Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Mats Smerthu Lindh
 • Thi Thuy Nga Dinh
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk.
Varighet:
½ år

ITF20319 Software Engineering og testing (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

 • Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer med fordypning i Software Engineering og Business Intelligence

Valgemne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper tilsvarende emnene Programmering 2 og Databasesystemer.

Undervisningssemester

3. og 5.semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten kjenner til

 • ulike metoder og modeller for software utvikling
 • ulike faser og aktiviteter som inngår i software utvikling
 • ulike testeteknikker og verktøy som kan benyttes i software utvikling
 • forskjellige typer dokumentasjon som benyttes i utviklingsprosessen

Ferdigheter

Studenten kan

 • velge og anvende metoder og teknikker for å innhente, spesifisere og validere krav til et software system
 • designe og utvikle software systemer
 • verifisere og validere software systemer

Generell kompetanse

Studenten kan

 • jobbe i et utviklingsteam
 • være i stand til å skrive en rapport og formidle innhold på en strukturert og systematisk måte

Innhold

 • Kravhåndtering
 • Design og modellering
 • Utvikling
 • Testing
 • Dokumentering

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, veiledning og prosjektarbeid.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning og 2 timer øving per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten skal levere inntil 4 obligatoriske oppgaver.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til skriftlig eksamen.

Eksamen

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Sluttkarakteren settes på bakgrunn av to deleksamener. Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Deleksamen 1 er et gruppeprosjekt som teller 45%. Det gis individuell karakter.

Deleksamen 2 er en 3 timers individuell skriftlig eksamen som teller 55%. Ingen hjelpemidler tillatt. Det benyttes karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen kan hver eksamensdel tas på nytt, og resultatene på eksamensdelene slås sammen på nytt. Ved ny eller utsatt deleksamen 1 avtales innholdet i prosjektoppgaven med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlista ble oppdatert 18.8.2020

Software Engineering 10th Edition av Ian Sommerville.

Diverse nettressurser som gjøres tilgjengelig på høgskolen læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 02:43:59