Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Kari Megrund
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPD30316 Saksbehandling, fagadministrative systemer og organisering (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne Bachelorstudium i vernepleie, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Besått alle emner i andre studieår:

 • HSVPD20116 Innføring i psykologi
 • HSVPD20209 Innføring i sosialpolitikk, juss, sosiologi og sosialantropologi
 • HSVPD20316 Fysisk og psykisk helse

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Beskrive hvordan arbeidet med kvalitet, kontroll og tilsyn i helse- og sosialsektoren foregår

Ferdigheter

 • Analysere og koordinere helhetlige tjenestetilbud til enkeltpersoner og grupper
 • Gjennomføre saksbehandling i forhold til enkeltvedtak på tjenester
 • Gjennomføre saksbehandling i forhold til enkeltvedtak ved bruk av tvang og makt

Generell kompetanse

 • Identifisere og drøfte faglige dilemmaer vernepleieren står overfor som miljøarbeider og saksbehandler

Innhold

 • Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og sosialtjenestene, dokumentasjon og brukerinvolvering. Fagadministrative systemer
 • Individuell plan, ansvarsgruppe og koordinatorrollen. Samarbeid med bruker, pårørende, fagpersoner og frivillige organisasjoner
 • Generelle saksbehandlingsregler og spesielle saksbehandlingsregler ved bruk av tvang og makt; forvaltningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
 • Profesjonelt skjønn og etisk refleksjon
 • Saksbehandlingsregler; forvaltningsloven, helsepersonell loven, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læring skjer gjennom selvstudier, forelesninger, obligatorisk deltakelse i seminargrupper, ferdighetstrening, veiledning, nettstøttede studier og arbeid i basisgrupper og arbeid i små grupper på 3-4 personer i hver gruppe. Det forutsettes stor deltakelse fra studentene. Det er fellesveiledning på arbeidskravene 2 og 3.

Arbeidsomfang

250 timer fordelt på forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og selvstudium.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent tilstedeværelse:

Det krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse på læringsplattformen innen gitt frist.

 • Deltakelse på fellesveiledning:

Deltakelse på 4 timer fellesveiledning knyttet til arbeid med læringsmappa. Det er krav om 80 % tilstedeværelse.

Eksamen

Hjemmeeksamen
Hjemmeeksamen i gruppe. Varighet: tre (3) dager. Høgskolen setter sammen gruppene til eksamen. Hver gruppe består av 3-4 studenter.

Eksamensbesvarelsen består av læringsmappe som utarbeides etter gitt case, med følgende innhold:

 • Vedtak om bruk av tvang og makt, maks 5000 ord
 • Enkeltvedtak på tjenester
 • Individuell plan

Karakterregel: bestått/ikke bestått. Hele mappen må være bestått.  

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Blir tilgjengelig før semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 02:37:01