Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Varighet:
½ år

IRE31013 Prosjekt - velferdsteknologi (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelor i innovasjon og prosjektledelse.
Valgemne for Bachelor i ingeniørfag - alle studieprogram.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten har

  • kunnskap om helse- og omsorgssektoren og produktutvikling som en systematisk og integrert prosess

Ferdigheter:
Studenten kan

  • delta i en produktutviklingsprosess frem til ferdige konsept og prototyper, knyttet til behov i helse- og omsorgssektoren

Generell kompetanse:
Studenten

  • forstår produkt- og prototyputvikling som en praktisk aktivitet med en klar faglig begrunnelse

Innhold

Utvikling av omsorgs- og velferdsteknologi forventes a° være et viktig grep for a° møte de kommende samfunnsutfordringene med en aldrende befolkning, endret sykdomsbilde og knapphet på helse- og omsorgspersonell.

Viktigheten understrekes av den pågående Samhandlingsreformen som vil kreve nye produkter og løsninger for å nå målet om bedre samhandling i helse- og omsorgssektoren.

Del 1: Helse- og omsorgssektoren
Retter fokus på sektoren og de spesielle krav og behov som stilles til nye produkter og løsninger. Det legges spesiell vekt på en systemisk tilnærming til sektoren og samspillet mellom de ulike aktørene i deler av denne sektoren.

  • Samhandlingsreformen og ny teknologi
  • Velferdsteknologi i boliger (tenkningen om ett år lengre hjemme)
  • Forskningsprosjekter og satsingsområder i regionen

Del 2: Prosjekt for utvikling av produkt, prosess eller tjeneste innenfor omsorgsteknologi
Gir innsikt i praktiske arbeidsformer og grunnleggende metoder knyttet til utvikling av nye produkter og løsninger basert på behovene i sektoren. Deltakelse i et prosjekt for utvikling av et nytt produkt/prototype knyttet til velferdsteknologi står sentralt.

  • Identifisere kundebehov og produktspesifikasjon
  • Konseptgenerering, utvelgelse og testing

Prototyping hvor funksjon vektlegges samt at avansert teknologi inngår som en vesentlig komponent.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet skal gi erfaring med og kunnskap om prosesser knyttet til produktutvikling med fokus på velferdsteknologi. Studenter med forskjellig spesialisering settes sammen i prosjektgrupper for å bidra i et tverrfaglig / flerfaglig prosjekt.

Undervisningen baserer seg på høy grad av involvering fra studentenes side, og vil veksle mellom innledning fra forelesere, bedrifts- / virksomhetsbesøk og seminar. Dersom studenter  fra internasjonale samarbeidspartnere deltar i undervisningen vil den bli gjennomført på engelsk.

Øvingsarbeid vil være et felles prosjekt for utvikling av et nytt produkt for helse- og velferdssektoren.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Del 1: Skriftlig rapport på maks. 5 sider

Del 2: Deltagelse i prosjektarbeid. Skriftlig rapport på maks 40 sider

Arbeidskrav kan kreves levert på engelsk.

Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen
Individuell muntlig eksamen med presentasjon (ca. 15 minutter) av prosjektrapporten (Del 2).
Innholdet i rapporten vektlegges etter studentens faglige bakgrunn i forhold til studieprogram.

Presentasjonen blir etterfulgt av spørsmål fra sensor (ca. 10 minutter).

Det gis bokstavkarakter A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Ulrich, Karl. 2004. Product design and development. 3. utg. Boston: McGraw-Hill/Irwin.

Levin, Morten og Rolfsen, Monica. 2008. Arbeid i team: Læring og utvikling i team. Bergen, Fagbokforlag

Aspnes, E. H., Ausen, D., Høyland, K., Mikalsen, M., Steen-Hansen, A. E., Storesund, K., Schjølberg, I., et al. (2012). Velferdsteknologi i boliger: muligheter og utfordringer. Trondheim: Sintef.

Stortingsmelding 47 (2008-2009): Samhandlingsreformen - Rett behandling - på rett sted - til rett tid.

Norges offentlige utredninger 2011: "Innovasjon i velferd".

Støttelitteratur:

Kompendier knyttet til verktøy og metoder

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 02:39:50