Fakta om emnet

Studiepoeng:
25
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL30107 Vernepleieren i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (Høst 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i vernepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnet HSVPL20307 Miljøarbeid og rehabilitering i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i vernepleie, deltid: 7. semester (høst).

Innhold

 1. Profesjonenes rolle og oppdrag i samfunnet
 2. Sosioøkonomiske forhold. Selvoppfyllende profetier, samfunnsendringer
 3. Makt i kraft av rolle, profesjon og systemmakt. Makt, avmakt og motmakt i arbeidslivet. Makt, avmakt og motmakt i brukermedvirkning/brukerinvolvering. Brukererfaringenes konsekvenser for organisering av tjenestetilbud og profesjonell tjenesteutøvelse
 4. Fordeler og ulemper ved bruk av ulike beslutningsmodeller
 5. Samhandling i institusjoner, roller, relasjoner, struktur, kultur og nettverk
 6. Anvende yrkesetikken og elementene i Nasjonal kvalitetsstrategi
 7. Identifisere og diskutere ulike dilemmaer som oppstår i et flerkulturelt samfunn i forhold til identitetspolitikk, sosial integrasjon, inkludering og deltagelse.
 8. Ulike kriminologiske forklaringer
 9. Forskningens konsekvenser for styringssignaler og brukergrupper
 10. Politiske styringssignaler og politiske prioriteringer; Nasjonalbudsjett, statsbudsjett, styringshjulet, St. meldinger, NOUer, lover, forskrifter, retningslinjer, veiledere, kommuneplaner og budsjetter. Økonomiske overføringer fra staten, egenandeler skatter og avgifter.  Organisering, planlegging og finansiering. Sosialøkonomi. Kommuneloven, plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, særlovene, antidiskrimineringsloven
 11. Rutiner, generell saksbehandling og tjenestevei
 12. Institusjon som hjem og arbeidsplass
 13. Politiske prioriteringers påvirkning på tjenesteytingen og de konsekvensene dette får for brukere
 14. Kvalitetssikring, kvalitetsutvikling, dokumentasjon og brukerinvolvering
 15. Profesjonenes faglige forpliktelser
 16. Ulike organisasjonsmodeller og reformer i ny offentlig styring
 17. EU, Europarådet, WHO, Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd, FN etc.
 18. Tjenestetilbud i kommune og stat
 19. Saksbehandling i forhold til enkeltvedtak på tjenester
 20. Saksbehandling i forholdt til bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemming og personer med demens
 21. Vernepleierens utfordringer i rollen som brukerens advokat og del av forvaltningen
 22. Arbeids- og velferdsforvaltningens mandat og rolle (NAV)
 23. Kartleggingsverktøy/arbeidsevnevurderinger brukt i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i emnet er organisert i fem studieuker i løpet av høstsemesteret. Undervisningen vil bli gitt i seminarer, ferdighetstrening, forelesningeren, i basisgrupper og i mindre grupper med 3 - 4 studenter. Arbeidet forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Undervisning i seminar og ferdighetstrening er obligatorisk.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gruppeoppgave på 2500 ord. Innlevering og skriftlig tilbakemelding i Fronter.
 • To oppgaver i gruppe med presentasjon og tilbakemelding fra opponentgruppe og seminarledere i seminar
 • En gruppeoppgave som presenteres og vurderes som test i ferdighetstrening. Presentasjonen er knyttet til saksbehandling i forhold til enkeltvedtak på tjenester. Test i ferdighetstrening vurderes til godkjent/ikke godkjent.
 • En gruppeoppgave er knyttet til saksbehandling ved bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming. Oppgaven danner grunnlag for seminar. For å få godkjent emnet må alle gruppemedlemmene skriftlig dokumentere å ha deltatt i hele saksbehandlingsprosessen og i seminar om saksbehandling ved bruk av tvang og makt. Skriftlig vedtak leveres og vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravene må være godkjent for å gå opp til eksamen i emnet.  Ved ikke godkjent kan arbeidskravene omarbeides én gang.

Se også Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevernspedagog, sosialt arbeid og vernepleie.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 4 dager. Skriftlig gruppeoppgave på maks 3000 ord som leveres til fastsatt tid. Oppgaven vurderes med karakter A - F.

Høgskolen setter sammen gruppene til eksamen. Hver gruppe består av 2-3 studenter. Interne sensorer.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 25.06.2010, det kan forekomme endringer i litteraturlista før studiestart.

Tema A:

305.8 Br
Brochmann, G (2002). "Velferdsstat, integrasjon og majoritetens legitimitet" i Brochmann, G, Borchgrevink, T og J. Rogstad (red), Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk (s. 27 - 55)
(28 sider)

Artikkel i tidsskrift
Dybvik, K. A. og G. V. Hansen (2009) Betydningen av tilrettelagt arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder. SOR-rapport nr 2 2009 s 8-25
http://www.samordningsradet.no
(17 sider)

Artikkel i tidsskrift
Evensen, Ø. (2009) Ikke-vestlig minoritetsungdom og kriminalitet. Tidsskrift for ungdomsforskning, nr 2 2009, s 63-89. (26 sider).

364 Kr
Finstad, L. & C. Høigård (red.) Kriminologi (2007) Pax. Oslo 336s
Kap. 1: "Hva er kriminologi?". Cecilie Høigård. s. 13
Kap. 5: "Sosial kontroll". Nils Christie. s. 91-98.
Kap. 6: "Kjønn og kriminalitet". Berit Vegheim. s. 99-115.
Kap. 11: "Vold". Hedda Giertsen. s. 178-198 (56s)

362.16 Ga
Garsjø, O. (2008). Institusjonssosiologi, -perspektiver på helse- og omsorgsinstitusjoner, Oslo: Gyldendal Akademisk, 224 s
Kap. 1-5: s. 18-88
Kap. 6: s. 90 - 101
Kap.8: s. 115-141
Kap. 13: s. 115-141
Kap. 14-16: s. 177-224 (196 sider)

361.65 Ma
Kapittel i bok
Hatland, A. (2003). Skjønn i gammel og ny sosialpolitikk.
I: Benum, E. et al. (red.), Den mangfoldige velferden. S. 227-237. (11 sider)

361.6 Ha
Haug, E. & K. M. Paulsen (2006). Mellom fag, forvaltning og politikk i helse- og sosialtjenesten. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00919-0.
Innledning + kapittel 1- 4 og kapittel 6 (56 sider)

361.3 So
Kapittel i bok
Haugland, R. (2001). Det profesjonelle medmenneske på Utvær.
I: Tronvoll,I. M. & E. Marthinsen (red.), Sosialt arbeid - refleksjoner og nyere forskning. Trondheim. Tapir Akademisk forlag s. 185-197. (12 sider)

365.66 Hj
Hjelmeland, I. (2007). Miljøterapi i forvaringsanstalter: en kvalitativ empirisk analyse av miljøterapeuters erfaringer med miljøterapi i forvaringsanstalter. Oslo: HIO. (100 sider)

362.10685 Hv
Hvordan holde orden i eget hus: internkontroll i Sosial- og helsetjenesten (2004)
34 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet ISBN 82-8081-043-9 (IS-1183)
www.shdir.no

658.4 Ir
Irgens, E. J. (2007). Profesjon og organisasjon: å arbeide som profesjonsutdannet, 237. Bergen Fagbokforlaget 978-82-450-0528-8 224 s
Del 1: Å lede seg selv s. 13 - 90
Del 3: Å arbeide i en organisert virkesomhet s. 149 - 221 (149 sider)

NOU 2003:19
Makt og demokrati: sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen (2003)., 100 s. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning (NOU 2003:19) ISBN 82-583-0719-3
www.regjeringen.no


362.10685 Og
-og bedre skal det bli! : nasjonal strategi for kvalitetsforbedring I Sosial- og helsetjenesten (2005)
49 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet 978-82-8081-072-4 (IS-1162)
www.shdir.no


362.10685 Og
Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? Og bedre skal det bli! Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten (2007) 56 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet 978-82-8081-096-0 (IS-1162)
www.shdir.no


..og bedre skal det bli, ved å involvere brukerne og gi dem innflytelse (2008). "Metode for kvalitetsforbedring" 68 s. Oslo: Kunnskapssenteret.
www.kunnskapssenteret.no


361.3 Du
Repstad, P. (red) (2004). Dugnadsånd og forsvarsverker: Tverretatlig samarbeid i teori og praksis. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1 og 2 (s 19-112) (93 sider)

361.65 Rø
Rønning, R. & L. J. Solheim (1998). Hjelp på egne premisser? : om brukermedvirkning i velferdssektoren, 181 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-00-12710-9. (79 sider)
Kap. 5: Hjelpeapparatet som et trehodet troll s. 94-123
Kap. 6: Brukermedvirkning som politisk krav s. 124-149
Kap. 7: Brukeren i sentrum s. 150-167
Kap. 8: Vil vi ha brukermedvrikning? s. 168-173

362.3 Se
Selboe, A., L. Bollingmo & K. E. Ellingsen (2005). Selvbestemmelse for tjenestenytere, 200 s. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-34274-1
Kapittel 3: Tjenesteyting i velferdsstaten - omsorg, interaksjon og meningsdannelse s. 72 - 99
(27 sider)

361.32 So
Solheim, L. J. & B. Øvrelid (2001). Samhandling i velferdsyrke, 247 s. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 82-7674-445-1. (48 sider)
Kap. 6: Klienten: aktør eller produkt? s. 107-129
Kap. 7: Makt og medverknad s. 131-155

338.6 Ra
Ramsdal, H. & E, J. Skorstad (2004). Privatisering fra innsiden, om sammensmeltning av offentlig og privat organisering. Fagbokforlaget. Bergen.
Kap. 1: Mot et nytt arbeidsliv s. 13 - 29
Kap. 2: Modernisering av offentlig sektor s. 31 - 44
Kap. 7: Kommunene fra komplekse samfunnsinstitusjoner til tjenesteytende miniorganisasjoner s. 119 - 140 (50 sider)

362.10685 Kv
Sosial- og helsedirektoratet (2004). Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, 42 s. Oslo. En veileder.
ISBN 82-8081-054-4
www.helsedirektoratet.no


362.3 Ek
Øverland, S & E. Revis (2009) Utviklingshemming og kriminalitet. I: Eknes, J og Jon Løkke (red). Utviklingshemming og habilitering: innspill til habiliteringsprosessen. Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-01342-8
Kapittel 23 s. 266 - 283. (17 sider)


Lover
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).

Sum pensum 1314 sider


Utdanningsspesifikk pensumliste vernepleierutdanningen:

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet (2008): Arbeidsevnevurderinger i NAV: sluttrapport. (50 sider)
http://www.attforingsbedriftene.no/nyhetsarkiv-1.aspx?M=News&PID=9&NewsID=214
(lesedato: 08.06.2010)

362.14 Ar
Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten: en veileder (2006). 79 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet (IS-0183)
www.helsedirektoratet.no

362.483 As
Askheim, O. P. (2006). Å leve er mer enn å overleve: funksjonshemmede med brukerstyrt personlig assistanse forteller, 199 s. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-35857-7

344.03 Be
Begg, I. S. (2007). Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen. Lov om sosiale tjenester § 4-2. 24 s.
Oslo: Sosial- og helsedirektoratet
IS-1382

361.6 Ha
Haug, E. & K, M. Paulsen (2007): Mellom fag, forvaltning og politikk, En problembasert introduksjon for studenter. (157 s) Oslo: Universitetsforlaget.
Kapittel 5: Saksbehandling s. 105 - 149 (44 sider)

344.04 Lo
Helsedirektoratet (2008). Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Rundskriv IS-10/2008
www.helsedirektoratet.no

361.2 So
Helsetilsynet (2008) Avlastning og støttekontakt - tjenester med betydning for et bedre liv!
Rapport fra Helsetilsynet 4/2008
www.helsetilsynet.no

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2005). Velferdsrett I, 521 s. (3. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk
ISBN 82-05-34225-3. (86 sider)
Kap. 5.4: Rett til nødvendige spesialisthelsetjenester s. 202-222
Kap. 10: Tvangshjemler og tvangsbruk i velferdsretten s. 379-392, 428-477
Syse, A. & A. Kjønstad (2008). Velferdsrett II: de sosiale tjenestene, 383 s. (2. utg ).
Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30592-7. (149 sider)
Kap. 2: Forvaltningslovens bestemmelser, særlig om saksbehandlingen i første instans. s. 61-95
Kap. 3: Klage over tildelingsvedtak etter tjenestelovgivningen s. 99-119
Kap. 4: Taushetsplikt s. 139 - 179
Kap. 7: samtykkekompetanse, integritetsvern og tvangsbruk s. 267-305

362.16 Om
Sosial- og helsedepartementet (1997) Omsorgsbolig: en veileder, 28 s. Oslo: Sosial- og helsedepartementet : Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Rundskriv I - 29/97, H - 24/97 B) www.regjeringen.no

344.03 So
Sosial- og helsedepartementet (1998). Tilleggsrundskriv til Rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m v: Omsorgslønn, 13 s. (Rundskriv I-42/98)
www.regjeringen.no

344.04 Lo
Sosial- og helsedirektoratet (2004). Lov om pasientrettigheter , 59 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet
(Rundskriv / Sosial- og helsedirektoratet; 15-12/2004)
www.helsedirektoratet.no


346.0138 Lo
Sosial- og helsedirektoratet (2004). Lov om sosiale tjenester kapittel 4A, 91 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet
(Rundskriv IS-10/2004) ISBN 82-8081-049-8.
www.helsedirektoratet.no

344.03 So
Sosial- og helsedirektoratet (2006). Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester 87 s. Veileder IS-1080

344.03 So
Sosialdepartementet (1992). Lov om sosiale tjenester mv. Oslo: Sosialdepartementet
(Rundskriv I-1/93)

362.483 So
Sosialdepartementet (2000). Brukerstyrt personlig assistanse, 11 s. Oslo: Departementet.
(Rundskriv I-20/2000)
www.regjeringen.no

362.4 Fu
Tøssebro, J. (red.) (2009). Funksjonshemming: politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, 263 s. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01439-5 (74 sider)
Del 1 POLITIKK, FORSTÅELSE OG DEFINISJONER
Kap. 2: Definisjoner av funksjonshemming i empirisk forskning s. 38-54
Kap. 3: Meningsbrytninger i begrepet "funksjonshemming" s. 55-67
DEL II ARBEIDSLIV OG MARGINALISERING
Kap. 4: Identitet, funksjonshemming og arbeid s. 71-86
Kap. 5: Når politikken rettes mot arbeidslivet s. 87-103
DEL III: FAMILIE, OPPVEKST OG HJELPEAPPARATET
Kap. 9: Livsløp i familier med funksjonshemmede barn s. 149-164

Lover
Kommuneloven
Offentlighetsloven
Ombudsmannsloven
Plan- og bygningsloven
Forvaltningsloven
Pasientrettighetsloven
Helsepersonelloven
Kommunehelsetjenesteloven
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om sosiale tjenester m.v
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
www.lovdata.no

Orientering om endringer i sosialtjenesteloven som følge av rusreformen. (Rundskriv U-1/2004)
www.regjeringen.no


Sum pensum 921 sider


Tema B:

300.72 Ja
Jacobsen, D.I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, 400 s. (2utg). Kristiansand: Høyskoleforlaget ISBN 82-7634-663-4

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 02:34:49