Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LBLDNHB13 Natur, helse og bevegelse (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Gjennomført og bestått praksis i 1. studieår eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet er å gi studenten kunnskap og kompetanse til å oppfylle krav og forventninger satt i "Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning" innenfor fagområdene "Natur, helse og bevegelse".

Etter fullført emne har kandidaten kunnskap om:

 • hvordan barnet lærer og forstår verden og seg selv gjennom kropp og sanser i ulike miljø og til ulike årstider
 • organismer og fenomener i naturen
 • hvordan barn lærer i samspill med miljø og hvordan en kan initiere og støtte opp om barns egeninitierte læringsprosesser
 • menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • betydning av kosthold og kroppslig lek for helse og utvikling
 • kroppslig lek i ulike omgivelser og til ulike årstider
 • kroppslig lek og kosthold i et flerkulturelt samfunn
 • økologi/økosystemer og biologisk mangfold
 • lokale og globale miljøtemaer og bærekraftig utvikling
 • fysisk, motorisk, psykisk og sosial utvikling hos barnet

Etter fullført emne har kandidaten følgende ferdigheter

 • kan legge til rette for undring og utforskning av naturen sammen med barna
 • kan eksperimentere med fenomener i den fysiske verden og med hverdagsteknologi sammen med barna
 • kan hjelpe barna å samle, systematisere og lære om naturobjekter i nærmiljøet
 • kan legge til rette for stimulerende lekemiljøer til ulike årstider og på ulike arenaer
 • kan bruke lokale naturressurser til pedagogisk opplegg i barnehagehverdagen
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitetsopplegg for barn i naturen og på andre arenaer, samt legge til rette for barns behov for fysisk aktivitet, hvile, sunt kosthold og god hygiene
 • kan reflektere over og ta hensyn til ulike kulturelle perspektiv og ulike perspektiver på kropp i arbeidet med natur, helse og bevegelse

Etter fullført emne har kandidaten følgende generell kompetanse

 • er medvirkende, inspirerende og gode rollemodeller sammen med barn i deres kroppslige lek og naturopplevelser
 • kan være analytisk og kritisk reflekterende i arbeid med barn
 • kan orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for kroppslig lek og naturfaglig utforsking sammen med barn
 • kan ivareta helse, gjennomføre rutiner for trygghet i barnehagen og utføre førstehjelp
 • kan legge til rette for barns, naturfølelse, mestringsglede, bevegelsesglede, trygghet, kommunikasjon, empati, identitet og logiske evner

Innhold

Tema som gjennomgås:

 • Arter i dyreriket, soppriket og planteriket
 • Miljø og barn i natur
 • Barns totale utvikling (fysisk, motorisk, psykisk og sosial)
 • Fysisk aktivitet, kosthold og helse i et flerkulturelt samfunn
 • Bevegelseslek i ulike miljø
 • Grunnleggende fysikk og hverdagskjemi
 • Menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • Fagdidaktikk i barnehagen
 • Plante- og dyreliv ved ulike årstider og miljø
 • Grunnleggende kunnskap om samspill i naturen
 • Årstidsvariasjoner knyttet til økologi og klima
 • Ulike perspektiver på kropp, todlerens kroppslige væremåte og kroppens fenomenologi

Praktisk kunnskap:

 • Basal hjerte- og lungeredning (HLR)
 • Naturlekeplass med tverrfaglig innhold
 • Sopptur, mat og helse
 • Tilpasning av aktiviteter for barn i ulike læringsmiljø, ute og inne og til ulike årstider

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: gruppearbeid, uteundervisning, praktiske øvelser, laboratoriearbeid, forelesninger, selvstudium, arbeid med barnehagebarn og ekskursjoner. Teoretisk og praktisk undervisning skal utfylle hverandre.

Studentene må bruke IKT som et verktøy knyttet til ulike arbeidsoppgaver i emnet. Studentene skal også være kjent med bibliotekets tilbud.

Arena for undervisning:

 • Natur som pedagogisk arena til ulike årstider
 • Kulturlandskap og nærmiljø som læringsressurs i barnehagen
 • Basseng, vann
 • Gymsal
 • Auditorium/klasserom
 • Laboratorium
 • Grupperom
 • Barnehagen

Ekskursjoner:

Ulike typer friluftsliv. Eventuelle kostnader knyttet til ekskursjoner må dekkes av den enkelte student.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 25 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Det er praksis knyttet til emnet. Varighet for praksis vil bli bestemt innen våren 2014.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Obligatorisk deltakelse på praktisk undervisning (krav om 85 % fremmøte)
 2. Bestått prøve i hjerte-lunge-redning (HLR)
 3. Vinteraktivitetskurs (Planlegging, gjennomføring og rapport)
 4. Artskunnskapsprøve (Digital kunnskapsprøve)
 5. Arena for utforsking for de yngste barna (Planlegging, gjennomføring og fremlegg)
 6. Godkjent og bestått praksis.
 7. Naturlekeplassprosjekt i barnehagen. Planlegging, gjennomføring og rapport.

Studenten vil få tilbakemelding fra faglærer om godkjent/ikke godkjent.

Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 1.

Eksamen

Individuell skriftlig femtimers skoleeksamen.
Eksamensoppgavene omhandler både enkelte målområder og sammenhenger mellom målområder.

Tillatte hjelpemidler: rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Leveres ut på eksamensdagen.

Karakterskala A-F benyttes.
Intern sensurering. 

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 12. juni 2014.

Naturfag med miljølære
Lie, S., Vedum, T.V. og Ødegaard, T. (2013) Undre meg på - naturfag i barnehagelærerutdanningen. Oplandske bokforlag.

Bakke, H.H.K. - «Natur 1 (2013) Barn opplever naturen. Cappelen Damm Akademisk.

Langholm, G., Hilmo, I., Holter, K., Lea, A. og Synnes, K. (2011) Forskerfrøboka - barn og natur. Fagbokforlaget.

Utdelt materiale fra lærer

Fysisk fostring:
Osnes, H., Skaug, H. N. & Kaarby, K. M. E. (2010) Kropp, bevegelse og helse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget 283 s.

Nordbotten, G. L. N. (2006). Barns fysiske utvikling: hvordan stimulere barns fysiske utvikling? Kristiansand: Høyskoleforlaget 120 s.

Lundhaug T. & Neegaard H.R. (2013) Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Oslo: CappelenDamm

Kompendium: Fysisk fostring, red. Berit Oddrun Sletten (2010). Består av:
- Kippe Karin. Barns utvikling gjennom fysisk utfoldelse i barnehagen.
- Moser, m.fl. Om barnas rom og kropp, aktivitet og hvile.
- Samdal og Haug. Betydningen av et sunt kosthold og fysisk aktivitet for helse og læring.
- Ärlemalm-Hagsèr Eva. Bland sandlådor, cyklar och bandyklubbor.

Helsedirektoratet (2007) Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen (fra nett)

Utdelt materiale fra lærer

Pedagogikk
Forskning om de yngste (2010). Barnehagefolk, nr. 1

Kolle, T., Larsen, A.S. og Ulla, B.(2010). Pedagogisk dokumentasjon: inspirasjoner til bevegelser til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget

Janesen, K.E (2013). På sporet av medvirkning og læring: De yngste barna i spenningsfeltet mellom det planlagte og spontane. Bergen: Fagbokforlaget

Sandvik, N. (2006) Temahefte om de minste barna i barnehagen

Alnervik, K. Göthson, H. og Kennedy, B. (2012). Ljuspunkten: barns reation till fenomenet och begreppet ljus. Stockholm: Stockholms universitets förlag

Tilleggslitteratur
Bakke, H.H.K. (2013) Natur 2 - barn utforsker naturfenomener. Cappelen Damm Akademisk.

Grimeland, G. (2012) Med åpne sanser - barnet, læreren og naturen. Cappelen Damm Akademisk.

Madsen & Irgenes (2005) Slik lærer du å svømme. Norges Svømmeforbund/Bodoni Forlag

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 02:46:55