Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Kari Megrund
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPD10116 Vernepleieren- faget og yrket: en introduksjon til studiet (Høst 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i vernepleie, deltid.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 1. Beskrive vernepleierens samfunnsmandat, kompetanse og plass i velferdssamfunnet som helse- og sosialarbeider
 2. Beskrive sentrale begreper og føringer i vernepleiefaglig arbeid
 3. Beskrive sentrale kjennetegn ved ulike funksjonsnedsettelser
 4. Beskrive utfordringer vernepleieren kan stå overfor i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser
 5. Beskrive sentrale kjennetegn ved målrettet/systematisk miljøarbeid
 6. Anvende de viktigste formkrav for akademisk skriving av tekst og kildebruk 

Innhold

 1. Vernepleieryrket og utdanningens historie og utvikling, vernepleiefagets verdier, ideologi og menneskesyn, dagens arbeidsfelt og brukergrupper, vernepleierens rolle som helse- og sosialpersonell, forventninger til vernepleieren fra samfunnet, brukere, pårørende og andre yrkesgrupper
 2. Normaliseringstradisjoner, empowerment, brukermedvirkning, selvbestemmelse, inkludering, helse, livskvalitet, mestring, omsorg, (syke)pleie, velferd og rehabilitering
 3. Fysiske, psykiske- og kognitive funksjonsnedsettelser med spesiell vekt på utviklingshemming, individet og omgivelsene, levekårsindikatorer?
 4. Spenningsfeltet mellom makt og omsorg, kulturelle fortolkningsrammer, helse, funksjonsnedsettelse og sykdom
 5. Atferdsanalytisk perspektiv, økologisk perspektiv, hovedtrekkene i sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid, vernepleierens arbeidsmodell
 6. Akademisk skriving, kritisk tenkning, studieteknikk og forebygging av plagiering 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læring skjer gjennom selvstudier, forelesninger, obligatorisk deltakelse i seminargrupper, ferdighetstrening, veiledning, nettstøttede studier og arbeid i basisgrupper.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Skriftlig individuell leseplan. Muntlig tilbakemelding under gruppeveiledning. Evaluering av leseplan halvveis i emnet.
 • Gruppeoppgave på maks 1600 ord. Muntlig tilbakemelding i gruppeveiledning digitalt eller fysisk. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis mulighet for en omarbeiding.
 • Gjennomført e-læringskurs i akademisk skriving.
 • En individuell oppgave på maks 700 ord knyttet til e-læringskurset. Det gis skriftlig tilbakemelding - vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis mulighet for en omarbeiding.
 • Deltakelse i undervisning med rapport av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist. Det krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening.
 • Deltakelse i fire veiledningstimer i basisgruppe med rapport av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist. Minst en av veiledningstimene skal gjennomføres nettbasert.

Tema for veiledning er:

 1. Forventninger til studiet - studentenes målsetting med studiet. Gruppekontrakt og tilbakemelding på leseplan.
 2. Avklaring av roller og egne holdninger til mennesker med funksjonsnedsettelser
 3. Veiledning på skriftlig arbeidskrav og evaluering av leseplan
 4. Tilbakemelding på gruppeoppgave

Godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen
2 dagers individuell hjemmeeksamen. Studentene skriver en oppgave på maks 1600 ord. Besvarelsen vurderes etter karakaterkskala A-F.  Det benyttes interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Skriftlig sluttevaluering

- Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 07.06.2016

362.10425 As
Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42850-8 (180 s)

362.4089 In
Berg, B. (2012) Innvandring og funksjonshemming Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02060-0
Kap 3 : Pakistansknorske familier med funksjonshemmede barn s. 57-73
Kap 4 : Bildene i hodet forestillinger om funksjonshemming s . 74-102
Kap 5 : Erfaringer fra møter mellom familier og hjelpeapparatet s. 103-128
Kap 6 : Kultursensitiv kommunikasjon s. 129-150
Kap 7 : Livsholdning, tro og mestring s. 151-171
I alt 110 s.

362.3 Ut
Eknes, J. & Løkke, J.A. (2009). Utviklingshemming og habilitering. Innspill til habiliteringsprosessen, 283 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01342-8 (7 sider)
Kap. 7: Fysisk aktivitet, kropp og bevegelse (87-94)

362.3
Ellingsen, K.E. red (2014). Utviklingshemming og deltakelse. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02288-8. (13 s)
kap. 1: Utviklingshemming: funksjonsnedsettelse, miljøkrav og samfunnsreformer (s 11-24)

361.3 Ve
Ellingsen, K.E red (2014). Vernepleiefaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02202-4 (92 s)
Kap. 1: Vernepleiefaglig kompetanse og faglig skjønn (23-46) 23
Kap 3: Vernepleieren som aktør for en «empowerment»-orientert praksis
Kap 6: Sjekkliste inkludert kasusformuleringer som støtte ved skjønn i målrettet arbeid
Kap 9: Lære av og i praksis 
Kap 10:Helsefagets rolle i den vernepleierfaglige kompetansen og utøvelse av skjønn

Fellesorganisasjonen (2008) Barnevernspedagogen, sosionomen og vernepleierens kompetanse i barnehage, skole og SFO (s. 27–33)
https://www.fo.no/publikasjoner/category159.html?offset1135=20

361.3 Om
Fellesorganisasjonen (FO) (2008). Om vernepleieryrket (s. 9-19)https://www.fo.no/publikasjoner/category159.html?offset1135=20

361.3 Ve
Fellesorganisasjonen (FO) (2013). Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender. Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen  32 s. Oslo: Seksjonsrådet for vernepleiere.
https://www.fo.no/publikasjoner/om-vernepleieren-som-helsepersonell-og-rettsanvender-article1566-159.html

Fellesorganisasjonen (FO) (2015). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. 15 s. Vedtatt på FO’s 6. kongress mars 2015 https://www.fo.no/publikasjoner/category159.html

362.3 Ho
Holden, B. (2009) Utfordrende atferd og utviklingshemming. Atferdsanalytisk forståelse og behandling. Gyldendal Akademiske, Oslo ISBN 978-82-05-39069-0
Kap. 1: En kort innføring i utviklingshemming s. 19–32 (14 s)

Kittelsaa, A., S.E. Wik & J. Tøssebro (2015) Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne: Fellestrekk og variasjon. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning (93 s)http://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Levekår-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne.aspx
Kap.  1: Innledning s. 1–16 (16 s)
Kap.  2: Metode s. 17–30 (13 s)
Kap.  4: Utdanning s. 53–62 (12 s)
Kap.  5: Bolig s. 63–74 (12 s)
Kap.  6: Økonomi s. 75–80 (6 s)
Kap.  7: Familie og sosiale relasjoner s. 81–90 (10 s)
Kap.  8: Deltakelse i nærmiljø og fritidsaktiviteter s. 91–102 (12 s)
Kap.  9: Transport s. 113–124 (12 s)

362.3 Ve
Luteberget, L. (2010). Selvbestemmelse: Muligheter og dilemmaer i vernepleiefaglig arbeid. I: Vernepleierboka 2010 – 20 år etter reformen. Oslo: Fellesorganisasjonen. 21 sider
https://www.fo.no/publikasjoner/vernepleierboka-2010-20-ar-etter-reformen-article4001-159.html

Martinsen, A.-K. (2003). Et yrke og en profesjon vokser fram i Helsefagene i vernepleierutdanningen. En historisk, profesjonssosiologisk og empirisk analyse. Oslo: Institutt for helsefag UiO (Deles ut) 20 s

361.65 Ve
Olsen, B. C. (2009) Om å vite best… sammen – brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. I M.A. Stamsø Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk vedstarten av et nytt århundre. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 987-82-05-39360-8 (29 s)

361.3 Ve
Owren, T. & S. Linde (red) (2011) Vernepleiefaglig teori og praksis – sosiale perspektiver Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01799-0
Kap. 2: Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming s. 28-42 (15 s)

Salthe, G. (2007) "Noen teorier om det gode liv" (16 s.) https://fronter.com/hiof/links/files.phtml/1149113384$59195429$/Arkiv/Noen teorier om det gode livk.pdf

150 St
Stanovich, K. E. (2013). How to think straight about psychology. Tenth edition. Boston: Pearson. ISBN 10: 0-205-94575-9 (51 s)
Kap 1: Psychology Is Alive and Well (19 s)
Kap 2: Falsifiability: How to Foil Little Green Men In the Head (16 s)
Kap 3: Operationism and Essentialism: «But, Doctor, What Does It Really Mean» (16 s)

Totalt: 724 sider

Tilleggslitteratur (brukes i undervisning):

808.02 Am
The American Psychological Association (2011) Publication Manual (Sixth Edition) Washington DC: ISBN-13: 978-1-4338-0561-5

378.170281 Sc
Schewe, O. (2014) Superstudent. Lær mer effektivt, få bedre karakterer. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02414-1

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 02:36:09