Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Rannveig Røste
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSHV40217 Samordning 2: Organisasjon og ledelse (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng).

Valgbart emne i Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom (120 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

For studenter i Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester anbefales at emnet HSSHV40117 Samordning 1: Kunnskapsgrunnlaget er gjennomført.

Undervisningssemester

 • Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester: 2. semester (vår).

 • Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, deltid: 6. semester (vår)

 • Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid: 4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Har kunnskap i faglige perspektiver til organisasjon og ledelse i samordning av helse- og velferdstjenester

 • Kan anvende relevante faglige perspektiver på problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse

 • Har forståelse av egen organisasjon i forhold til organisasjonsstruktur og kultur, samordning, profesjoner, ledelse og organisasjonsutvikling

 

Ferdigheter

 • Kan identifisere utfordringer med utgangspunkt i erfaringer fra egen organisasjon eller ledelseserfaring

 • Kan anvende kunnskap om organisasjon og ledelse til å diskutere løsninger på utfordringer i egen organisasjon

 • Kan anvende faglig kunnskap til å ta initiativ til og gjennomføre utviklingsprosjekter til å forbedre og løse utfordringer knyttet til organisasjon og ledelse   

 

Generell kompetanse

 • Kan formidle kunnskap om organisasjon, ledelse, samordning og tverrfaglig samarbeid som fremmer refleksjon og utvikling innenfor helse-, sosial- og omsorgstjenestene

Innhold

 • Generell organisasjonsteori

 • Spesielt om profesjonelle organisasjoner

 • Organisasjonskultur, regler, rutiner og symboler

 • Samarbeid og konflikter mellom profesjoner

 • Ledelse i profesjonelle organisasjoner

 • Organisasjonen og omgivelsene: nettverksbasert læring og utvikling

 • Organisasjonen og brukeren.

 • Organisering av helse- og velferdssektoren

 • Beslutningsprosesser og hvordan disse kan påvirkes i helse- og velferdssektoren

 • Aktuelle politiske prioriteringer og rammer i helse- og velferdssektoren

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres som 4 samlinger à 3 dagers varighet.

Undervisnings-/læringsform er dialogbasert undervisning, arbeid i grupper og selvstudium. Det gis to veiledninger i gruppe med faglærer i løpet av semesteret. Det vil bli gitt opplæring i bruk av IKT-baserte tjenester. Denne undervisningen vil danne grunnlaget for veiledning i grupper under samlingene.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjenning av 500 sider valgfritt pensum (individuelt).

 • Levere et skriftlig veiledningsgrunnlag for veiledning (individuelt).

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave

Oppgaven skal ha et omfang på 2500 ord (+/- 10 %) og utformes etter nærmere retningslinjer og frister.

Karakterregel: A - F 

Sensorordning

Interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Se gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og studenter. 

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 12.12.2020

Bøker:

Andersen, O. J., Moldenæs, T. og Torsteinsen, H. (red) (2017): Ledelse og skjønnsutøvelse. Analyse, intuisjon, forhandlinger. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-8, 13, 14 og 17. (209)

Døving, E., B. Elstad & Storvik, A. (2019): Profesjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel: 1-12. (270 s.)

Eriksson-Zetterquist U, Kalling T, Styhre A & Woll K. (2014): Organisasjonsteori. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (340 s.)

Vabo M. & Vabø S. (2015): Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 og 11. (129 s)

Wiilumsen, E. og Ødegård, A. (red) (2020): Samskaping. Sosial innovasjon for helse og velferd. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, 2, 4, 7, 8, 11 og 12. (119 s)

Selvvalgt pensum:

Emnet har selvvalgt pensum på 500 sider. Til dette pensum anbefales særskilt valg av vitenskapelige artikler, men også bokkapitler for fordypning i valgt tematikk. Pensumlisten er et arbeidskrav som skal godkjennes etter nærmere informasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 20:15:44