Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL20207 Praksis 2: Vernepleieren som helse- og omsorgsarbeider (Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i vernepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnet HSVPL20107 Kropp, sykdom, rehabilitering, livskvalitet (20 studiepoeng).

Godkjent prøve i medikamentregning.

Undervisningssemester

Bachelor i vernepleie, deltid: 4. semester (vår).

Innhold

Emnet inneholder følgende sentrale fagområder:

  • Praktiske pleieprosedyrer: Daglig stell/hjelp til personlig hygiene, reing av seng, innlegging, stell og fjerning av permanent og intermitterende urinkateter, stell av venøse sår, trykksår, blandingssår og sår som følge av diabetes, bruk og stell av ernæringssonder.
  • Medikamenthåndtering: Medikamentregning, istandgjøring og utdeling av tabletter, subcutane og intramuskulære injeksjoner, øyendråper, miksturer, plaster, salver, kremer og suppositorier.
  • Tverrfaglig samarbeid med aktuelle yrkesgrupper som sykepleier, lege, omsorgsarbeider, hjelpepleier, farmasøyt, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, ernæringsfysiolog og andre.
  • Observasjoner: Generell fysisk tilstand, kognitive funksjoner, symptomer på nyoppstått sykdom/skade (temperatur, puls, blodtrykk, respirasjon, hudfarge, tørr/klam hud, sår, urin, avføring, oppkast/brekninger, vekt, verbalt/nonverbalt uttrykk for smerte, feilstillinger i skjelett/ledd), verbalt/nonverbalt uttrykk for psykisk helse (glad, trist, sorgsituasjon).
  • Forebygging av sykdom/skade: Bruk av relevante hjelpemidler som for eksempel rullator, sengehest, heis, trykkavlastende hjelpemidler og toalettforhøyer, riktig ernæring, korrekt administrering av medikamenter, korrekt utførte pleieprosedyrer.
  • Rehabilitering: Fysisk opptrening etter sykdom som for eksempel hjerneslag,
  • Førstehjelp
  • Yrkesetiske og juridiske prinsipper: Paternalisme, autonomi, brukermedvirkning, taushetsplikt
  • Tilrettelegging av fysisk og sosialt miljø

Undervisnings- og læringsformer

Deltakelse i praksisstedets daglige arbeid, gjennomføre 8 veiledningstimer og deltakelse på høgskolens innedag i praksis.

Praksis vurderes av praksisveileder og skoleveileder i eget skjema etter halv tid og av praksisveileder etter hele praksisperioden. Studenten leverer evalueringsskjemaet til skoleveileder senest en uke etter avsluttet praksis.

Praksis

8 ukers praksis med 30 timers arbeidsuke på praksisstedet. Selvstudier kommer i tillegg til dette.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent for å få praksisperioden bestått, er følgende:

1.   Fravær må være innenfor godkjente grenser. For fravær: se ”Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie”. Ukentlig veiledning med praksisveileder må være gjennomført.

2.   Studentens praksisstudier /fungering i praksis: eget evalueringsskjema for evaluering av student i praksis (vurderes av praksisveileder og skoleveileder).

3.   Skriftlig individuell oppgave på 3500 ord som vurderes til godkjent/ikke godkjent av skoleveileder. Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studenten skriver oppgaven fra praksis. Oppgaver som ikke blir godkjent, kan omarbeides to omganger. Ikke innlevert oppgave anses som ikke godkjent. Studenten har ikke anledning til å omarbeide arbeidskravet dersom det ikke er innlevert ved første innleveringstidspunkt.

Ved praksisstart får studenten opplyst frister for innlevering(er) skriftlig individuell oppgave.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i ett semester. Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, må emnet / praksisperioden gjennomføres på nytt.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til bestått / ikke-bestått. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se ”Utfyllende bestemmelser til lov 1 april 2005 nr 15 om universiteter og høgskoler,  HiØs forskrift om eksamen av 19 desember 2005 nr 1761 og  forskrift til rammeplan for sosionomutdanningen 1 desember 2005 nr 1378”.  Ved vurdering til ”ikke bestått”, må alle arbeidskrav avlegges på nytt.

Litteratur

615.1 Fa
Fastbom, J. (2002). Eldre og legemidler, 95 s. Oslo : Kommuneforl. ISBN 82-446-0964-8. (95 sider)
Hele boka

Forskrift
Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. FOR-2003-06-27 nr. 792. .
www.lovdata.no

Forskrift
Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste.
FOR-1987-11-18-1153  
www.lovdata.no

618.97 Tv
Nygaard, H. A. & M. Bondevik (1999). Tverrfaglig geriatri : en innføring, 325 s. Bergen : Fagbokforl. ISBN 82-7674-466-4. (23 sider)
Kap. 4: s. 41-47
Kap. 18: s. 243-254
Kap. 21: s. 274-277

362.6 Bl
Kapittel i bok
Wærness, K. (1999). Kan travelhet skape grusomhet i den offentlige omsorgstjenesten?
I: Thorsen,K. & K. Wærness (red.), Blir omsorgen borte? : edreomsorgens hverdag i den senmoderne velferdsstaten. (8 sider)

 

Sum:                                                                                                                                     126 s.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2022 02:34:49