Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Emneansvarlig:
Sissel Larsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF23513 Innovasjon og økonomi (Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress
 • elektro
 • elektro, Tress
 • elektro, Y-vei
 • industriell design
 • industriell design, Tress
 • maskin
 • maskin, Tress
 • maskin, Y-vei
 • kjemi
 • kjemi, Tress
 • kjemi, Y-vei

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

 • skal ha kunnskap om teknologiske nyskaping og innovasjon
 • skal gi studentene teoribakgrunn og forståelse for å kunne utføre entrepenørskap som aktiv deltager i en moderne organisasjon.
 • skal opparbeide kompetanse og selvtillit til å gjennomføre prosjekter.
 • skal gjennom arbeidet trene seg i å arbeide i team på en systematisk måte etter anerkjente metoder og modeller for problemløsning og prosjektstyring
 • skal ha tilegnet seg kunnskap om en bedrifts kostnader, inntekter og markedstilpasning samt regnskaps- og budsjetteringssystem.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan bidra til å identifisere og generer nye ideer og løsningsforslag
 • kan vurdere ideer ved hjelp av system, innovasjons- og økonomifaglige begreper
 • skal ha kompetanse i å benytte et sett metoder, teknikker, IT-verktøy og modeller for å gjennomføre oppstart og avvikling av en bedrift
 • kan lese et enkelt regnskap og foreta ulike lønnsomhetsvurderinger
 • skal kunne utarbeide enkle bedrifts- og prosjektregnskap 

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan bidra til utvikling av nye prosesser og systemer
 • kan bidra med kunnskap i systemtenkning i tverrfaglig arbeid
 • kan vurdere økonomisk informasjon
 • skal ha en forståelse for hvilke etiske forpliktelser det medfører å drive egen virksomhet - både ovenfor ansatte og samfunnet.

Innhold

Emnet kobler ulike begreper og metoder knyttet til innovasjon, økonomi og entreprenørskap.  Studentene skal utvikle systemforståelse innen teknologisk nyskapingsarbeid og forretningsutvikling, Emnet skal også gi studentene grunnleggende bedriftsøkonomisk kunnskap.

Emnet skal fokusere på tverrfaglig og helhetlig tenkning omkring temaet innovasjon, økonomi og entreprenørskap. Prosess – systemtenking står sentralt i forbindelse med teknologisk innovasjon. Studentene skal utvikle en egen forretningsplan, gjennomføre denne og rapportere sine resultater i en sluttrapport. Studentene gis også en grunnlagsforståelse om økonomiske forutsetninger for ingeniør/ entreprenørrollen.

 • Innovasjon – produkt og system
 • Teamarbeid/Tverrfaglig organisering
 • Valg av forretningsidé
 • Prosjektarbeide som arbeidsform
 • Registrering av studentbedrift
 • Kostnads- og inntektsteori
 • Forretningsplanbygging med følgende hovedtemaer: Ide, Marked, Budsjettering, Organisering og Finansiering
 • Suksessfaktorer for entreprenørskap

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er et prosjektfag som krever aktiv gruppedeltagelse og oppfølging. Prosessen er krevende, men samtidig svært lærerik. Veiledning og selvstudium er sentralt i faget. 

 • Forelesning
 • Studentbedrift som metode
 • Teamarbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 2 obligatoriske gruppeoppgaver som danner grunnlag for en sluttrapport
 • Deltakelse i Østfoldmesterskap for studentbedrifter

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen

Eksamen

Rapport (gruppeeksamen) og muntlig høring

Muntlig høring tar utgangspunkt i innlevert sluttrapport fra prosjektet. Karakteren settes på bakgrunn av muntlig høring i gruppe. Det kan gis individuell karakter.

Det benyttes bokstavkarakterer A-F.

Ved ny/utsatt eksamen må både ny rapport leveres og ny muntlig høring gjennomføres.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Under vurdering

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:40:42