Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Jo Høkedal
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF13018 Fysikk/kjemi (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiene i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress
 • elektro
 • elektro, Tress
 • elektro, Y-veien
 • industriell design
 • industriell design, Tress
 • maskin
 • maskin, Tress
 • maskin, Y-veien

Anbefalte forkunnskaper

Emnet Matematikk 1 bør tas samtidig.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

 • forstår hvordan realfagene anvendes på en helhetlig måte, dvs. hvordan fysiske og kjemiske fenomen henger sammen
 • kjenner sentrale lover i fysikken og hvordan de anvendes 
 • kjenner grunnleggende prinsipper, teorier og begrep innen kjemi og relevans for eget fagfelt
 • kjenner grunnleggende sammenhenger mellom kjemi og praktiske anvendelser

 

Ferdigheter:

Studenten

 • leser faglitteratur innen eget fagområde
 • anvender fysiske og kjemiske prinsipper innen eget fagområde
 • kommuniserer med andre fagpersoner med relevant fagterminologi
 • redegjør for grunnleggende fenomen innen fysikk og kjemi, og anvender disse til å forklare faglige problemstillinger

Generell kompetanse:

Studenten

 • har forståelse for fysikk og kjemi som grunnlag for naturvitenskaplig tenkning
 • forstår realfagenes rollet i samspillet mellom den teknologiske utvikling og samfunnet, og har innsikt i nåværende og fremtidige miljømessige og etiske problemstillinger
 • finner relevante svar på faglige problemstillinger gjennom anvendelse av fysiske og kjemiske metoder
 • forstår fysiske og kjemiske tenkemåter og formidler disse skriftlig og muntlig
 • bidrar til utviking av ingeniør- og allmenndannelse

  Innhold

  FYSIKK

    -    Rettlinjet og krumlinjet bevegelse i tre dimensjoner.

    -    Newtons lover anvendt i ulike sammenhenger inkludert ved rotasjon

    -    Bevaring av bevegelsesmengde, energi og spinn

    -    Svingninger, anvendelse og modellering

    -    Termodynamikk: kalorimetri, faseovergang, termisk ekspansjon, termodynamikkens 1. og 2. lov, pV-diagram, adiabatiske, isoterme, isobare og isokore prosesser. Sykliske prosesser.

   

  KJEMI

    -    Atomets oppbygning og det periodiske systemet

    -    Grunnstoffer og isotoper

    -    Løsninger og kjemisk likevekt

    -    Atomstruktur og det periodiske systemet

    -    Kjemisk bindinger. forbindelser og reaksjoner

    -    Aggregattilstander, stoffenes struktur og gassers egenskaper

    -    Navnsetting av organiske og uorganiske forbindelser

    -    Reduksjon og oksidasjonsreaksjoner

    -    Likevekter i vannløsninger

    -      Forsvarlig håndtering, bruk, oppbevaring og avhending av stoffer, og grunnleggende HMS.

  Undervisnings- og læringsformer

  Ukentlig er det en dobbelttime med forelsning i fysikk og en dobbelttime med forelsning i kjemi. Forelesningene gir i) en oversikt over de sentrale elementene og vise sammenhengen mellom dem og ii) eksempler på oppgaveløsninger. Forelesningene er kun et suplement til studier av læreboka, der finner man viktige detaljer. Viktigst av alt er likevel løsing av øvingsoppgaver; enten studenten gjør det på egenhånd eller sammen med andre anbefales det også å ta en tur på regneøvingene - der er det dyktige studentassistenter som kan svare på det meste. De, i alt 10, elektroniske testene kommer vanligvis når et tema er ferdig undervist, studenten får da anledning til å teste om hen har fått med seg det aller mest sentrale.

  Arbeidsomfang

  Forelesning 80 timer. De resterende 170-220 timene må studentene fordele etter eget behov på lesing av lærebok, og regnetrening. (De 10 elektroniske testene skal hver ta maksimalt en halv time om studentene har forstått stoffet.)

  Praksis

  Ingen

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  Fysikk: 5 elektroniske individuelle flervalgstester. Minimum 4 må være bestått.
  Kjemi: 5 elektroniske individuelle flervalgstester. Minimum 4 må være bestått.

  Eksamen

  4 timer skriftlig eksamen

  Tillatte hjelpemidler:

  • Ett selvskrevet A4-ark med valgfritt innhold
  • Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst
  • Enhver matematisk formelsamling

  Det benyttes karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

  Sensorordning

  Blir klart våren 2018

  Evaluering av emnet

  Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
  Skriftlig sluttevaluering av emnet.

  Litteratur

  Fysikk:  

  Wolfson, R., Essential university physics, vol 1, 3rd edition.

  Kjemi:  

  Boye, N.C. (2009), Kjemi og miljølære, Gyldendal Undervisning, 393 sider.
                

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 02:46:31