Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDSRLE13 Samfunn, religion, livssyn og etikk (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere kandidaten til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring. Læringsutbyttet er formulert med utgangspunkt i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, bachelorgradsnivå.

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Emnet Samfunn, religion, Livssyn og etikk skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter
 • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet samt har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv
 • har kunnskap om barns reaksjoner og voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner, samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • har kunnskap om kristen tro og kulturarv, om de øvrige verdensreligionene, andre livssyn og filosofi samt etisk teori, grunnlagstenkning og etisk veiledning
 • har kunnskap om ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk

Ferdigheter
Studenten

 • kan begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse
 • kan formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager
 • kan samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • kan stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati i praksis

Generell kompetanse
Studenten

 • kan møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg
 • har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen
 • kan samarbeide med barns foresatte
 • kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn og gi etisk veiledning
 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis

Innhold

 • Barnehagens grunnlagsdokumenter:
 • Barnehagens særskilte verdigrunnlag
 • Barnehagen i et flerkulturelt samfunn
 • Kristen tro og kulturarv
 • De øvrige verdensreligionene
 • Andre livssyn og filosofi
 • Etisk grunnlagstenkning og yrkesetikk
 • Samfunnsutvikling
 • Barn i samfunnsfaglig perspektiv
 • Barnehagen som organisasjon
 • Ulikhet, klasser og lagdeling
 • Barnehagen, staten og kommune
 • Barns rett til medvirkning
 • Samiske barns kulturer og rettigheter
 • Barn i sorg og vanskelige livssituasjoner
 • Samarbeids med barnas foreldre/foresatte
 • Samarbeide med andre hjelpeinstanser

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppe- og plenumsamtaler
 • Lærer- og studentledet veiledning
 • Skriftlige arbeider, både individuelle oppgaver og gruppearbeid
 • Presentasjoner og framlegg med respons, ved både faglærer og studenter
 • Tverrfaglige prosjekter
 • Bruk av IKT i oppgaver og prosjekter
 • Bruk av bibliotekets ressurser

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 25 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Studenten må gjennomføre den praksis som ligger til det ordinære løpet i barnehagelærerutdanningen.

10 dagers praksis i barnehage.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent muntlig eller skriftlig av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Godkjent og bestått praksis
 2. Praksisfortelling knyttet til SRLE fra praksis.
 3. Fagdidaktisk oppgave i grupper. Veiledning. Muntlig presentasjon.
 4. Obligatorisk deltakelse i undervisning, både under forelesninger, i seminarer og veiledning, i gruppearbeid og gjennom individuelt arbeid der notater, fremlegg og skiftelige arbeid inngår (minimum 85 % tilstedeværelse). Ved deltakelse i alle deler skal studenten bidra i et forpliktende læringsfellesskap.

IKT kan anvendes som kilde og presentasjonsform. 

Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 4.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen, 5 timer.
Eksamen består av oppgaver som omhandler både enkelte målområder og sammenhenger mellom målområder.

Tillatte hjelpemidler: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Leveres ut på eksamensdagen.

Eksamensbesvarelsene vurderes av intern og ekstern sensor etter gradert karakterskala fra A til F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 24. februar 2014.

B= bøker som kan kjøpes i bokhandelen på Remmen
K= kompendium, dvs. litteratur i et kompendium som kan kjøpes i bokhandelen på Remmen
BULL= litteratur i SRLE som ble brukt i BULL høsten 2013, og som derfor ikke blir brukt våren 2014

B Børresen, B. & Malmhester, B. (2008): Filosofere i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget,
kap.4 (s. 46-72) (26 sider)

K Birkelund, Gunn Elisabeth og Trond Petersen, Det norske likestillingsparadokset, i Det
norske samfunn, 6. utgave, Gyldendal, Oslo 2010, ca. 20 sider.

K Botnen, Solveig m. fl. 2011. Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk.
Bergen: Fagbokforlaget. Ss. 13-17 og 77-106 (33s)

K Brochmann, Grete, Innvandring og det flerkulturelle Norge, i Det norske samfunn, 6. utgave,
Gyldendal, Oslo 2010, ca. 21 sider.

B Glaser, V. (2013). Foreldresamarbeid, barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo:
Universitetsforlaget (150 sider?)

B Hyrve, Geir, og Sataøen, Svein Ole, Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen.
Universitetsforlaget. Siste utgave. Del I, II og III, s. 5-180 (175 sider).

B Johannesen, Nina og Sandvik, Ninni (2008). Små barn og medvirkning- noen perspektiver.
Oslo: Cappelen DAMM (104 sider)

BULL Larsen, Ann Sofi (i prosess). Etikk i sfæren i det ubestemmelige. I K. Holthe, Å. Røthing og E.
Schetne (red.). Etikk i pedagogiske praksiser (12 sider)

B Moen, Kari Hoås. Styring og samarbeid i barnehagesektoren. Universitetsforlaget. Siste
utgave. Kapitlene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, s. 5-186. (181 sider).

K Norli Hansen, Marianne og Fredrik Engelstad. Samfunnsklasser og eliter, i Det norske
samfunn, 6. utgave, Gyldendal, Oslo 2010 (ca. 23 sider)

BULL Sandvik, Ninni (i prosess). Når gode intensjoner spenner beina på seg selv. I K. Holthe, Å.
Røthing og E. Schetne (red.). Etikk i pedagogiske praksiser (12 sider)

B Spernes, Kari og Hatlem, Marianne (2013). Den flerkulturelle barnehagen: teoretiske og
praktiske perspektiver. Oslo: Gyldendal akademisk, del 3 og 4 = s. 155-257 (103 sider)

B Sødal, Helje Kringlebotn (Ny utgave etter nyttår 2013): Kristen tro og tradisjon i barnehagen.
Kristiansand: Høyskoleforlaget, kap. 2, 3, 6 og 7 (90 sider)

B Thoresen, I. T. og Winje, G. 2013. Religioner, mangfold og etikk i barnehagen. Oslo: Cappelen
Damm Akademisk. Ss. 18-41, 53-174, 187-197, 211-266, 273-280, 282-289 (223 sider)

BULL Thoresen, I. T. og Winje, G. 2013. Religioner, mangfold og etikk i barnehagen.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Ss. 42-52 (10 sider)

B Tholin, K. R. (2008). Yrkesetikk for førskolelærere. Bergen: Fagbokforlaget (134 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 02:47:13