Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Trine Arnesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSVPD30111 Miljøarbeid og rehabilitering i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner i andre studieår:

 • HSVPD20116 Innføring i psykologi
 • HSVPD20209 Innføring i sosialpolitikk, juss, sosiologi og sosialantropologi
 • HSVPD20316 Fysisk og psykisk helse

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst/vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Beskrive innholdet i somatisk differensialdiagnostikk ved endret atferd.
 • Beskrive ulike funksjonsvansker og tilstander.
 • Beskrive hvordan man ved kartlegging og tolkning kan anslå grad av autonomi-evne hos personer med nedsatt kognitiv fungering.
 • Beskrive minst ett prinsipp for å øke eller unntaksvis begrense menneskers innflytelse over eget liv.

Ferdigheter

 • Anvende observasjoner og registreringer som måler ulike dimensjoner ved atferd.
 • Anvende observasjoner og registreringer for identifisering av årsaker til atferd.Anvende analysedata som grunnlag for mål- og tiltaksvalg.
 • Anvende og begrunne bruk av ulike typer N=1 design.
 • Anvende og begrunne bruk av ulike opplæringsteknikker.
 • Anvende og begrunne bruk av ulike forsterkningsstrategier.
 • Anvende tiltak som fremmer grunnleggende ferdigheter, verbale ferdigheter og samarbeidsferdigheter.

Generell kompetanse

 • Vurdere/drøfte juridiske og etiske grunnlag for tiltak.

Innhold

 • Sjekklister for identifisering av somatisk sykdom, samt ulike risikofaktorer og forebygging.
 • Atferdsproblemer hos mennesker med utviklingshemming, utviklingshemming og kriminalitet, utviklingshemming og seksualitet, ADHD, multifunksjonshemming, autisme (tidlige tegn) og demens
 • Kartlegging av autonomi hos mennesker med nedsatt kognitiv fungering
 • Autonomi- eller nytteprinsippet
 • Strategier for måling av progresjon under endrings- og opplæringstiltak
 • Funksjonelle analyser
 • Normative og deskriptive premisser for målvalg og tiltak
 • N=1 design, grafisk fremstilling av data, visuelle analyser
 • Særtrening, læring i naturlige situasjoner og strategier for ferdighets-generalisering
 • Forsterkningsstrategier basert på differensiell forsterkning; atferds-avtaler; tegnøkonomi
 • Atferds-analytisk tidlig intervensjon, alternativ og supplerende kommunikasjon, kognitive hjelpemidler, sosial ferdighetstrening
 • Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9

Undervisnings- og læringsformer

Seminarer, forelesninger, ferdighetstrening, veiledning og selvstudier. I tillegg vil caseseminarer utgjøre en sentral del av arbeidsformen i emnet.  

Arbeidsomfang

300 timer.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • En individuell caseoppgave på maks 3000 ord
 • 8 individuelle notater a maks 500 ord.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattform innen gitt frist. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % deltakelse tilstedeværelse i ferdighetstrening.

Oppgaven og notatene leveres på læringsplattform til fastsatte datoer. Veiledning og feedback gis i caseseminarer og ressurstimer. Studenten skal ha en komplett læringsmappe (1 caseoppgave og 8 notater) 14 dager før eksamen. Oppgaven og notatene godkjennes ved innlevering såfremt innholdet er eksamensrelevant.

Arbeidskravene er gyldige i samme periode som emnet.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen (ca. 40 minutter).
Ved muntlig eksamen tas det utgangspunkt i læringsmappen. De innleverte skriftlige oppgavene vurderes ikke. Det er den muntlige prestasjonen som vurderes med bokstavkarakterer.

Karakterregel: A-F.

Den muntlige eksamen skal dokumentere at studenten (a) har og kan anvende kunnskaper om problemområder som kjennetegner ulike klient-/brukergrupper som profesjonen arbeider med, og (b) kan redegjøre for og beskrive sentrale arbeidsmetoder/prosedyrer/tiltak som profesjonen anvender i forhold til disse gruppene, og (c) kan vurdere og begrunne hvordan man går fram i det systematiske arbeidet  for å utvikle og tilrettelegge tiltak, samt hvordan man arbeider direkte med den enkelte klient/bruker/tjenestemottaker basert på (a) og (b).

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 06.12.2017

Banda, Devender R.; Grimmett, Eric & Hart, Stephanie L. (2009) Activity Schedules. Teaching Exceptional Children, 41 (4), 16-21. http://www.autismoutreach.ca/sites/default/files/3_03_activity_sched.pdf

150.1943 Co
Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2014). Applied behavior analysis, (2 utg.). Harlow: Pearson.

Kap 1: Definition and Characteristics of Applied Behavior Analysis s. 22-43 Kap 2: Basic Concepts s. 44-66 Kap 6: Constructing and Interpreting Graphic Displays of Behavioral Data s. 146-177 Kap 7: Analyzing Behavior Change: Basic Assummptions and Strategies s. 178-195 Kap 8: Reversal and Alternating Treatment Designs s. 196-219 Kap 9: Multiple Baseline and Changing Criterion Designs s. 245-274 Kap 10: Planning and Evaluating Applied Behavior Analysis Research s. 225-253 Kap 11: Positive Reinforcement s. 276-310 Kap 12: Negative Reinforcement s. 311-323 Kap 13: Schedules of Reinforcement s. 324-343 Kap 18: Imitation, s 390-407 Kap 21: Extinction s. 468-480 Kap 22: Differential Reinforcement s. 481-497 Kap 23: Antecedent Interventions s. 498-509 Kap 24: Functional Behavioral Assessment s. 510-534 Kap 25: Verbal Behavior s. 536-557 Kap 26: Contingency Contracting, Token Economy, and Group Contingencies s. 558-582 Kap 28: Generalization and Maintenance of Behavior change s. 622-663

Dyvesveen, H., Christensen, R., Sørheim, D.G, & Klintwall, L. (2013). Etablering av vokale mands ved bruk av Modified Incidental Teaching Sessions. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 40, 197-202.  file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2013_2_DyvesveenSorheim (2).pdf

616.89142 An
Eikeseth, S. & F. Svartdal (red.) (2010). Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis, 2. utgave Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30181-6.

Kap. 3: Motivasjon s. 60-74  Kap. 10: Autisme s. 223-239 Kap. 11: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder og hyperkinetisk forstyrrelse s. 247-274 Kap. 12: Behandling av barn med atferdsforstyrrelser s. 275-290 Kap. 13: Trening av sosial kompetanse s. 294-314 Kap. 14: Atferdsproblemer hos mennesker med utviklingshemming s. 319-332

362.3 Ut
Eknes, J, Bakken T. E. Løkke, J. A & Mæhle. I. (red.) (2008). Utredning og diagnostisering. Utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget

Kap. 7: Somatisk differensialdiagnostikk ved utredning av atferdsvansker og mulige psykiatriske symptomer. s. 88-101 Kap. 17: Diagnostisering av demens hos personer med utviklingshemming. S. 219-233

362.3 Ut
Eknes, J & Løkke, J. A. (red.) (2009). Utviklingshemming og habilitering. Oslo: Universitetsforlaget.

Kap. 5: Seksualitet - opplæring og veiledning s. 66-73 Kap. 9: Utviklingshemming og syn - en tilnærming i habiliteringsarbeidet i forståelse av ulike funksjoners og faktorers betydning for kommunikasjon og samspill s. 102-109 Kap. 14: Negativ frihet og evne til selvbestemmelse s. 153-160 Kap. 17: Hjelpemidler for forståelse, selvstendighet og deltagelse s. 191-201 Kap.18: Avtalestyring s. 203-211 Kap. 21: Utagering - utfordrende atferd s. 233-244 Kap. 22: Selvskading hos mennesker med alvorlig og dyp grad av utviklingshemming s. 245-253 Kap. 24: Utviklingshemming og kriminalitet s. 266-282

Gitlesen, J.P. (2013) Mennesker med utviklingshemming har rett til et seksualliv og en samlivsform etter eget ønske! SOR rapport, 59(6), 73-75. http://www.samordningsradet.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=56453

Gongola. L. & Sweeney, J. (2012). Discrete Trial Teaching: Getting Started. Intervention in School and Clinic, 47(3) 183 -190. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1053451211423813

302.5 Gu
Gundersen, K. & Moynahan, l. (2006). Nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kap. 11. trening av sosial kompetanse s. 157-163 Kap.12. Hva er sosial kompetanse s.163-167 Kap. 13 Forholdet mellom sosial kompetanse og avvikende atferd s. 167-179 Kap. 14 Teoretisk bakgrunn for trening av sosial kompetanse s. 181-201 Kap. 15 Trening av sosial kompetanse med grupper s. 203-252 Kap. 16 Implementering og generalisering s. 254-257

Halvorsen, L. R., Løkke, J. A, Berge, K. R, Johnsrud, L, Larsen, K & Mæhre, L. J. V (2013). En empirisk studie av forløperidentifisering og responsklasse-hierarkier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 40, 157-169.

Helsedirektoratet - Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4a - E-læringskurs http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/

Holth, P. (2012) Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 39(2), 143-152. file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2012_2_Holth.pdf

362.4 Mu
Horgen,T., K. Slåtta, A. Gjermestad (red.) (2010). Multifunksjonshemming, livsutfoldelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: -82-15-00920-4

Kap. 3: Det nære språket - språkmiljø. Grunnleggende forhold for utvikling av gjensidig forståelse. s. 57-73 Kap. 4: Deltagelse s. 76-89 Kap. 8: En skoledag med glede og engasjement. Om viktige forhold i den gode skolehverdagen s. 141-164 Kap. 11: Tilpassede spill, hobbyer og hyggeaktiviteter s. 200-214 Kap. 12: Med mulighetens briller. Videoopptak som redskap til utvikling av felles forståelse og fagmiljø s. 214-228

Løkke, J.A., Berger, C., Aadalen, R. & Vold, J.A. (2011). Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og vandring hos en person med demens. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 45-50. file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2011_2_Lokke_Berger.pdf

Løkke, J.A., Eriksen, E.S., Hansteensen, C., Karlsøen, A.N. & Vold, J.A. (2011). Preferansekartlegging for personer med kognitiv svikt på sykehjem. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 77-88. file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2011_2_Lokke_Eriksen.pdf

Løkke, J.A., Falck, R., Jacobsen, A., Steen, L.K., Unnemark, G.A.  & Vold, J.A. (2011). Økt sosial interaksjon som følge av primingaktiviteter blant eldre med demens. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 89-95.  file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2011_2_Lokke_Falck.pdf

616.8582 Mc
McDonnell, A. A., Sjøbu, A., Elvegård, K., & Stenhammer, T. (2013). Håndtering av aggressiv atferd med lavaffektive tilnærminger. Oslo: Universitetsforlaget.

Nikopoulus, C.K., Nikopoulou-Smyrni, P. (2007). Teaching complex social skills to children with autism: Advances of video modeling. Journal of Early and Intensive Behavior Intervention, 5(2), 30-43. http://psycnet.apa.org/fulltext/2014-52729-003.pdf

616.8589 Rø
Rønhovde, L. I. (2004). Kan de ikke bare ta seg sammen: om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom, 308 s. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-32992-3.

Kap. 2: Diagnostisering og diagnosekriterier s. 44-52 Kap. 3: Fra småbarnsalder til ung voksen: kjennetegn på ADHD og Tourette syndrom s. 65-83 Kap. 6: Medikamentell behandling s.154-165 Kap. 9: Kan de ikke bare ta seg sammen? : atferdsvansker og konfliktløsning s. 243-267

Salthe, G. (2004). Frihet og ansvar for personer med mentale handikap. SOR rapport,  50 (4), 38-53. http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2004/Salthe__Frihet_og_ansvar__4_04.pdf

Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 1.

SOR rapport,  50 (2),  17-25. http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2004/Salthe__Deltakere_og_objekter_del_1__2_04.pdf

Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 2.

SOR rapport,  50 (3), s. 25-33. http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2004/Salthe__Deltakere_og_objekter_del_2__3_04.pdf

Sørensen, A.M (2010) Picture Exchange Communication System (PECS), og erfaringer med dette. Dialog, 1, 4-11. http://www.isaac.no/wp-content/uploads/2010/10/PECS.pdf

Vold, J.A. & Løkke, J. A. (2011). Atferdsanalytiske tiltak for personer med demens: Et litteratursøk. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 51-58. file:///C:/Users/tar/Downloads/NTA_2011_2_Vold_Lokke.pdf

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming (2011). Oslo: Helsedirektoratet (Rundskriv IS 10/2015). https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/977/Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.pdf

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV 2011-06-24 nr. 30: kapittel 9: rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 02:36:55