Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Espen Marius Foss
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSPSA40318 Tjenester, samhandling og tjenesteutvikling (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i psykososialt arbeid innen helse- og sosialfaglig yrkespraksis.

Absolutte forkunnskaper

For å kunne avlegge eksamen i emnet, må følgende emne være bestått:

 • HSPSA40117 Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • har inngående kunnskap om og kan analysere hvordan organisering og ledelse av tjenester har konsekvenser for yrkespraksis

 • kan vurdere betydningen av samhandling mellom etater og tjenestenivå for tjenestemottaker og tjenesteyter

 • kan gjøre rede for hvordan organisering og ledelse av tjenester innvirker på kvalitets- og tjenesteutvikling

Ferdigheter

 • kan analysere og vurdere kartleggingsundersøkelser innenfor en avgrenset tjeneste

 • kan identifisere behovet og interesser for tjenesteutvikling innenfor en avgrenset helse- og velferdstjeneste

 • kan gjøre rede for og analysere et planarbeid innenfor en avgrenset tjeneste, hvor tjenesteutvikling er målet

 • kan redegjøre for hvordan saksbehandling og tjenestetildeling forutsetter samhandling mellom etater, tjenestenivåer, tjenestemottaker og pårørende

 

Generell kompetanse

 • kan videreutvikle evnen til å forholde seg kritisk reflekterende til egen yrkesutøvelse

 • kan formidle fagkunnskap som fremmer refleksjon og utvikling av tjenestekvalitet

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om faglige og organisatoriske utfordringer i psykososialt arbeid knyttet til: rusproblematikk, psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge og eldreomsorg.

Temaene i emnet er:

Organisering av tjenester

 • System- og individnivå

 • Ideologier og konsekvenser for tjenesten

Samhandling

 • Mellom etater, nivåer i en tjeneste

 • Med tjenestemottaker, pårørende og brukerorganisasjoner

 • En sammenhengende kjede av tjenester

Tjenesteutvikling

 • Brukerperspektiv/brukermedvirkning

 • Kvalitetssikring

 • Helse- og velferdsteknologi

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen går over til sammen 10 dager og er organisert i samlinger. Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper.

Det benyttes studentaktive metoder i studiet (nettstøttet undervisning via læringsplattform).

Veiledning er tilgjengelig for studentene ved behov inntil 2 timer i semesteret og senest en uke før innlevering av hjemmeoppgaven (se eksamen).

Arbeidsomfang

Det er beregnet 20 timer studieinnsats per uke.

Praksis

Studentene skal gjennomføre observasjonspraksis i to uker med fokus på å knytte erfaringer fra praksis til teori. Eget arbeidssted kan benyttes som praksissted, dersom dette er relevant. Praksisstedet skal forhåndsgodkjennes av høgskolen. Gjennom praksis arbeider studenten med problemstillinger knyttet til emnets læringsutbytte.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltagelse på seminar med presentasjon:

Studentene presenterer og diskuterer observasjoner fra praksis i relasjon til et utvalg av emnets forventede læringsutbytte. Det gis nærmere retningslinjer for presentasjonen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave/semesteroppgave

Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).

Karakterregel: A-F

Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Se gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Sist oppdatert 07.01.2019

Barlow, J. & Dattee, B. (2018). NHS in Crisis: what Scotland can teach England. Hentet fra https://www.imperial.ac.uk/business-school/knowledge/health/nhs-crisis-scotland-can-teach-england/

Bukve, O. & Kvåle, G. (2014). Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar. Oslo: Universitetsforl. Kapittel 1 og 5.

Dahl, U. P. (2014). Et Salutogent perspektiv. I E. Skærbæk, M. Nissen & A. Sjödahl (Red.), Psykososialt arbeid : fortellinger, medvirkning og fellesskap. Oslo: Gyldendal akademisk.

Falck, S. (2015). Tilbakeføringsgarantien som smuldret bort: Mellom kriminalomsorg og kommunale tjenester. Tiltaksbro, systematikk eller tilfeldighet? (978-82-7171-428-4). Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/sirusrap.3.15.pdf

Huby, G., L, J., M, K. & L, E. L. (2018). Hvordan praktisere brukermedvirkning uten brukeren? Organisatoriske utfordringer for brukermedvirkning i helse og omsorgestjenester i rus og psykiatrifeltet. Tidsskrift for velferdsforskning, 21(4), 296-312.

Huby, G. Ø., Cook, A. & Kirchhoff, R. (2018). Can we mandate partnership working? Top down meets bottom up in structural reforms in Scotland and Norway. Journal of Integrated Care, 26(2), 109-119. doi: 10.1108/JICA-11-2017-0041

Hydle, I. (2003). Regjering av helse: fra pasient til risikant II. B. Neuman & O. J. Sending (Red.), Regjering i Norge (s. 154-175). Oslo: PAX forlag AS.

Kristoffersen, N. J. & Tjøstolvsen, I. (2013). Betydningen av samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og utfordringer knyttet til denne. I E. Skærbæk & L. Lillemoen (Red.), Verdi og verdighet : etikk i praksis (s. 89-119). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Melby, L. & Tjora, A. H. (2013). Samhandling for helse. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1-2.

Moser, I. (2006). Mulighetsbetingelser for normalitet: Teknologi, subjektivitet og kropp i ordningen av funksjonshemminger og funksjonsdyktighet. I J.-K. Breivik & T. H. Eriksen (Red.), Normalitet. (Bind 2, s. 135-166). Oslo: Universitetsforl.

Neumann, I. B. (2003). Innledning: Regjeringsbegrepet og regjeringens historiske fremvekst. I I. B. Neumann & O. J. Sending (Red.), Regjering i Norge (s. 9-43). Oslo: Pax.

Orlikowski, W. J. (2007). Sociomaterial practices: exploring technology at work.(Essai)(Report). Organization Studies, 28(9), 1435.

Phills, J. A., Deiglmeier, K. & Miller, D. T. (2008). Rediscovering Social Innovation. Standford Social Innovation Review, Vol. 6(Issue 4).

Plsek, P. E. & Greenhalgh, T. (2001). The challenge of complexity in health care. BMJ, 323(7313), 625. doi: 10.1136/bmj.323.7313.625

Ramsdal, H. (2013). Styring og organisering, tvang og brukerbevegelse. I R. r. Norvoll (Red.), Samfunn og psykisk helse : samfunnsvitenskapelige perspektiver. Oslo: Gyldendal akademisk.

Rittel, H. & Webber, M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Integrating Knowledge and Practice to Advance Human Dignity, 4(2), 155-169. doi: 10.1007/BF01405730

Rose, N. & Miller, P. (1992). Political Power beyond the State: Problematics of Government. The British Journal of Sociology, Vol. 43(No. 2), 173-205.

Svalastog, A. L., Kristoffersen, N. J. & Lile, H. S. r. (2019). Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sørhaug, C. (2019). Frivilliges koreografering av trivsel i sykehjemmet: Psykososialt miljø i et posthumanistisk perspektiv. I A. L. Svalastog, N. J. Kristoffersen & H. S. r. Lile (Red.), Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sørhaug, T. (2003). Fra plan til reformer: Det store regjeringsskiftet. I I. B. Neumann & O. J. Sending (Red.), Regjering i Norge (s. 44-80). Oslo: Pax.

Tjøstolvsen, I. (2016). Trygt hjem fra sykehus. Sykepleien.  (04) s. 58 - 61. https://sykepleien.no/forskning/2016/03/overforing-av-pasienter-fra-sykehus-til-hjemmet

Tritter, J. Q. & Mccallum, A. (2006). The snakes and ladders of user involvement: Moving beyond Arnstein. Health policy, Vol.76(2), 156-168.

Tøndel, G. (2018). Omsorgens materialitet: Trygghet, teknologi og alderdom. Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(5), Artikkel 11 av 15.

Vabo, S. I. & Vabø, M. (2014). Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforl. Kapittel 1, 4, 5, 7.

Vike, H., Brinchmann, A., Haukelien, H. A. K. R. & Bakken, R. (2002). Maktens samvittighet: om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Willumsen, E., T. Sirnes & A. Ødegård, Innovasjon innen helse og velferd - sosial innovasjon. s. 26-44 i Willumsen, e. & Ødegård A. (Red. 2015). Sosial innovasjon - fra politikk til tjenesteutvikling. Bergen: Fagbokforl.

Willumsen, E. & Ødegård, A. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl.

 

Aktuelle offentlige dokumenter

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator av 16. desember 2011. www.lovdata.no

Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten www.lovdata.no

Helsedirektoratet. Individuell plan. www.helsedirektoratet.no/

Helsedirektoratets veileder: Pårørende en ressurs - om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-samarbeid-med- parorende-innen-psykiske-helsetjenester

Helsedirektoratet. Veileder til forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsedirektoratet.no

Helsetilsynet (2016). Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.  Rapport fra Helsetilsynet 1/2016 https://helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Landsomfattende-tilsyn/#2016

Lov om helsepersonell m.m. av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven). www.lovdata.no Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og omsorgstjenesteloven). www.lovdata.no

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasient- og brukerrettighetsloven). www.lovdata.no

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62 (psykisk helsevernloven). www.lovdata.no

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 (spesialisthelsetjenesteloven). www.lovdata.no

 

Sosial- og helsedirektoratet 2005: «¿og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten». https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/233/Og-bedre-skal-det-bli-nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial-og-helsetjenesten-2005-2015-IS-1162-bokmal.pdf

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen: Rett behandling - pa¿ rett sted - til rett tid.https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf

Tvang overfor personer med rusmiddelproblemer: Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer. Helsedirektoratet 19.12. 2016. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 02:37:22