Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL30307 Bacheloroppgave: Fordypning i vernepleiefaglig arbeid (Vår 2011)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for både bachelorstudiet i vernepleie, heltid, og bachelorstudiet i vernepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i enten emnet HSVPL301087 Vernepleieren i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (25 studiepoeng) eller emnet HSVPL30108 Vernepleieren i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i vernepleie, heltid: 6. semester (vår).
Bachelorstudiet i vernepleie, deltid: 8. semester (vår).

Innhold

I dette emnet brukes tiden til arbeid med bacheloroppgaven, og studentene disponerer tiden til dette.  Forberedelsene til arbeid med bacheloroppgaven starter allerede tidlig i 5. semester (heltid)/7. semester (deltid), med å sette sammen grupper. Det skal være 3-4 studenter i hver gruppe og studentenes egne forslag til gruppesammensetning og tema for bacheloroppgaven må leveres innen 15. november til emneansvarlig. Høgskolen forbeholder seg retten til å endre på grupper eller sette sammen grupper hvis studentene ikke kommer til enighet eller hvis det er grupper med mindre/flere enn 3 studenter.

Bacheloroppgaven skal være relatert til problemstillinger fra praksisfeltet. Teoretiske oppgaver som for eksempel litteraturstudier vil ikke bli godkjent

Tittelen på oppgaven skal være på norsk og engelsk.

Undervisnings- og læringsformer

Avhengig av praksissted og fordypningsområde. Veiledet praksis, veiledning fra praksisveileder og inntil 5 timer veiledning på oppgaven av skoleveileder.

Høgskolen godkjenner tema for oppgaven etter en nærmere fastsatt dato i 5./7. semester. 

Selvvalgt pensum må være godkjent senest tre uker før innlevering av bacheloroppgaven.

Praksis

Studentene er tilknyttet et praksissted i 8 uker og er til stede etter avtale/behov. Studentene får veiledning i gruppe av praksisveileder en gang pr. uke.  Praksisbesøk og halvtidsevaluering gjennomføres på vanlig måte.

Studentene lager en arbeidsplan/framdriftsplan for perioden. En uke er forberedelse til praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Gjennomført veiledning
  • Gjennomført praksisbesøk
  • Godkjent praksisevaluering
  • Godkjent framdriftsplan for praksisperioden
  • Deltatt i arbeidet i gruppen

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Det er to deleksamener i emnet. Begge eksamener vurderes etter karakterskalaen A - F. Karakterene fra de to deleksamenene slås sammen og vektes likt i den endelige karakteren på emnet. Ved karakteren F på én av deleksamenene, er det tilstrekkelig å avlegge utsatt/ny eksamen i den eksamensdelen som ikke er bestått. Begge deleksamener må avlegges samme semester.

 

Deleksamen 1: Bacheloroppgave med muntlig individuell høring

Bacheloroppgave (gruppe) (maks 10500 ord) med individuell muntlig høring.

Den skriftlige delen må vurderes til E eller bedre for at studentene kan gå opp til muntlig høring.

Karakter på deleksamen 1 framkommer ved at karakter på skriftlig del justeres i henhold til studentens prestasjon i forhold til kommisjonens spørsmål til oppgaven og 500 sider selvvalgt pensum knyttet til denne.  Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studentene skriver oppgaven.

Studenter som får karakteren F, har anledning til å omarbeide oppgaven. Omarbeidet oppgave leveres innen 1. november i høstsemesteret.  Neste frist for innlevering av omarbeidet oppgave er 15. mai i etterfølgende år.

 

Deleksamen 2:

Individuell muntlig eksamen knyttet til 650 sider selvvalgt pensum og vernepleiefaglige spørsmål.

 

Muntlig høring (deleksamen 1 ) og muntlig eksamen (deleksamen 2) har en varighet på tilsammen ca 45 minutter.

 

Det benyttes intern og ekstern sensor på begge deleksamenene.

Evaluering av emnet

Ingen evaluering.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 08.04.2010, det kan forekomme endringer i litteraturlista før studiestart.

500 sider selvvalgt pensum knyttet direkte til bacheloroppgaven.

600 sider selvvalgt pensum.

Vitenskapelige artikler - minimum 50 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2022 02:35:20