Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL10407 Praksis 1: Miljøarbeid i praksis (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i vernepleie (heltid og deltid).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått ferdighetstrening i emne HSVPL10311 Innføring i miljøarbeid (heltid) eller HSVPD10216 Miljøarbeid, etikk og kommunikasjon (deltid).

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å:

Kunnskaper

1. Beskrive systematisk empiri for å ivareta egenomsorg og selvstendighet i hverdagslivet for den enkelte bruker 

2. Drøfte konsekvenser av enkelte funksjonsnedsettelser og utviklingsforstyrrelser 

Ferdigheter

3. Anvende registreringsskjemaer og systemer for å dokumentere kartleggingsdata, samt planlagt og gjennomført bistand

4. Anvende tiltak som er akseptable for bruker og i overensstemmelse med lov og vedtak

5. Anvende systematisk empiri og kritisk tenkning ved gjennomføring og evaluering av tiltak

6. Anvende gitte prosedyrer for å utføre praktiske ferdigheter av helsefaglig karakter

7. Anvende enkle kommunikasjonsferdigheter i veiledning

8. Anvende enkle veiledningsferdigheter i individuell veiledning og i gruppeveiledning

Innhold

Kunnskaper

1. Aktivitet og fritid. Bistå til personlig hygiene og ernæring.

2. Fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser ved manglende tilrettelegging og helsehjelp.

 Ferdigheter

3. Sentrale dokumentasjonssystemer som benyttes i praksis (eks. Gerica, Dips), anerkjente reliable registreringsskjemaer.

4. Hva blir best for bruker, vurdering av brukerens samtykkekompetanse, brukermedvirkning, begrunnelse for eventuell paternalisme, hva er godt av hensyn til andre parter, aktuelt lovverk? Målformuleringer med fem dimensjoner (eier av målet, atferdsverb i presens, kvalitet, betingelser, tid).

5. Målrettet miljøarbeid. 

6. Praktiske ferdigheter av helsefaglig karakter.

7. SOLER, CARE, ulike spørsmålsformuleringer.

8. PALLET, reflekterende team.

Undervisnings- og læringsformer

Praksisperioden organiseres og tilrettelegges for læring gjennom deltakelse i praksisstedets daglige arbeid, veiledningstimer gitt av praksisveileder, skriftlig arbeid og deltagelse på høgskolens undervisningsdager.

Praksis

Praksis består av 8 ukers praksis á 30 timers arbeidsuke på praksisstedet + 1 studiedag pr. uke, samt 2 obligatoriske undervisningsdager ved høgskolen. Selvstudier kommer i tillegg til dette.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent for å få praksisperioden bestått, er følgende:

  1. Gjennomføring av 8 veiledningstimer med praksisveileder
  2. En oppgave basert på planlegging og gjennomføringen av et systematisk miljøtiltak. Oppgaven kan skrives i artikkelformat etter APA-manualen og skal være på maks 3000 ord. Oppgaven leveres og vurderes etter gitte frister. Oppgaven må være vurdert til godkjent for at det skriftlige arbeidskravet skal godkjennes i sin helhet. Oppgaver som ikke blir godkjent, kan omarbeides en gang. Ikke innlevert oppgave anses som ikke godkjent, og studenten har ikke anledning til å omarbeide arbeidskravet. Deler av oppgaven skal leveres til et gitt tidspunkt i praksisperioden for en underveis tilbakemelding fra skoleveileder, og vurderes til godkjent/ikke godkjent ved innlevering. Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studenten skriver oppgaver eller notater fra praksis. Ved praksisstart får studenten opplyst frister for innlevering(er) av skriftlige arbeidskrav. Skoleveileder gir én veiledningstime på forespørsel fra student.  
  3. Praksis vurderes av praksisveileder og skoleveileder i eget skjema etter halvtid og av praksisveileder etter hele praksisperioden. Studenten leverer evalueringsskjemaet til skoleveileder senest 1 uke etter avsluttet praksis.
  4. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse se: Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

Godkjente arbeidskrav er gyldig i ett semester. Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, må emnet/praksisperioden gjennomføres på nytt.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått.

For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, må emnet/praksisperioden gjennomføres på nytt.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se Praksis emnehefte, generell del.  Ved vurdering til "ikke bestått", må alle arbeidskrav avlegges på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Muntlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 07.06.2016

361.322 De
DeJong Peter, Kim Berg Insoo (2005) Løsningsskapende samtaler. 284 sider. Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-33932-3 (34 sider) Kap. 3: Kunsten å ikke vite s. 32 - 66

371.4 Pe
Pettersen, R. C. & J. A. Løkke (2004). Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter, 278 s. Oslo: Universitetsforlag. ISBN 82-15-00494-6; 978-82-15-00494-5 (79 sider)
DEL 2: PRAKTISKE VEILEDNINGSFERDIGHETER
Kap. 7: Praktiske arbeidsmodeller og veiledningens indre struktur s. 143-152
Kap. 8: Veiledning og kommunikasjon s. 153-161
Kap. 9: Veiledningstimen begynner s. 163-177
Kap. 10: Å forstå den veilededes perspektiv s. 178-184
Kap. 11: Begrunnelser, forslag og råd s. 187-196
Kap. 12: Veiledningens alfa og omega s. 198-209
Kap. 13: Løsningsfokuserte veiledningsstrategier s. 214-227

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 02:36:32