Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPD20316 Fysisk og psykisk helse (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskap

 1. Beskrive kroppens grunnleggende anatomi og fysiologi
 2. Beskrive somatiske symptomer og diagnoser, psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser og rusproblemer
 3. Beskrive sammenhengen mellom somatiske sykdommer og psykiske lidelser
 4. Beskrive generell og spesiell farmakologi og medikamenthåndtering
 5. Beskrive flere registreringsskjema
 6. Beskrive helsefremmende og forebyggende arbeid, samt behandlende og lindrende tiltak basert på systematisk tiltaksarbeid

Ferdigheter

7. Utføre feilfri medikamentregning
8. Utføre praktiske prosedyrer i sykepleie
9. Kan påvirke barn, unge og vosknes liv generelt og personer med utviklingshemming spesielt

Innhold

Kunnskap

 1. Respirasjonssystemet, bevegelsesapparatet, temperaturreguleringen, nyre- og urinveiene og det endokrine systemet
 2. Somatiske symptomer og diagnoser knyttet til nervesystemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, bevegelsesapparatet, nyre- og urinveiene og det endokrine systemet. Psykose, angst, schizofreni, affektive lidelser, nevrotiske lidelser, FAS, FAE, NAS, omsorgssvikt, selvmord, dualproblematikk og traume. Helseproblemene skal ha et spesielt fokus på mennesker med nedsatt fysisk og/eller kognitiv funksjonsielt fokus på brukere med nedsatt fysisk og/eller kognitiv funksjon
 3. Risiko- og beskyttelsesfaktorer hos individet, familien, nærmiljøet og samfunnet
 4. Generell farmakologi: Farmakokinetikk og farmakodynamikk. Spesiell farmakologi i forhold til somatiske og psykiske symptomer og sykdommer. Ansvarlighet og praktisk håndtering av legemidler
 5. Registreringsskjema ved f.eks. gitt medikasjon, væskeinntak og avføringssekvens
 6. Anerkjente og velbegrunnede strategier og tiltak av helsefremmende, forebyggende, behandlende og lindrende karakter

Ferdigheter

7. Medikamentregning
8. Praktiske prosedyrer i sykepleie: blodtrykk-, puls- og respirasjonsregistrering, blodglukosemåling, temperaturmåling, sårbehandling, injeksjoner, kateterisering av urinveier og hjerte- lungeredning forhelsepersonell (HHLR)
9. Tidlig intervensjon, Webster Strattons modell, ART, kognitiv atferdsterapi, MST, narrativ praksis

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med ulike tema for ukene. Undervisning og læring skjer gjennom selvstudier, forelesninger, obligatorisk deltakelse i seminargrupper, demonstrasjoner, ferdighetstrening, veiledning, nettstøttede studier og arbeid i basisgrupper.

Vernepleierstudenter skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i en rekke praktiske prosedyrer av helsefaglig karakter. Alle studentene må avlegge ferdighetstest i dette emnet.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Skriftlig individuell oppgavesamling med et antall (angitt ved oppstart av emnet) oppgaver fra temaer i pensum. Oppgavesamlingen er godkjent ved innlevering til fastsatt dato gitt at innholdet er relevant som eksamensforberedelse.
  Oppgavesamlingen danner grunnlaget for eksamensspørsmål. Arbeidskravet er en forberedelse til eksamen.
 • En skriftlig gruppeoppgave på maks 1500 ord. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis en mulighet for omarbeiding.
 • Feilfri skriftlig prøve i medikamentregning. Det gis tre forsøk på medikamentregningsprøven.
 • Godkjente praktiske prosedyrer i sykepleie. Ny test i prosedyrer kan tas en gang ved ikke godkjent testresultat.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning med rapport av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist. Det er krav om 80% deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning, 90% deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening

Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som studieplanen.  Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen
5 timers individuell skriftlig eksamen.

Ingen hjelpemidler er tillatt.
Karakterregel: A-F.
Interne og eksterne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er publisert 10.01.2018

Totalt 1980 sider.

Psykisk helse (968 sider):

371.93Aa
Gundersen, K. K., Olsen, T. M., Finne, J., Strømgren, B. & Bengt Daleflod (2015).  AART. En metode for trening i sosial kompetanse. Oslo: Universitetsforlaget (side 9 – 219) ISBN9788215020754 Kap. 3, 4, 5, 7, 8    
(89 sider)

362.76 Kv
Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko. Skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-45981-6. Kap. 3, 4, 7, 8, 9     
(165 sider)

616.898 Me
Oterholt, F. og Haugen G. B. (2015) Mening og Mestring ved psykoselidelser. Universitetsforlaget AS. ISBN 978-82-15-02381-6 Kap. 5, 7, 10     
(35 sider)

Grønneberg, Siv V. (2014) Diagnose – en vei til god psykisk helse? Tidsskriftstittel: Fokus på familien. Universitetsforlaget  ISSN: 0332-5415 E-ISSN: 0807- 7487 (15 s.)

Snoek, J.E. og Engedal, K. (2017). Psykiatri for helse- og sosialfag utdanningene. Oslo. Cappelen Damm Akademisk. Hele boka     
(320 sider).

Solberg, M. & Berg, G. (2015) Familieperspektivet i psykisk helsevern. Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2015/11/familieperspektiv-i-psykisk-helsevern     
(7 sider)

Stroebe, M. Schut, H. og Stroebe, W (2011). Helsemessige følger av sorg. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48(9), 883 – 897. Hentet fra http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=151597&a=2     
(10 sider)

362.2 Ps
Ulland, D., A. B. Thorød & E. Ulland (red.) (2015). Psykisk helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN9788215024035. Side 23-255     
(223 sider)

649.1 We
Webster-Stratton,C. (2007). De utrolige årene. En foreldreveileder. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-37060-9. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.     
(104 sider)

Fysisk helse (1012 sider):

610.73 Gr
Berntzen, H. (2016). Sykepleie til pasienter med forstyrrelser i kroppstemperaturen. I G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 Grunnleggende behov, (3. utg.), (s. 167-187). Oslo: Gyldendal Akademisk  ISBN 978-82-05-48391-0    
(20 sider i kompendium)

615.1 Bi
Bielecki, T., & Børdahl, B. (2013). Legemiddelhåndtering, (7. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-42702-0 Kap.1, 2, 3, 4, 5    
(130 sider)

618.970231 Ge
Kirkevold, M., Brodtkorb, K., & Ranhoff, A. H. (Red.) (2014). Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-02-46449-0 Kap. 7, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36    
(138 sider)

615.1 Le
Nordeng, H., & Spigset, O. (Red.) (2013). Legemidler og bruken av dem (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-42506-4 Kap.2, 3, 4, 5, 6     
(34 sider i kompendium)

Norsk Resuscitasjonsråd (2014). HHLR. Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell. Stavanger: Laerdal Medical.    
(66 sider)

615.1 Ol
Olsen, L. A. (2014). Praktisk medikamentregning, 201 sider, (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk ISBN 978-82-02-44161-6 Kap. 1, 2, 3    
(145 sider)

612 Me
Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., & Bjålie, J. G. (2006). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi, 520 sider, (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-34807-3 Kap. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16      
(205 sider)

616.07 Sy
Ørn, S., Mjelle, J., & Bach-Gansmo, E. (Red.) (2016). Sykdom og behandling, 630 sider, (2.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-48233-3 Kap. 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 23 
(120 sider)

Artikkel
Rimmer, J. H., Yamaki, K., Lowry, B. M. D., Wang, E., & Vogel, L. C. (2010). Obesity and obesity-related secondary conditions in adolescents with intellectual/developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 54, 9:787-794. DOI: 10.1111/j.1365-2788.2010.01305.x      
(7 sider)

Artikkel
Heller, T., McCubbin, J. A., Drum, C., & Peterson, J. (2011). Physical Activity and Nutrition Health Promotion Interventions: What is Working for People With Intellectual Disabilities? Intellectual and Developmental Disabilities, 49, 1:26-36. DOI: 10.1352/1934-9556-49.1.26
(9 sider)

Rapport  
Helsedirektoratet (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (IS-2170). Hentet 28.05.17 fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/806/Anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet-IS-2170.pdf         
(12 sider)

Nettressurs  
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Utviklingssenter for sykehjem i Østfold (2016). Kurs i pasient- og brukerrettet dokumentasjon. Hentet 28.05.17 fra http://www.fag.hiof.no/helse/2/Course/asset/main.html

Nettressurs
VAR Healthcare. Prosedyrebibliotek for helsetjenesten.  
www.varnett.no

Temasider: Dokumentasjon (24 sider)

 • Dokumentasjon i EPJ: Dokumentasjon av sykepleie
 • Juridiske rammefaktorer  
 • Journalføring:
  • - Pasientjournalen
  • - Pasientens rolle og rettigheter
  • - Sykepleiefunksjonen og dokumentasjonsplikten
  • - Faglige prinsipper i sykepleieres journalføring
  • - Sykepleieplanen Hvor dokumenterer sykepleierne?
  • - Strukturer for journalføring
  • - Journalføring og praksissituasjoner         

Kunnskapsstoff: Eliminasjon (24 sider):

 • Kateterisering:
  • - Intermitterende kateterisering (IK): utstyr og gjennomføring/  
   • --Kateteriseringsfrekvens (IK)
   • --Hygieniske prinsipper (RIK og SIK) 
   • --Fordeler og ulemper ved intermitterende kateterisering  
   • --Katetertyper og størrelser (IK)
   • --Tiltak og hensyn ved urinretensjon
  • - Permanent kateterisering (KAD): utstyr og gjennomføring/
   • --Prinsipper for innleggelse og skifte (KAD)
   • --Hygieniske forholdsregler ved permanent kateterisering
  • - Komplikasjoner og observasjoner ved kateterisering/
   • --Komplikasjoner ved intermitterende kateterisering (IK)
   • --Komplikasjoner ved permanent kateterisering (KAD)
   • --Observasjoner av urin
 • Stomi:
  • - Kunnskapsgrunnlag/
  • - Forskning og utvikling Stomistell/  
   • --Stomiutstyr – ulike systemer
   • --Hjelpemidler ved stomistell
   • --Grunnleggende prinsipper ved stomistell
 • Tømming:
  • - Rasjonale for tømmingsprosedyrer/Rasjonale for bruk av uridom
  • - Utstyr og gjennomføring/  
   • --Bekken, spissbekken og urinflaske
   • --Rektumsonde  
   • --Klyster
   • --Praktiske hensyn ved bruk av uridom       

Prosedyrer: Eliminasjon (2 sider)

 • Kateterisering:
  • - Intermitterende kateterisering (IK)/
   • --Ren intermitterende kateterisering (RIK) av kvinne
   • --Ren intermitterende kateterisering (RIK) av mann   

Kunnskapsstoff: Ernæring (6 sider)

 • Enteral ernæring: utstyr og gjennomføring:
  • - Enteral tilgang ved hjelp av stomi
  • - Næringsløsninger og ernæringssett
  • - Enteral ernæring - metoder for tilførsel
  • - Komplikasjoner og observasjoner:
   • --Komplikasjoner ved enteral ernæring        

Prosedyrer: Ernæring (5 sider)

 • Enteral ernæring:
  • - Administrering av enteral næringsløsning gjennom nasogastrisk sonde – bolustilførsel
  • - Administrering av enteral næringsløsning gjennom PEG-sonde eller gastrostomiport - bolustilførsel
  • - Sonder:
   • --Stell av PEG-sonde/gastrostomiport  

Kunnskapsstoff: Hud og vev (30 sider)

 • Kroniske sår:
  • - Kunnskapsgrunnlag/Forskning og utvikling
  • - Rasjonale for stell av kroniske sår/  
   • --Arterielle sår – typiske tegn
   • --Diabetiske fotsår - typiske tegn
   • --Venøse sår – typiske tegn
   • --Trykksår - typiske tegn
   • --Sårfasene
   • --Hygieniske prinsipper for behandling og stell av kroniske sår
  • - Utstyr og gjennomføring/  
   • --Lokal sårbehandling - generelle prinsipper
   • --Bandasjeutstyr og annet utstyr til sårbehandling
   • --Kompresjonsbehandling
   • --Risikofaktorer for utvikling av trykksår  
   • --Trykksår: risikovurdering
   • --Trykksår: vurdering av hudstatus
   • --Trykksårforebyggende utstyr
   • --Endring av kroppsstilling  
   • --Dokumentasjon ved trykksårforebygging
  • - Komplikasjoner og observasjoner/  
   • --Observasjoner og dokumentasjon av kroniske sår
   • --Infeksjon: observasjon og tiltak
   • --Kroniske sår og smerte   

Prosedyrer: Hud og vev (2 sider)

 • Kroniske sår:
  • - Venøse sår/Stell av venøse sår i rengjøringsfasen – ubehandlet venøs insuffisiens med sår
  • - Venøse sår og kompresjonsbehandling/Kompresjonsbehandling til aktiv pasient med sår 

Kunnskapsstoff: Hygiene (4 sider)

 • Infeksjonsforebygging:
  • - Renhetskrav/  
   • --Krav til gjennomføring av ren prosedyre
   • --Krav til gjennomføring av aseptisk prosedyre
  • - Forebygging av helsetjeneste-assosierte infeksjoner/ Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner (UVI)         

Kunnskapsstoff: Legemiddelhåndtering (13 sider)

 • Injeksjoner og infusjoner:
  • - Kunnskapsgrunnlag/Forskning og utvikling
  • - Injeksjoner: opptrekking/Injeksjonsutstyr
  • - Subkutane injeksjoner/Subkutane injeksjoner – injeksjonsteknikk
  • - Insulininjeksjoner/  
   • --Pasientperspektiv og opplæring
   • --Injeksjonssteder for subkutan adm. av insulin
   • --Administrering av insulin med insulinpenn
   • --Administrering av insulin med insulinpumpe
   • --Komplikasjoner ved administrering av insulin
  • - Intramuskulære injeksjoner/
   • --Intramuskulær injeksjonsteknikk
   • --Komplikasjoner ved intramuskulære injeksjoner  

Prosedyrer: Legemiddelhåndtering (9 sider)

 • Injeksjoner og infusjoner:
  • - Injeksjoner: opptrekking/  
   • --Opptrekking av legemiddel fra hetteglass med injeksjonsvæske
   • --Opptrekking av legemiddel fra hetteglass med tørrstoff
  • - Injeksjoner: administrering/
   • --Administrering av intramuskulære injeksjoner i hoften
   • --Administrering av intramuskulære injeksjoner i låret  
   • --Administrering av subkutane injeksjoner  
  • - Insulin/  
   • --Administrering av insulin med insulinpenn  
   • --Administrering av insulin med insulinpumpe  

Kunnskapsstoff: Respirasjon (2 sider)

 • Respirasjonstelling:  
  • - Utstyr og gjennomføring/  
   • --Fremgangsmåter for respirasjonstelling  
   • --Respirasjonsfrekvens og –mønster 

Prosedyre: Respirasjon (1 side)

 • Respirasjonstelling:
  • - Respirasjonstelling  

Kunnskapsstoff: Sirkulasjon (12 sider)

 • Blodtrykk:
  • - Kunnskapsgrunnlag/Forskning og utvikling
  • - Utstyr og gjennomføring/  
   • --Prinsipper for måling av blodtrykk
   • --Utstyr til blodtrykksmåling
   • --Mansjettstørrelse
   • --Kroppens stilling ved måling av blodtrykk
   • --Valg av ekstremitet
   • --Spesielle hensyn
   • --Feilkilder ved blodtrykksmåling  
  • - Blodprøver: Utstyr og gjennomføring/ 
  • - Måling av blodsukker
  • - Pulstelling: Utstyr og gjennomføring/ 
   • --Normal hvilepuls
   • --Registrering av puls  

Prosedyrer: Sirkulasjon (3 sider)

 • Blodtrykk:
  • - Auskultatorisk blodtrykksmåling/Overarm
 • Blodprøver:
  • - Blodsukkermåling
  • - Pulstelling:
   • --Ordinær pulstelling    
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 02:36:46