Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Sissel Larsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRF23012 Studentbedrift (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse.
Emnet er mulig i 3. årsprofilering i Bedriftsøkonomiske emner ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.

Valgfritt for studenter fra andre studieprogram.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

Emnet undervises i 3. og 4. semester for bachelorstudiet i Innovasjon og prosjektledelse.

 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten

 • har teoretisk kunnskap og forståelse for utøvelse av entrerprenørskap som aktiv deltager i en moderne organisasjon
 • har god innsikt i entreprenørskap og entreprenøriell ledelse ut fra et strategisk perspektiv
 • kan gjennom egen studentbedrift planlegge, etablere, drive og avvikle en mindre bedrift

Ferdighet:
Studenten

 • benytter et sett metoder, teknikker, IT-verktøy og modeller for å gjennomføre oppstart og avvikling av en bedrift
 • kan, gjennom erfaring fra arbeidet med egen studentbedrift, forstå sentrale problemstillinger og utfordringer knyttet til en mindre bedrifts hverdag
 • kan løse innovasjons- og utviklingsoppgaver på en systematisk og effektiv måte

Generell kompetanse:
Studenten

 • har forståelse for etiske forpliktelser knyttet til drift av egen virksomhet - både ovenfor ansatte og samfunnet

Innhold

Studentene skal utvikle en egen forretningsplan, gjennomføre denne og rapportere sine resultater i en sluttrapport. Sluttrapport utgjør også den formelle avviklingen av studentbedriften.
Følgende tema vil bli berørt:

 • Valg av forretningsidé
 • Registrering av studentbedrift
 • Organisering av gruppen/bedriften
 • Prosjektarbeid som arbeidsform
 • Forretningsplanbygging med følgende hovedtemaer:
  Ide, marked, budsjettering, organisering og finansiering
 • Organisasjon/ledelse
 • Evaluering og sluttrapport
 • Kontakt med leverandører (innkjøp) og kunder (salg)
 • Etablering av samarbeid med mentor (fra næringslivet) 
 • Konkurranse /Messedeltakelse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i blokker.

Emnet er et prosjektfag som krever aktiv gruppedeltagelse og oppfølging. Prosessen er krevende og veiledning og selvstudium er sentralt i faget. 
Faget følger de retningslinjer som er satt av Ungt Entreprenørskap i forhold til etablering, drift og avvikling av Studentbedrift.
Fokus på informasjonssøk og litteratur er sentralt, både på campus og via internett.
Stor grad av egenaktivitet kreves, både i arbeidet internt i høgskolen og i praksis- / yrkesfeltet via mentorordninger med næringslivet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • To innleveringsoppgaver
 • Loggføring av arbeidsinnsats
 • Deltagelse i Østfoldmesterskap for studentbedrift. En gruppe går videre til Norgesmesterskapet for studentbedrift

Eksamen

Mappevurdering (gruppe):

I mappevurderingen inngår et prosjektarbeid bestående av

 • beskrivelse av prosjektprosessen
 • forretningsplan
 • prosjektresultatet
 • sluttrapport

Initiativ og pågangsmot vil bli vektlagt. Karakteren til deltagere innenfor gruppen kan variere basert på loggføring av arbeidsinnsats. Ved kontinuasjon må alle komponenter i mappen tas på nytt.

Det gis bokstavkarakter A til F, der F er ikke bestått. Det gis individuelle karakterer.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingsens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Litteratur: Kubr, Thomas, Daniel Ilar og Heinz Marchesi (2000). Fra idé til ny virksomhet - en håndbok for nye vekstselskaper. Oslo: McKinnsey & Co. 255 s.

Olav R. Spilling (red) (2008). NyskapingsNorge. Bergen: Fagbokforlaget. 279 s.

Philip A. Wickham (2004). Strategic Entrepreneurship, 3rd ed. Harlow: FT/Prentice Hall. 619 S. 

Nettbasert materiale fra Ungt Entreprenørskap - www.ue.no og kompendier/artikler/henvisninger.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 02:39:33