nta/artikler.html

616.89 Pe
Løkke, J. A. B. Karlsson & S. Haugsgjerd (2002). Perspektiver på psykisk lidelse : å forstå, beskrive og behandle, 374 s. (2. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 82-05-29914-5.
Kap. 8: Om å arbeide med mennesker med psykiske lidelser s. 295-308  (13 sider)

372.21 Lø
Løkken, G. & F. Søbstad (2006). Observasjon og intervju i barnehagen, 155 s. (3. utg.). Oslo : Universitetsforlaget  ISBN 978-82-15-00941-4  (71 sider)
Kap. 1: Innledning s. 10-23
Kap. 2: Vitenskapsteoretisk bakgrunn s. 24-40
Kap. 3: Generelt om observasjon s. 42-65
Kap. 6: Intervju s. 116-135

344.04 Mo
Molven, O. (2006). Helse og jus, 339 s. (5. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-35171-4. (36 sider)
Kap. 14: Krav om forsvarlig yrkesutøvelse og virksomet s. 183-199
Kap. 18: Taushetsplikt og samarbeid s. 251-271

616.0252 No
Norsk førstehjelpsråd & Norsk resuscitasjonsråd (2006). Norsk grunnkurs i førstehjelp,
35 s. (5. utg ). Stavanger : Åsmund S. Lærdal AS ISBN 82-91823-56-1. (31 sider)
s. 5-35

370.15 Ny
Nybø, L. (1999). Aktiviteter og aktivisering : i sosialpedagogisk arbeid, 176 s. (Ny og rev. utg.). Oslo : Pedkolon ISBN 82-993173-2-0. (68 sider)
s. 83-131

362.3 Se
Selboe, A. L. Bollingmo & K. E. Ellingsen (2005). Selvbestemmelse for tjenestenytere, 200 s. Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 82-05-34274-1. (134 sider)
Kap. 2: Selvbestemmelse og brukermedvirkning
Kap. 3: Tjenesteyting i velferdsstaten - omsorg, interaksjon og meningsdannelse
Kap. 4: Selvbestemmelse, visjoner og målvalg
Kap. 5: Kvaliteter ved samhandling
Kap. 6: Omstillinger innenfor miljøarbeid - fra instruks til samhandling

371.93 St
Stubrud, L. H. (2005). Økologisk bistandsmodell i arbeidet med mennesker med autisme, utviklingshemming og utfordrende atferd, 57 s. Oslo : Autismeenheten, Nasjonalt kompetansesenter for autisme
ISBN 82-8075-018-5. (50 sider)
www.isp.uio.no/autisme/rapport.html

344.03 Kj
Syse, A. & A. Kjønstad (2003). Velferdsrett II : de sosiale tjenestene,
383 s. (2. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30592-7. (5 sider)
Kap. 1.3: Personrett, særlig om hjelpeverge s. 33-38

371.9043 Tu
Tuntland, H. (2006). En innføring i ADL : teori og intervensjon, 276 s. Kristiansand : Høyskoleforlaget
ISBN 978-82-7634-661-9  (166 sider)
Kap. 1: Grunnleggende forståelse s. 17-41
Kap. 4: ADL-vurdering s. 77-109
Kap. 5: En oppgaveorientert tilnærming s. 111-133
Kap. 6: Aktivitetsanalyse og tilrettelegging s. 135-161
Kap. 7: ADL-trening og tilrettelegging s. 163-226

Lover
Lov om umyndiggjørelse 28. november 1898
Lov om vergemål for umyndige 22. april 1927 nr. 23
Lov om helsepersonell mv (helsepersonelloven) 2. juli 1999 nr. 64. .
www.lovdata.no

Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. .
Personlig hygiene: Vask og stell, munnstell
Ernæring: Servering av mat
www.ppsnett.no

Totalt                                                                                                                                     695s

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2022 02:34:57