Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
June Merete Solberg Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI16020 Produkt- og tjenesteutvikling (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse

Valgfritt emne i Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon kull 2019

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

Bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse: 2. semester (vår)

Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon kull 2019: 4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:

  • metoder og verktøy for å gjennomføre og lede produkt- og tjenesteutviklingsprosesser

  • den tenkning som ligger bak moderne produkt- og tjenesteutvikling

Ferdigheter
Studenten kan:

  • innhente, analysere og evaluere data for å kunne forbedre produkter og tjenester

  • bruke verktøy for å lede og gjennomføre produkt- og tjenesteutviklingsprosesser  

Generell kompetanse
Studenten forstår:

  • utfordringene knyttet til produkt- og tjenesteutvikling

  • hvilke verktøy som er egnet for de ulike problemstillingenen knyttet til produkt- og tjenesteutvikling

Innhold

Emnet fokuserer på hvordan studenten skal analysere, tolke, lede og gjennomføre produkt- og tjenesteutviklingsprosesser for å skape gode og relevante tjenester og produkter.

Emnet gir en innføring i fremgangsmåter og metoder som gjør at studenten kan utvikle et veikart for produkt- og tjenestekartlegging. Emnet gir studenten en forståelsen for hvilke verktøy som er egnet til å bruke på hvilke typer av produkt- og tjenesteproblemer herunder forståelse for konsepter, prototyper og 3D modellering.

I emnet inngår en historisk innføring i innovasjonstenkning knyttet til produkt- og tjenesteutvikling. I tillegg vil  bærekraft være et gjennomgående tema i undervisningen.

Emnet skal sikre at studenten etter gjennomført emnet er i stand til å analysere og kartlegge de faktorer som har betydning for utvikling av tjenester og produkter samt kunne velge de verktøy og fremgangsmåter som er egnet til å løse produkt- og tjenesteproblemer. 

Undervisnings- og læringsformer

Fokus i emnet er på problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledning og fellessamlinger. Fagstoffet i emnet vil formidles gjennom hybridundervisning, og studenten oppmuntres til selvstudium i emnet. Studenten sin problemløsningsevne og fagkunnskaper utvikles gjennom innsikt i litteraturen og gjennomføring av pålagte oppgaver underveis i emnet. 

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Skriftlig individuell innlevering basert på utleverte oppgaver underveis i emnet.

Eksamen

Individuell, skriflig hjemmeeksamen. Varighet: 3 timer. 

Hjelpemidler: Ingen.

Det benyttes karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen.
Studenter som har fått ikke bestått på eksamen må ved ny eksamen ta arbeidskrav på nytt.
Ved ønske om forbedring av karakter kan eksamen tas på nytt.

Evaluering av emnet

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 20.11.2020.

Det tas forebehold om at litteraturen vil kunne endres helt frem mot oppstart av emnet.

Andresen, K. (2014). Ordning, reda og brukermedvirkning. Stat og styring, Nr. 3,  2014, s.1-3.

Cooper, Robert G. (2017), Winning at New Products: Creating Value Through Innovation, Paperback, Publisher: Basic Books; (utvalgte kapitler kunngjøres ved oppstart).

Cooper, Robert G. (2019). The Drivers of Success in New Product Development. Industrial Marketing Management, 76 (2019), pp. 36-47.

Garnes, Å. (2017). En modell for entreprenørskap og entreprenører. Beta, Årgang 31, Nr. 1-2017, s.25-42. 

Grönquist, D. N. & Holm, V. (2013). Kundeorientering er ikke nok. Bekk Consulting, 16.september 2013, https://blogg.bekk.no/kundeorientering-er-ikke-nok-b95ca3e796c8

Lindland, K. (2017). Figgjo AS - mellom Taylorisme og Jærkultur. Arbeiderhistorie, Årgang 21, Nr. 1, s.125-139. DOI: 10.18261/issn.2387-5879-2017-01-08.

Mæland, J.(2014). Innovasjon og innovasjonskonkurranser. Magma, 06-0714, s.88-94.

Maier, D., Maftei, M., Maier, A. & Bitan, G. E. (2019). A Review of Product Innovation Management Literature in the Context of Organization Sustainable Development. Amfiteatru Economic, 21 (Special No. 13), pp. 816-829.

Olsen, N.V.. & Sandvik, K (2012). Årsaker til produktutviklingssuksess. Beta, Nr.1 2002, s.1-14.

Skøyen, J. & Thoresen, P. (2013). Virksomhetsutvikling i små og mellomstore bedrifter Veier mot bedre lønnsomhet. Praktisk økonomi og finans, Vol. 29, 3-2013, s.39-46. 

Wisler-Poulsen, Ian (2002), Grundbog i servicedesign, København: Grafisk Litteratur (utvalgte kapitler kunngjøres ved oppstart). 

I tillegg kommer forelesningsnotater og materiale tilgjengeliggjort underveis i emnet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:17:49