Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL20307 Miljøarbeid og rehabilitering i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser (Høst 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i vernepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnet HSVPL20107 Kropp, sykdom, rehabilitering, livskvalitet (20 studiepoeng).

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst og vår).

Innhold

Følgende temaer dekkes gjennom seminar, forelesning og ferdighetstrening:

·         Kjennetegn på, forekomst av og årsaker til funksjonsnedsettelser.
·         Sentrale utviklingsforstyrrelser og syndromer.
·         Sjeldne syndromer.
·         Psykiske lidelser/sykdommer i et livsløpsperspektiv.
·         Lov om vergemål for umyndige, Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.
·         Aktuelle politiske styringsdokumenter.
·         Rusmisbruk.
·         Barn av rusmisbrukere.
·         Omsorgssvikt, incest og overgrep.
·         Funksjonsnedsettelse og seksualitet.
·         Sorgreaksjoner.
·         Familiebehandling og -samarbeid.
·         Verdsetting av sosial rolle.
·         Brukeres syn på tjenester.
·         Kulturforskjeller i synet på funksjonshemming.
·         Sentrale kartleggingsmetoder i miljøarbeid.
·         Funksjonelle forklaringer og intensjonelle forklaringer.
·         Opplæringsmetoder.
·         Tidligintervensjon.
·         Økologisk tilrettelegging.
·         Kapittel 4A i Lov om sosiale tjenester m.v.
·         Biologisk grunnlag for læring.
·         Økologiske og somatiske forhold som påvirker atferd.
·         Vurdering av tiltakets effekt.
·         Individuelle planer.
·         Paternalismeproblemer.
·         Prinsipper for kommunikasjon og samhandling.
·         Veiledningsteknikker.
·         Ulike kommuikasjonshjelpemidler.
 

Undervisnings- og læringsformer

Seminarer, forelesninger, ferdighetstrening, veiledning og selvstudier. I tillegg vil caseseminarer utgjøre en sentral del av arbeidsformen i emnet. Det vil også bli arrangert frivillige skriveverksteder.

 

Studentene skal i løpet av emnet arbeide med 8 caseoppgaver. Til hver av casene skal det leveres en oppgave på maks 2000 ord. Oppgavene leveres i Blackboard til fastsatte datoer. Veiledning og feedback gies i caseseminarer.

Det er 12 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Studentene skriver en veiledningslogg i gruppe som leveres i Blackboard innen en gitt frist.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Alle arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjent læringsmappe er gyldig ett semester. Øvrige arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen. Se Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften for nærmere bestemmelser vedrørende arbeidskrav.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen (ca. 45 minutter).
Ved muntlig eksamen taes det utgangspunkt i to av de innleverte caseoppgavene. Høgskolen velger oppgavene. De innleverte skriftlige oppgavene vurderes ikke. Det er den muntlige presentasjonen og prestasjonen som vurderes med bokstavkarakterer (A - F).

Intern og ekstern sensor.

Den muntlige eksamen skal dokumentere at studenten
(a) har og kan anvende kunnskaper om problemområder som kjennetegner ulike klient-/brukergrupper som profesjonen arbeider med, og
(b) kan redegjøre for og beskrive sentrale arbeidsmetoder/prosedyrer/tiltak som profesjonen anvender i forhold til disse gruppene, og
(c) kan vurdere og begrunne hvordan man går fram i det systematiske arbeidet  for å utvikle og tilrettelegge tiltak, samt hvordan man arbeider direkte med den enkelte klient/bruker/tjenestemottaker %3 basert på (a) og (b).

Litteratur

362.3 Di
Aune K.E. og E. Saur (2007). Dialogiske perspektiver når vi er
forskjellige. Universitetsforlaget
Fra side 11- 83
Fra side 109 - 133
96 sider

361.322 De
DeJong P. & I. K. Berg (2002). Løsningsskapende samtaler.
Gyldendal akademisk
Kap1: Fra problemløsning til løsningsskaping
Kap 2: Løsningsskaping: De grunnleggende ferdighetene
Kap 3: Kunsten å ikke vite
Kap 4: Å komme i gang: Hvordan ha oppmerksomheten på klientens ønske
Kap 5: Å utdype klientens ønske: Mirakelspørsmålet
Kap 6: Å utforske unntakene: Å bygge videre på klientens sterke sider og vellykkede forsøk
Kap 7: Å formulere tilbakemeldinger til klientene
Kap 8: Senere klientsamtaler: å oppdage, utvide og måle klienters framgang
179 sider

616.89142 An
Eikeseth, S. & F. Svartdal (red.) (2003). Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis, 464 s.
Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30181-6.
Kap. 3: Motivasjon s. 63-82
Kap. 6: Nevrobiologi og læring s. 133-152
Kap. 8: Betraktninger om etikk s. 179-206
Kap. 9: Valg av atferdsanalyse og måter og bruke den på s. 207-221
Kap. 13: Trening av sosial kompetanse s. 293-320
Kap. 16: Anvendelse av atferdsmedisin ved kronisk sykdom s. 358-381

362.3 Ek
Eknes, J & Løkke, J. A. (red.)(2009). Utviklingshemming og habilitering.
Kap. 9: Håvard Grøttland: Utviklingshemming og syn - en tilnærming i habiliteringsarbeidet i forståelse av ulike funksjoners og faktorers betydning for kommunikasjon og samspill s. 102-109
Kap. 14: Gunnar Salthe: Negativ frihet og evne til selvbestemmelse s. 153-160
Kap. 21: Jim Åge Nøttestad og Erik Søndenaa: Utagering - utfordrende atferd s. 233-244
Kap. 22: Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke: Selvskading hos mennesker med alvorlig og dyp grad av utviklingshemming s. 245-253


Artikkel i tidsskrift
Flood, W. A. et al (2002). Peer-mediated reinforcement plus prompting as treatment for off-task behavior in children with attention deficit hyperactivity disorder.
I: Journal of Applied Behavior Analysis, vol. 35, nr. 2, s. 199-204.
Tilgjengelig i fulltekst i AtoZ på bibliotekets hjemmeside

616.8982 Gi
Gillberg, C. & T. Peeters (2003). Autism : medicinska och pedagogiska aspekter, 131 s. Stockholm : Cura ISBN 91-89091-25-6. (58 sider)
Kap. 1: Autism som ett hyperrealistisk syndrom s. 10-14 (7 sider)
Kap. 2: Autism som en störning i utvecklingen s. 17-35 (19 sider)
Kap. 3: Medicinsk diagnostikk för autism och störningar innom autismspektrumet s. 36-50 (15 sider)
Kap. 4: De biologiske grunderna för autism s. 51-57 (7 sider)
Kap. 5: Pedagogikk och vägledning för människor med autism s. 58-65 (10 sider)

616.8982 Gi
Gillberg, C. (1998). Barn, ungdom og voksne med Asperger syndrom: normale, geniale, nerder?, 162 s. Oslo: Ad notam Gyldendal ISBN 82-417-0941-2. (33 sider)
Kap. 1: Innledning s. 13-17 (4 sider)
Kap. 2: Definisjoner s. 18-31 (14 sider)
Kap. 6: Andre problemer s. 72-76 (5 sider)
Kap. 7: Sterke sider s. 77-81 (5 sider)
Kap. 8: Bakgrunnsfaktorer s. 82-87 (5 sider)

Artikkel i tidsskrift
Gitlesen, J. P. (2003). Små barn med Downs syndrom: kjennetegn, opplæring, og praktiske erfaringer.
I: Diskriminanten, vol. 30, nr. 4, s. 21-41
www.atferd.no/nta/artikler.html

616.8 Hj
Gjærum, B. & B. Ellertsen (red.) (2002). Hjerne og atferd: utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv - et skritt videre, 659 s. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk
ISBN 82-05-30434-3. (133 sider)
Kap. 7: Psykisk utviklingshemning - mental retardasjon s. 209-246 (37 sider)
Kap. 11: Det føtale alkohol syndrom - FAS s. 333-347 (14 sider)
Kap. 12: Hodeskader s. 351-375 (24 sider)

Artikkel i tidsskrift
Hansen, F. A. (1998). Hjelp til barn i familier med rusmiddelmisbruk.
I: Norges barnevern, vol. 75, nr. 4, s. 5-13. (8 sider)

Artikkel i tidsskrift
Heck, A., J. Collins & L. Peterson (2001). Decreasing children's risk taking on the playground.
I: Journal of Applied Behavior Analysis, vol. 34, nr. 3, s. 349-352.
Tilgjengelig i fulltekst i AtoZ på bibliotekets hjemmeside


Forskrift
Helse- og omsorgsdepartementet (2004). Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. FOR 2004-12-23
www.lovdata.no

362.2918 Be
Helsedepartementet (2004). Bedre behandlingstilbud til rusmiddelmisbrukere: perspektiver og strategier, 56 s. Oslo: Helsedepartementet. s. 9-47 (Strateginotat)
www.regjeringen.no

Artikkel i tidsskrift
Holden, B. (2004). Non-kontingent forsterkning: en kortfattet, oppdatert fremstilling.
I: Diskriminanten, vol. 31, nr. 1 og 2, s. 3-14
www.atferd.no/nta/artikler.html

362.3 Ho
Holden, B. (2008). Psykiske lidelser og utviklingshemming: atferdsanalytisk forståelse og behandling. s. 56-254. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 9788205384798.

362.3 Ho
Holden, B. (2009) Utfordrende atferd og utviklingshemming Atferdsanalytisk forståelse og behandling 245 s. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-39069-0. s. 32 -245.

Horgen, T. 2006 Det nære språket språkmiljø for mennesker med
multifunksjonshemming, 167 s. Oslo: Universitetsforlaget
ISBN-82-15-00920-4 (86 sider)
Del 1 Menneskene, utfordringer og forståelse s. 11 - 37
Del 2 Utvidende perspektiv - nyttige i møtet med de største hindringene s. 39 - 100

616.89142 Ho
Horne, H. & B. Øyen (2006). Målrettet miljøarbeid: del 2 : opplæringsteknikker.
(2. utg.) Oslo: G.R.D. forlag
Kap. 3: Tegnøkonomi s. 37-48
Kap. 4: Å etablere ny atferd s. 50-67
Kap. 5: Etablering av stimuluskontroll og opprettholdelse av atferd s. 69-80

Artikkel
Johnsen, V. & Vardeberg, K. (2002) Seksualitet og funksjonshemming - til
glede og
besvær. (9 sider)
http://www.sunnaas.no/modules/module_123/proxy.asp?iInfoId=2975&iCategoryId=224&iDisplayType=2

616.89142 Ka
Kazdin, A. E. (2001). Behavior modification in applied settings, 512 s. (6th ed.). Belmont: Wadsworth/Thomson Learning ISBN 0-534-34899-8.
Kap. 2: Principles of Operant Conditioning s. 34-64
Kap. 5: How to evaluate a Behavior Modification Program s. 124-155
Kap. 6: Positive and negative reinforcement s. 158-199
Kap. 7: Punishment s. 204-240
Kap. 8: Extinction s. 244-263
Kap. 9: Special technique variations to enhance performance s. 268-280
Kap. 12: Response maintenance and transfer of training s. 370-392

362.76 Kv
Kvello, Ø (2007). Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Oslo
Preludium: Et skarpere blikk og en styrket handlekraft s. 11-16
Kap. 1: Transaksjonsmodellen for utvikling s. 17-34
Kap. 2: Omsorgskvalitet s. 35-52
Kap. 3: Diagnostisering og predikering s. 53-62
Kap. 7: Familier som omsorgsbase for barn og unge s. 165-196
Kap. 8: Foreldre med psykiske lidelser s. 197-245
Kap. 9: Rusmiddelmisbruk hos foreldre s. 246-255


Artikkel i tidsskrift
Lindsley, O. (1992). Precision teaching: discoveries and effects
I: Journal of Applied Behavior Analysis, vol. 25, nr. 1, s. 51-57.
Tilgjengelig i fulltekst i AtoZ på bibliotekets hjemmeside

Artikkel i tidsskrift
Løkke, G. & J. A. Løkke (2006). Etablering av ballettdans ved hjelp av Presisjonsopplæring (Precision Teaching). I: Norsk Tidsskrift for atferdsanalyse, vol. 33, nr. 3, s. 111-118
www.atferd.no/nta/artikler.html

616.89 Pe
Løkke, J. A. B. Karlsson & S. Haugsgjerd (2009). Perspektiver på psykisk lidelse: å forstå, beskrive og behandle, 374 s. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-29914-5.
Kap. 1: Å arbeide med psykisk helse - En introduksjon s. 13-34
Kap. 3: Det psykiatriske perspektivet s. 66-134
Kap. 5: Det psykodynamiske perspektivet s. 182-238
Kap. 9: Evidens eller empirisk støttede terapiformer i klinisk psykisk helsearbeid s. 353-373


371.928 Lø
Løvaas, O.I. (2003). Opplæring av mennesker med forsinket utvikling: grunnleggende prinsipper. Gyldendal akademisk.
Kap. 6: Selvstimulerende atferd s. 55-59
Kap. 8: Oppmerksomhetsproblemer s. 69-71
Kap.10 Oppsummering av grunnleggende trinn i opplæringen, s 89-98
Kap.13 Ikke-verbal imitasjon, s 115 - 134
Kap.14 Innføring I språkprogrammer, s 135-139
Kap.15 Tidlig reseptivt språk, s 141- 150
Kap.16 Diskriminasjonslæring, s 153 - 166
Kap.17 Reseptiv identifikasjon av objekter, s 167 - 173
Kap.18 Reseptiv identifikasjon av handlinger, 175 - 179
Kap.19 Tidlige lekeferdigheter, s 181 - 192
Kap.21 Selvhjelpsferdigheter, s 211 - 225
Kap.30 PECS: Kommunikasjonsstrategier for visuelt sterke barn, s 361-375
Kap.33 Innsamling av data, s 385 - 395
Kap.35 Hvordan tilrettelegge for tidligintervensjon i Norge, s 409-416

153.85 Ma
Martin, G. & J. Pear (2005). Behavior modification: what it is and how to do it, 473 s. (8th ed.).
Upper Saddle River : Prentice Hall ISBN 978-0-13-194227-1
Kap. 24: Planning, Applying and Evaluation a treatment program s. 312-322

Artikkel i tidsskrift
Millichap, D. et al. (2003). Descriptive functional analysis of behavioral excesses shown by adults with Down syndrome and dementia.
I: International journal of Geriatric Psychiatry, vol. 18, nr. 9, s. 844-854.
Tilgjengelig i fulltekst i AtoZ på bibliotekets hjemmeside

615.1 Ol
Olsen, I. (2001). Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere, 331 s. Oslo: Universitetsforl.
ISBN 82-518-4041-4
Psykofarmaka s. 231-240
Antiepileptika s. 249-254

371.4 Pe
Pettersen, R. C. & J. A. Løkke (2004). Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter, 278 s. Oslo: Universitetsforl. ISBN 82-15-00494-6.

DEL 2: PRAKTISKE VEILEDNINGSFERDIGHETER
Innledning s. 139-141
Kap. 7: Praktiske arbeidsmodeller og veiledningens indre struktur s. 143-149
Kap. 8: Veiledning og kommunikasjon s. 153-161
Kap. 9: Veiledningstimen begynner s. 163-176
Kap. 10: Å forstå den veilededes perspektiv s. 178-184
Kap. 11: Begrunnelser, forslag og råd s. 187-196
Kap. 12: Veiledningens alfa og omega s. 198-209
Kap. 13: Løsningsfokuserte veiledningsstrategier s. 214-227

616.8589 Rø
Rønhovde, L. I. (2004). Kan de ikke bare ta seg sammen: om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom, 308 s. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-32992-3. (90 sider)
Kap. 2: Diagnostisering og diagnosekriterier s. 44-52 (8 sider)
Kap. 3: Fra småbarnsalder til ung voksen: kjennetegn på ADHD og Tourette syndrom s. 65-83 (18 sider)
Kap. 5: Forskning, teori og føringer for praksis s. 120-150 (30 sider)
Kap. 6: Medikamentell behandling s. 154-165 (11 sider)
Kap. 9: Kan de ikke bare ta seg sammen? : atferdsvansker og konfliktløsning s. 243-267 (23 sider)

Artikkel i tidsskrift
Salthe, G. (2004). Frihet og ansvar for personer med mentale handikap.
I: SOR rapport, vol. 50, nr. 4, s. 38-53.
www.sor-nett.no

Artikkel i tidsskrift
Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 1.
I: SOR rapport, vol. 50, nr. 2, s. 17-25.
www.sor-nett.no

Artikkel i tidsskrift
Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 2.
I: SOR rapport, vol. 50, nr. 3, s. 25-33.
www.sor-nett.no
362.3 Ek
Salthe, G. (2009). Negativ frihet og evne til selvbestemmelse. I: Eknes, J.
og Løkke, J. (red.) Utviklingshemming og habilitering, Oslo:
Universitetsforlaget. S 100 - 115.
616.8914 Se
Seikkula, J. & T. E. Arnkil (2007). Nettverksdialoger.
Universitetsforlaget
Fra kap. 1 t.o.m kap 7 = 112 sider.
Kap 1: Nettverk og dialog
Kap 2: Dialoger i grenselandet mellom og innefor profesjonelle og personlige nettverk
Kap 3: Frustrerende nettverksmøter
Kap 4: Åpne samtaler bed krisearbeid
Kap 5: Foregripende dialoger reduserer bekymringer
Kap 6: Like, men forskjellige
Kap 7: Dialogens helbredende faktorer

361.2 Ve
Sosial- og helsedirektoratet (2007). Individuell plan 2007: veileder til forskrift om individuell plan, 56 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet ISBN 82-8081-067-6
www.helsedirektoratet.no

362.3 St
Stubrud, L.H. (2001). Utviklingshemning i et økologisk perspektiv, 155 s. Oslo: Universitetsforlaget
ISBN 82-15-00001-0.
s. 100-136

371.914 Te
von Tetzchner, S. & H. Martinsen (2002). Alternativ og supplerende kommunikasjon: en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker, 379 s. (2. utg). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30444-0.
Kap. 1: Alternativ og supplerende kommunikasjon s. 7-33
Kap. 2: Kommunikasjonshjelpemidler s. 35-64

158.1 Wa
Watson, D. L. & R. G. Tharp (2002). Self-directed behavior: self-modification for personal adjustment, 343 s. (8th ed.). Belmont: Wadsworth/Thomson Learning ISBN 0-534-52736-1.
Kap. 4: The Principles of Self-Regulation s. 105-129
Kap. 5: Antecedents s. 131-158
Kap. 6: Behaviors: Actions, Thoughts and Feelings s. 159-196
Kap. 7: Consequences s. 198-237
Kap. 8: Developing a Successful Plan s. 238-262

Artikkel i tidsskrift
Øyen, B. (2002). Tidlig intervensjon og høydosetiltak for barn med store hjerneskader.
I: Diskriminanten, vol. 29, nr. 1, s. 35-45
http://www.atferd.no/nta/artikler.html

Lover
Lov om sosiale tjenester mv (Sosialtjenesteloven). .
Kap. 6: Særlige tiltak overfor rusmisbrukere
www.lovdata.no

346.0138 Lo
Lov om sosiale tjenester kapittel 4A: rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming (2004). , 91 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet (Rundskriv IS 10/2004)
ISBN 82-8081-049-8
www.helsedirektoratet.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2022 02:34:47