Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Espen Marius Foss
 • Guro Øyen Huby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSPSA40320 Tjenester, samhandling og tjenesteutvikling: individ og organisasjon i psykososialt arbeid (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i psykososialt arbeid innen helse- og sosialfaglig yrkespraksis.

Absolutte forkunnskaper

For å kunne avlegge eksamen i emnet, må følgende emne være bestått:

 • HSPSA40117 Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren, eller tilsvarende.

 • HSPSA40518 Vitenskapsteori og metode innen helse- og sosialsektoren, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • har inngående kunnskap om og kan analysere hvordan organisering og ledelse av tjenester har konsekvenser for yrkespraksis

 • kan vurdere betydningen av samhandling mellom etater og tjenestenivå for tjenestemottaker og tjenesteyter

 • kan gjøre rede for hvordan organisering og ledelse av tjenester innvirker på kvalitets- og tjenesteutvikling

Ferdigheter

 • kan analysere og vurdere metodisk kvalitet av kartleggingsundersøkelser av en avgrenset eller sammensatte helse- og velferdstjeneste(r)

 • kan identifisere behovet og interesser for tjenesteutvikling innenfor en avgrenset eller sammensatte helse- og velferdstjeneste(r)
 • kan identifisere behovet og interesser for tjenesteutvikling innenfor en avgrenset eller sammensatte helse- og velferdstjeneste(r)
 • kan gjøre rede for og analysere et planarbeid innenfor en avgrenset eller sammensatte tjeneste(r), hvor tjenesteutvikling er målet
 • kan redegjøre for hvordan saksbehandling og tjenestetildeling forutsetter samhandling mellom etater, tjenestenivåer, tjenestemottaker og pårørende

 

Generell kompetanse

 • kan videreutvikle evnen til å forholde seg kritisk reflekterende til egen yrkesutøvelse ved å forstå og håndtere organisatorisk kontekst
 • kan formidle fagkunnskap som fremmer refleksjon og utvikling av tjenestekvalitet

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om faglige og organisatoriske utfordringer i psykososialt arbeid knyttet til: rusproblematikk, psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge og eldreomsorg og kompetanse i å håndtere utfordringene i daglig praksis.

Temaene i emnet er:

Organisering av tjenester

 • System- og individnivå

 • Ideologier og konsekvenser for tjenesten

Samhandling

 • Mellom etater, nivåer i en tjeneste

 • Med tjenestemottaker, pårørende og brukerorganisasjoner

 • En sammenhengende kjede av tjenester

Tjenesteutvikling

 • Brukerperspektiv/brukermedvirkning

 • Kvalitetssikring

 • Helse- og velferdsteknologi

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen går over til sammen 10 dager og er organisert i samlinger. Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper.

Det benyttes studentaktive metoder i studiet (nettstøttet undervisning via læringsplattform).

Veiledning er tilgjengelig for studentene ved behov inntil 2 timer i semesteret og senest en uke før innlevering av hjemmeoppgaven (se eksamen).

Arbeidsomfang

Det er beregnet 20 timer studieinnsats per uke.

Praksis

 • Studentene skal gjennomføre observasjonspraksis i to uker med fokus på å knytte erfaringer fra praksis til teori og bruk av relevant metode.

 • Eget arbeidssted kan benyttes som praksissted, dersom dette er relevant.

 • Praksisstedet skal forhåndsgodkjennes av høgskolen.

 • Gjennom praksis arbeider studenten med problemstillinger knyttet til emnets læringsutbytte.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltagelse på seminar med presentasjon:

Studentene presenterer og diskuterer observasjoner fra praksis i relasjon til et utvalg av emnets forventede læringsutbytte. Det gis nærmere retningslinjer for presentasjonen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave/semesteroppgave.

Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).

Karakterregel: A-F

Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Se gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med midtveis- og sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Sist oppdatert 07.01.2019

Barlow, J. & Dattee, B. (2018). NHS in Crisis: what Scotland can teach England. Hentet fra https://www.imperial.ac.uk/business-school/knowledge/health/nhs-crisis-scotland-can-teach-england/

Bukve, O. & Kvåle, G. (2014). Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar. Oslo: Universitetsforl. Kapittel 1 og 5.

Dahl, U. P. (2014). Et Salutogent perspektiv. I E. Skærbæk, M. Nissen & A. Sjödahl (Red.), Psykososialt arbeid : fortellinger, medvirkning og fellesskap. Oslo: Gyldendal akademisk.

Falck, S. (2015). Tilbakeføringsgarantien som smuldret bort: Mellom kriminalomsorg og kommunale tjenester. Tiltaksbro, systematikk eller tilfeldighet? (978-82-7171-428-4). Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/sirusrap.3.15.pdf

Huby, G., L, J., M, K. & L, E. L. (2018). Hvordan praktisere brukermedvirkning uten brukeren? Organisatoriske utfordringer for brukermedvirkning i helse og omsorgestjenester i rus og psykiatrifeltet. Tidsskrift for velferdsforskning, 21(4), 296-312.

Huby, G. Ø., Cook, A. & Kirchhoff, R. (2018). Can we mandate partnership working? Top down meets bottom up in structural reforms in Scotland and Norway. Journal of Integrated Care, 26(2), 109-119. doi: 10.1108/JICA-11-2017-0041

Hydle, I. (2003). Regjering av helse: fra pasient til risikant II. B. Neuman & O. J. Sending (Red.), Regjering i Norge (s. 154-175). Oslo: PAX forlag AS.

Kristoffersen, N. J. & Tjøstolvsen, I. (2013). Betydningen av samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og utfordringer knyttet til denne. I E. Skærbæk & L. Lillemoen (Red.), Verdi og verdighet : etikk i praksis (s. 89-119). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Melby, L. & Tjora, A. H. (2013). Samhandling for helse. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1-2.

Moser, I. (2006). Mulighetsbetingelser for normalitet: Teknologi, subjektivitet og kropp i ordningen av funksjonshemminger og funksjonsdyktighet. I J.-K. Breivik & T. H. Eriksen (Red.), Normalitet. (Bind 2, s. 135-166). Oslo: Universitetsforl.

Neumann, I. B. (2003). Innledning: Regjeringsbegrepet og regjeringens historiske fremvekst. I I. B. Neumann & O. J. Sending (Red.), Regjering i Norge (s. 9-43). Oslo: Pax.

Orlikowski, W. J. (2007). Sociomaterial practices: exploring technology at work.(Essai)(Report). Organization Studies, 28(9), 1435.

Phills, J. A., Deiglmeier, K. & Miller, D. T. (2008). Rediscovering Social Innovation. Standford Social Innovation Review, Vol. 6(Issue 4).

Plsek, P. E. & Greenhalgh, T. (2001). The challenge of complexity in health care. BMJ, 323(7313), 625. doi: 10.1136/bmj.323.7313.625

Ramsdal, H. (2013). Styring og organisering, tvang og brukerbevegelse. I R. r. Norvoll (Red.), Samfunn og psykisk helse : samfunnsvitenskapelige perspektiver. Oslo: Gyldendal akademisk.

Rittel, H. & Webber, M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Integrating Knowledge and Practice to Advance Human Dignity, 4(2), 155-169. doi: 10.1007/BF01405730

Rose, N. & Miller, P. (1992). Political Power beyond the State: Problematics of Government. The British Journal of Sociology, Vol. 43(No. 2), 173-205.

Svalastog, A. L., Kristoffersen, N. J. & Lile, H. S. r. (2019). Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sørhaug, C. (2019). Frivilliges koreografering av trivsel i sykehjemmet: Psykososialt miljø i et posthumanistisk perspektiv. I A. L. Svalastog, N. J. Kristoffersen & H. S. r. Lile (Red.), Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sørhaug, T. (2003). Fra plan til reformer: Det store regjeringsskiftet. I I. B. Neumann & O. J. Sending (Red.), Regjering i Norge (s. 44-80). Oslo: Pax.

Tjøstolvsen, I. (2016). Trygt hjem fra sykehus. Sykepleien.  (04) s. 58 - 61. https://sykepleien.no/forskning/2016/03/overforing-av-pasienter-fra-sykehus-til-hjemmet

Tritter, J. Q. & Mccallum, A. (2006). The snakes and ladders of user involvement: Moving beyond Arnstein. Health policy, Vol.76(2), 156-168.

Tøndel, G. (2018). Omsorgens materialitet: Trygghet, teknologi og alderdom. Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(5), Artikkel 11 av 15.

Vabo, S. I. & Vabø, M. (2014). Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforl. Kapittel 1, 4, 5, 7.

Vike, H., Brinchmann, A., Haukelien, H. A. K. R. & Bakken, R. (2002). Maktens samvittighet: om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Willumsen, E., T. Sirnes & A. Ødegård, Innovasjon innen helse og velferd - sosial innovasjon. s. 26-44 i Willumsen, e. & Ødegård A. (Red. 2015). Sosial innovasjon - fra politikk til tjenesteutvikling. Bergen: Fagbokforl.

Willumsen, E. & Ødegård, A. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl.

 

Aktuelle offentlige dokumenter

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator av 16. desember 2011. www.lovdata.no

Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten www.lovdata.no

Helsedirektoratet. Individuell plan. www.helsedirektoratet.no/

Helsedirektoratets veileder: Pårørende en ressurs - om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-samarbeid-med- parorende-innen-psykiske-helsetjenester

Helsedirektoratet. Veileder til forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsedirektoratet.no

Helsetilsynet (2016). Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.  Rapport fra Helsetilsynet 1/2016 https://helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Landsomfattende-tilsyn/#2016

Lov om helsepersonell m.m. av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven). www.lovdata.no Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og omsorgstjenesteloven). www.lovdata.no

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasient- og brukerrettighetsloven). www.lovdata.no

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62 (psykisk helsevernloven). www.lovdata.no

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 (spesialisthelsetjenesteloven). www.lovdata.no

 

Sosial- og helsedirektoratet 2005: «¿og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten». https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/233/Og-bedre-skal-det-bli-nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial-og-helsetjenesten-2005-2015-IS-1162-bokmal.pdf

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen: Rett behandling - pa¿ rett sted - til rett tid.https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf

Tvang overfor personer med rusmiddelproblemer: Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer. Helsedirektoratet 19.12. 2016. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 13:17:35