Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Stine Eileen Løkkeberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPD10316 Helse 1 (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i vernepleie, deltid.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne skal studentene være i stand til å:

 1. Beskrive årsaker til og konsekvenser av funksjonsnedsettelser
 2. Beskrive grunnleggende anatomi og fysiologi.
 3. Anvende praktiske prosedyrer i sykepleie fra tema: sirkulasjon, førstehjelp og ernæring
 4. Anvende ulike registreringsskjemaer
 5. Kjenne prinsippene i medikamentregning/håndtering

Innhold

 1. Hyppigste årsaker til og konsekvenser av utviklingshemming, epilepsi, cerebral parese, sansedefekter og autisme.
 2. Nervesystemet, sirkulasjonssystemet, fordøyelsessystemet, sanseapparatet og fysisk smerte.
 3. Praktiske prosedyrer i sykepleie: blodtrykksmåling, pulstelling, basal hjerte-lungeredning (BHLR), hjerte-lungeredning med hjertestarter (DHLR), fremmedlegeme i luftveiene, sideleie, infeksjonsforebygging, munnstell, vask og stell, servering, spisehjelp
 4. Registrering av f.eks. gitt medikasjon, blodtrykk, væskeinntak, avføringssekvens
 5. Medikamentregning

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læring skjer gjennom selvstudier, forelesninger, obligatorisk deltakelse i seminargrupper, demonstrasjoner, ferdighetstrening, veiledning, nettstøttede studier og arbeid i basisgrupper.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Skriftlig individuell oppgavesamling med et antall (angitt ved oppstart av emnet) oppgaver fra temaer i pensum. Oppgavesamlingen er godkjent ved innlevering til fastsatt dato gitt at innholdet er relevant som eksamensforberedelse. Oppgavesamlingen kan omarbeides en (1) gang. Oppgavesamlingen danner grunnlaget for eksamensspørsmål. Arbeidskravet er en forberedelse til eksamen.
 • Deltakelse i undervisning med rapport av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist. Det krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening.
 • Godkjente praktiske prosedyrer i sykepleie. Ny test kan tas en gang ved ikke godkjent testresultat.
 • Deltakelse i tre veiledningstimer i basisgruppe med rapport av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen
4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Vurderes med karakterskalaen A-F. Interne og eksterne sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 07.06.2016

362.3 Ut
Eknes, J. & Løkke, J.A. (2009). Utviklingshemming og habilitering. Innspill til habiliteringsprosessen, 283 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01342-8 (13 sider)
Kap. 8: Hørselssvikt s. 95-101 (6 sider)
Kap. 11 Oral helse s. 118-125 (7 sider)

Artikkel i tidsskrift
Haugen, O. H., Høvding, G. & Riise, R. (2004). Øyeforandringer ved Downs syndrom. Tidsskr Nor Legeforen, 124 (2), s. 186-8 (3 sider)

618.970231 Ge
Kirkevold, M., Brodtkorb, K., & Ranhoff, A. H. (Red.) (2014). Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-02-24659-4
Kap. 27: Respirasjon og sirkulasjon s. 375-388 (13 sider)

Lexow, K. (2011). DHLR: norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter : retningslinjer 2010. Stavanger: Laerdal Medical. Hentet 10.05.2016 fra: http://nrr.org/wp-content/uploads/2010/12/3.-DHLR-retningslinjer-2010.pdf (3 sider)

Lexow, K., Tjelmeland, I. B. M., Nilsen, K., & Rokvam, A. S. (2014). HHLR: norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell. Stavanger: Laerdal Medical. Hele boken (60 sider)

344.04 Mo
Molven, O. (2012). Helse og jus. (7. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42783-9h (46 sider)
Kap. 14: Krav om forsvarlig yrkesutøvelse og virksomhet (225-249) 24
Kap. 18: Taushetsplikt og samarbeid s. 309-331 (22 sider)

362.3 Ut
Mæhle, I., Eknes, J. & G. Hauge (red.) (2011). Utviklingshemning Årsaker og konsekvenser. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01300-8 (111 sider)
Kap. 1: Ingen er perfekt (19-23) 4
Kap. 2: Genetiske årsaker til utviklingshemning (23-43) 20
Kap. 5: Down syndrom (67-80) 13
Kap. 6: Williams syndrom (81-87) 6
Kap. 9: Kjønnskromosomavvik (108-113) 5
Kap. 10: Angelman syndrom (117-124) 7
Kap 11: Prader-Willi syndrom (125-135) 10
Kap. 12: Fragilt X-syndrom (136-143) 7
Kap. 13: Rett syndrom (144-150) 6
Kap 22: Føtalt alkohol spektrum forstyrrelser (185-201) 7
Kap 23: Hjerneskade og miljøfaktorer (202-204) 2
Kap. 24: Cerebral parese og utviklingshemning (209-214) 5
Kap. 25: Epilepsi (215-227) 12
Kap. 27: Tre historier om å leve med en diagnose som innebærer psykisk utviklingshemning (241-246) 5

Norsk Epilepsi forbund (u.a) Hva er egentlig epilepsi? Hentet 28.04.2016 fra http://www.epilepsi.no/medisinsk-/hva-er-epilepsi/

616.0252 No
Norsk førstehjelpsråd og Norsk resuscitasjonsråd (2011). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Stavanger Åsmund S. Lærdal AS ISBN 978-82-8276-018-8 (35 sider)

Norsk førstehjelpsråd, Norsk resuscitasjonsråd, & Laerdal Medical.  (2011). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Stavanger: Lærdal Medical. (36 sider)

Norges Optikerforbund (u.å.) Den lille øyeboken. Hentet 28.04.2016 fra http://www.optikerne.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=14857 (side 6-12) (6s)

615.1 Ol
Olsen, L. A. (2014). Praktisk medikamentregning, 201 sider, (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk ISBN 978-82-02-44161-6
Kap. 1: Dose, styrke og mengde s. 19-47 (28 s)
Kap. 2: Grunnleggende regneferdigheter s. 48-99 (51 s)
Kap. 3: Utregninger ved ulike legemiddelformer s. 100-163 (63 s) (142 sider)

612 Me
Sand, O. et al. (2006). Menneskekroppen Fysiologi og anatomi, (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34807-3 (72 sider)
Kap. 4. Nervesystemet s. 104-145 (41 sider)
Kap. 5: Sansene s. 148-178 (30 sider)
Kap. 9: Sirkulasjonssystemet s. 268-308 (40 sider)
Kap. 13: Fordøyelsessystemet s. 380-420 (40 sider)

Sansetap.no (u.å.) Nedsatt synsfunksjoner > Definisjoner. Hentet 18. 03. 2014 fra http://www.sansetap.no/smabarn-syn/om/nedsatt-synsfunksjon/synsheming-definisjoner (1 side)

371.94 Øz
Øzerk, M. & Øzerk, K. (2013). Autisme og pedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN978-82-02-39519 (61 sider)
Kap. 2: Et kort historisk tilbakeblikk på autisme. (23-28) 5
Kap. 3 Autismespekter-forstyrrelser og kriterier i DSM og ICD. (29-45) 17
Kap. 4 Forkomsten av autisme-spekter-forstyrrelser og ulike forståelsesrammer. (46-63) 18
Kap. 5: Autismespekterforstyrrelser i lys av den utviklingspsykologiske forståelsesrammen. (64-85)

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag. (62 sider)

Ernæring:
http://www.ppsnett.no/Ernæring

Servering av mat. Gjennomføring (3 s.)

Mating av pasient. Gjennomføring (4 s.)

Kunnskapsstoff:
https://ppsnett.no/pps/kunnskapsstoff/emne?emne=67837 
Servering og spisehjelp (1 s.) Komplikasjoner og observasjoner (3 s.) 
Observasjon av munnhule og tannstatus (1 s.)
Observasjoner ved spisehjelp og matservering (1 s.)

Infeksjonsforebygging:
http://www.ppsnett.no/Infeksjonsforebygging

Instrumenter og utstyr: Arbeid på desinfeksjonsrom: Gjennomføring (1 s)
Aseptikk Ren prosedyre: Gjennomføring (1 s.)
Håndhygiene Håndvask. Gjennomføring (1 s.)
Hånddesinfeksjon. Gjennomføring (1 s.)
Hanskebruk Rene engangs beskyttelseshansker. Gjennomføring (1 s.)

Kunnskapsstoff:
Forskning og utvikling 3 s.
https://ppsnett.no/pps/kunnskapsstoff/emne?emne=67847

Personlig hygiene:
http://www.ppsnett.no/Hud og vev:
Sengebad i flatt leie (4 s.)
Sengebad i høyt sengeleie (4 s.)
Nedentilvask av kvinne og jente (2 s.)
Nedentilvask av mann og gutt (2 s.)

Kunnskapstoff:
Forskning og utvikling 4 s.
https://ppsnett.no/pps/kunnskapsstoff/emne?emne=70006

Munnstell:
https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=70020 
Tannpuss (2 s.)
Stell av tannproteser (3 s.)
Spesielt munnstell (2 s.)

Kunnskapsstoff:
https://ppsnett.no/pps/kunnskapsstoff/emne?emne=67664 

Forskning og utvikling 2 s. Sykdom i tenner og tannkjøtt 1 s.

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag
www.ppsnett.no

Kunnskapsstoff: Hygiene
Infeksjonsforebygging:
Renhet/ Krav til gjennomføring av ren prosedyre
Renhet/ rav til gjennomføring av aseptisk prosedyre
Forebygging av helsetjeneste-assosierte infeksjoner/ Forebygging av urinveisinfeksjoner (4 sider)

Kunnskapsstoff:
Smerte/sansetilstand
Ikke-medikamentell smertelindring: voksne
Kunnskapsgrunnlag > Forskning og utvikling
Rasjonale for ikke-medikamentelle metoder
Ikke-medikamentelle metoder
Kartlegging av smerte
Komplikasjoner og observasjoner (19 sider)

Førstehjelp: Respirasjon/sirkulasjon
www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=67479
Basal hjerte-lungeredning (BHLR). Gjennomføring
Fremmedlegeme i luftveiene. Gjennomføring
Sideleie. Gjennomføring (4 sider)

Kunnskapsstoff: Respirasjon/sirkulasjon
Førstehjelp: Forskning og utvikling
Årsaker til uventet hjertestans
Prinsipper og utstyr
Bevissthet, luftveier og åndedrett
Brystkompresjoner og innblåsninger
Fremmedlegemer
Sideleie (11 sider)

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/meningsfylt-fritid-informasjon-om-stottekontakttjenesten/Publikasjoner/meningsfylt-fritid-informasjon-om-stottekontakttjenesten.pdf  (12 s.)

Dokumentasjon
Dokumentasjon i EPJ:
Dokumentasjon i sykepleie
Journalføring:
Pasientjournalen
Pasientens rolle og rettigheter
Faglige prinsipper i sykepleieres journalføring
Sykepleieplanen
Hvor dokumenterer sykepleierne?
Strukturer for journalføring (18 sider)

Prosedyrer: Sirkulasjon
Blodtrykk:
Auskultatorisk blodtrykksmåling/Overarm (1 sider)
Blodprøver:
Blodsukkermåling (1 side)
Pulstelling:
Ordinær pulstelling (1 side)

Kunnskapsstoff: Sirkulasjon
Blodtrykk:
Forskning og utvikling
Prinsipper for måling av blodtrykk
Mansjettstørrelse
Kroppens stilling ved måling av blodtrykk
Valg av ekstremitet
Spesielle hensyn
Feilkilder ved blodtrykksmåling (7 sider)
Blodprøver:
Måling av blodsukker (1 side)
Pulstelling:
Normal hvilepuls
Registrering av puls (2 sider)

807 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 02:36:31