Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Fredrik Andersen
 • Yngve Herikstad
Undervisningsspråk:
Norsk/engelsk. Se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.
Varighet:
½ år

HSVPD40116 Forskningsmetoder og kunnskapsbasert praksis (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Bestått emner i 1, 2 og 3. studieår. 

Undervisningssemester

7. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Tema A - Forskningsmetode Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskaper

1. Gjøre rede for sine handlinger overfor brukerne, andre yrkesutøvere og arbeidsgivere på en faglig, forsvarlig måte

2. Identifisere etiske dilemmaer som en står overfor i forbindelse med utføring av forskning

Generell kompetanse

3. Gjøre rede for vitenskapelig metode for å kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsrapporter i sin yrkesutøvelse

 

Tema B - Brukere og hjelpere i en samfunnsmessig kontekst (kunnskapsbasert praksis) Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskaper

1. Vurdere globale utfordringer og internasjonale perspektiver i velferdsstaten (Sammenligne

2. Analysere betydningen av grunnleggende samfunnsøkonomi i velferdstjenestene

3. Drøfte profesjonell autonomi, brukermakt og rollen som problemløser i privat og offentlig sektor

4. Formidle og drøfte faglige problemstillinger knyttet til utøvelsen av egen profesjon

Generell kompetanse

5. Anvende ulike kunnskapskilder i utvikling av kunnskapsbasert praksis

6. Analysere faktorer som hemmer og fremmer sosial inkludering

Innhold

Tema A - Forskningsmetode:

 • Forskning i et etisk perspektiv
 • Forskningsprosessen
 • Design og validitet, datainnsamling, bearbeide data, litteratursøk
 • Vitenskapsteori

Tema B - Kunnskapsbasert praksis:

 • Vurdere globale utfordringer og internasjonale perspektiver i og om velferdsstaten.
 • Samfunnsvitenskap, velferdsstat og avvikInstitusjoner, brukere og profesjoner
 • Integrering, globalisering og kulturkompetanse
 • Samfunnsøkonomi, infrastruktur og velferdspolitikk
 • Ekskludering og inkludering av individer

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bli gitt i seminarer og forelesninger, arbeid i mindre grupper som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene og selvstudier.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A:

To tester: En test om kvalitative tilnærminger og en om kvantitative tilnærminger i forskning. Testene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Studenten har to forsøk.

Tema B:

Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80 % tilstedværelse på forelesning og seminar. Selvrapportering av fravær på læringsplattformen innen gitt frist. Ikke rapportert fravær anses som fravær.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 72 timer 

Eksamensspråk: norsk eller engelsk (valgfritt)

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne sensorer

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering- Referansegruppe
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 12.06.2019

Brask, O.D., Østby, M., & Ødegård, A. (2016). Vernepleierens kjerneroller. Bergen: Fagbokforlaget. ss. 61–108 (43 sider)

Brottveit, G. (2018). Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder. Oslo: Gyldendal Akademisk. ss. 84–107. (23 sider)

Ellingsen, K-E. (2014). Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget Kap.1 (22 sider)

Lund, T., Kleven, T. A., Kvernbekk, T., & Christophersen, K-A. (2002). Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Fagbokforlaget. Kap.3 (46 sider)

Ringdal, K. (2018). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (4. utgave). Oslo: Fagbokforlaget (562 sider)

Utvalgte artikler til casestudier* (200 sider)

Nettressurs: https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis (ca. 20 sider)

Totalt antall sider: 916

*Artiklene hentes fra forskjellige fagdisipliner og skal analyseres i fellesskap under seminarene. Vi vil legge fokus på artikler skrevet av ansatte ved HIOF og samarbeider med forfatterne slik at de kan komme og presentere sin forskning. Dette er vanskelig lesning og vi har derfor valgt å bruke få sider slik at studentene får mulighet til nærlesing.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 02:37:11