Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Gunn Elisabeth Haagensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSVPD10216 Miljøarbeid, etikk og kommunikasjon (Høst 2016–Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i vernepleie, deltid.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst/vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne skal studentene være i stand til å:

 1. Anvende miljøterapeutiske metoder og teknikker
 2. Beskrive faktorer knyttet til hjelperollen
 3. Beskrive sentrale elementer ved livskvalitet
 4. Beskrive hva respekt og empati er  
 5. Beskrive minst to kommunikasjonsmetoder
 6. Beskrive minst to utfordringer i kommunikasjon med brukere eller pasienter
 7. Anvende kommunikasjonsteori til å begrunne valg av målrettet kommunikasjon i yrkesrelevante situasjoner
 8. Skille mellom normative og deskriptive utsagn
 9. Gjengi hovedpunktene i ulike etikkteorier
 10. Anvende minst en normativ etikkteori til å vurdere på en systematisk måte hva som er en god handlemåte i yrkesrelevante situasjoner der rett svar ikke er opplagt

Innhold

 1. Vernepleierens arbeidsmodell, sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid. Datainnsamling og analyse, mål og kriterier for målformuleringer, opplæringsteknikker, tilrettelegging av miljøbetingelser og evalueringsplaner. Juridiske og faglige vilkår knyttet til miljøarbeid, utøvelse av faglig skjønn. Miljøtilrettelegging, hjelpemidler og velferdsteknologi. N=1 design.
 2. Hjelperollen og samarbeid med brukere, pårørende, også brukere og pårørende med ulik etnisk/kulturell bakgrunn.
 3. Livskvalitet; helse, habilitering og rehabilitering, levekårsvariabler, tilrettelegging av arbeid.
 4. Grunnleggende begreper i kommunikasjon. 
 5. Praktiske kommunikasjonsferdigheter: 
  • Verbal og nonverbal kommunikasjon 
  • Strukturere en samtale 
  • Den vanskelige samtalen 
  • Omsorg og humor i kommunikasjon 
  • Kommunikasjon og fordommer 
  • Interkulturell kommunikasjon
 6. Konflikt, konfliktmestring og konfliktbearbeiding. 
 7. Tverrprofesjonelt samarbeid.
 8. Normative og deskriptive utsagn.
 9. Metaetikk, omsorgs- og nærhetsetikk. Normativ etikk.
 10. Arbeid med yrkesrelevante problemstillinger.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læring skjer gjennom selvstudier, forelesninger, obligatorisk deltakelse i seminargrupper, demonstrasjoner, ferdighetstrening, veiledning, nettstøttede studier og arbeid i basisgrupper.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Individuell oppgave på maks 2500 ord. Studentene gis skriftlig tilbakemelding på oppgaven. Samlet oppgave vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis mulighet for en omarbeidelse ved ikke godkjent oppgave.
 • Gruppeoppgave på maks 2000 ord. Oppgaven skal inneholde sentrale temaer innen etikk og kommunikasjon. Samlet oppgave vurderes til godkjent/ikke godkjent. Studentene gis skriftlig tilbakemelding på oppgaven. Det gis mulighet for en omarbeidelse ved ikke godkjent oppgave.
 • Deltakelse i undervisning med rapport av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist. Det krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening.
 • Gjennomført studiesamtale med innlevert skriftlig rapport fra samtalen.
 • Deltakelse i fire veiledningstimer i basisgruppe med rapport av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen
5 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Vurderes med karakteren A-F. Interne sensorer.

Evaluering av emnet

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 30.08.2016

362.4083Op
Berg, B. (2014) Dobbelt sårbar – minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn. I Tøssebro, J. og Christian Wendelborg (red)Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger, Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45898-7 24 s.

150.1943 Co
Cooper, J. O., T. E. Heron & W. L. Heward (2007). Applied behavior analysis, 770 s (2. utg.) Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall (76 sider)
Kap. 3: Selecting and Defining Target Behaviors (48-72) 24
Kap. 4: Measuring Behavior (92-121) 30 sider
Kap. 17: Stimulus Control (392-408) 16 sider
Kap. 18: Imitation (412- 418) 6 sider
Kap. 19: Shaping (420-432) 12 sider
Kap. 20: Chaining (434-452) 18 sider

616.89142 An
Eikeseth, S. & F. Svartdal (2010). Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis, 518 s. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget (74 sider)
Kap. 1: Grunnleggende begreper: Operant betinging (21-39) 18 sider
Kap. 2: Grunnleggende begreper: Klassisk betinging (42-58) 16 sider
Kap. 6: Nevrobiologi og læring (139-158) 19 sider
Kap. 7: Forskningsmetoder (159-180) 21 sider

362.3 Ut
Eknes, J. & Løkke, J.A. (2009). Utviklingshemming og habilitering. Innspill til habiliteringsprosessen, 283 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01342-8 (52 sider)
Kap. 1: Perspektiver på helse og habilitering (19-30) 11 sider
Kap. 2: Livskvalitet (31-44) 13 sider

361.3 Ve
Ellingsen, K.E red (2014). Vernepleiefaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02202-4 (49 s)
Kap. 2: Identitet og selvforståelse i møte med hjelpere (47-64) 17 sider
Kap. 6: Sjekkliste inkludert casusformuleringer som støtte ved skjønn i målrettet miljøarbeid (119-138) 19 sider
Kap. 8: Mer en bare tjenesteyting: om vernepleierfaglig skjønn og hjemlig omsorg. (161-174) 13 sider

362.3
Ellingsen, K.E red 23 (2014). Utviklingshemning og deltagelse. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02288-8. (84 sider)
Kap. 5: Utviklingshemmet av hvem? (91-112) 21 sider
Kap 6: Den levende deltagelsen (120-138) 18 sider
Kap 7: Deltagelse som mål og ambisjon for profesjonell praksis (143-175) 32 sider
Kap 8: Utviklingshemming og deltagelse – em avsluttende drøfting (180-193) 13 sider

302.5 Gu
Gundersen, K. & L. Moynahan (2006) Nettverk og sosial kompetanse Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 13978-82-05-30241-9 (72 sider)
Kap. 3: Nettverkskartlegging (42-58) 16 sider
Kap. 4: Nettverkets struktur (59-77) 18 sider
Kap. 5: Samspillet i nettverket( 78-102) 24 sider

150 Ps
Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M. W., & Smith, R. E. (2013) Psychology: The science of mind and behavior. London el. Boston: McGraw-Hill.  
Kap. 5, s. 163-178.

Kittelsaa, A., S.E. Wik & J. Tøssebro (2015) Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne: Fellestrekk og variasjon. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning (149 s)
http://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Levekår-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne.aspx 
Kapittel 3: Arbeid (31-51) 21s
Kapittel 9: Helse (103-111) 8s

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett, 473 s. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42426-5 (6 sider). Kap. 7.4.3: Vergemålsloven av 2010 s. 297-302

Løkke, J. A., & Salthe, G. (2012). Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 39(1), 17-32.

Tuntland, H. (2006). ADL i en myndiggjøringstid? SOR rapport, Nr., s 47-57 http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2006/Tuntland__ADL_i_en_myndiggjoringstid__3_06.pdf

Tuntland, H. (2006). ADL-trening eller ei i bofellesskap for mennesker med utviklingshemning? SOR rapport, Nr.4, s. 41-46. https://bora.hib.no/nb/item/130

Totalt 602 sider

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV 2011-06-24 nr 30 kapittel 9: rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Lov om vergemål for umyndige (vergemålsloven). JD (Justis og beredskapsdepartementet) ISBN 82-504-1040-8. LOV-1927-04-22-3, sist endret: LOV-2003-12-12-113 fra 2004-07-01. Ikraftredelse: 2013-07-01 www.lovdata.no

Etikk og kommunikasjon

185 Ar
Aristoteles & Stigen, A. (1999). Etikk: et hovedverk i Aristoteles' filosofi, også kalt "Den nikomakiske etikk". (3. utg). Oslo: Gyldendal ISBN 82-05-26691-3. s. 19-32 (13 sider.)

170 Ca
Carson, S. G. & Kosberg, N. (2011). Etikk: teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-34084-1. Alt unntatt Kapittel 5, ss. 11 – 121 og 145 – 201 (167 sider)

174.2 Ch
Christoffersen, S. Aa. (2005). Handling - person - samfunn: innføring i etikk for helse- og sosialfagene. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00744-1 Utdrag fra kap. 3 s. 86-104 (18 sider.)

303.482 Da
Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-00-45368-5. Kap. 1-4 og 11-12 (s. 17-99 og 237-296) (141 s.)

610.730699 Ei
Eide, T. &  Eide, H. (2007). Kommunikasjon i relasjoner.(2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-32689-7 Kap. 1-2,  7-12 og 14 -16 s 12-62, 198-326 og 358-414 (233 sider.)

160 Fø
Føllesdal, D. et al. (2000). Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi. (7. utg.). Oslo: Universitetsforlaget, ISBN 82-00-12994-2. s. 242-262 (20 sider.)

174.2 He
Henriksen, J.-O. & Vetlesen, A. J. (2006). Nærhet og distanse: grunnlag, verdier og etisk teori i arbeid med mennesker. (3. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-35554-5 Kap. 8 s. 114-131 (17 sider.)

174.2 La
Heilmann, G., Pedersen, R., Lillemoen, L. & Børslett, E. J. A. (2011). La etikken blomstre i praksis: en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen. Bærum. Side 11-49 http://np.netpublicator.com/netpublication/n91504744 (38 sider.) 

371.4 Pe
Pettersen, R. C. & Løkke, J. A. (2004). Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00494-6. Kap. 13, s. 214-227 (13 sider.)

174.2 Ru
Ruyter, K.W. (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46110-9. Utdrag fra Kap. 3 s. 127-144 (18 sider.)

174.2 Et
Slettebø, Å. & Nortvedt, P. (Red.) (2006). Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-34249-1 Kap. 11 s. 193-215 (22 sider.)

170 Me
Kapittel i bok
Wetlesen, J. (1992). Hva slags verdi er menneskeverd? IJ. Wetlesen (Red.) Menneskeverd : humanistiske perspektiver. Utdrag s. 7-28  (21 sider.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 02:36:09