Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Victor Tymczuk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBKHV10111 Kunst og visuell kommunikasjon (2-dimensjonal form) (1-7) (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kunst og håndverk 1 for grunnskolelærerutdanningen 1-7 (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • kunnskap om hovedretninger innenfor bildekunst og skulptur fra antikken til dagens uttrykk
 • kunnskap om kunstteorier og hvordan uttrykksformer fra ulike kulturer nasjonalt og internasjonalt kan være ressurs for eget skapende arbeid og organisering av læring, hovedtrekkene i fagets historie, begrunnelse, innhold og metoder
 • kunnskap om sentrale teorier om barns todimensjonale formspråkutvikling
 • kunnskap om hvordan de yngste barna i skolen bør møte faget kunst og håndverk
 • kunnskap om materialer, teknikker og redskaper  som er vanlige i arbeid med bilder
 • estetisk kompetanse og kunnskap om bruk av estetiske virkemidler
 • fagdidaktisk kunnskap og kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter er del av arbeid i faget, og hvordan legge til rette for tilpasset opplæring.

Ferdigheter
Studenten kan

 • eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og teknikker i arbeid med egne uttrykk.
 • inspirere elevene til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget.
 • organisere enkle utstillinger og lage ulike typer presentasjoner og aktivisere elever i arbeid med utstilling av deres egne produkter
 • bruke enkle analyseverktøy og formidle kunst på varierte måter, og se sammenheng mellom ulike kunstuttrykk, barns skapende virksomhet og eget arbeid

Generell kompetanse
Studenten kan

 • bruke digitale læringsarenaer til formidling av fagstoff og egen faglig oppdatering
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring i kunst og håndverksfaget

Innhold

Temaer som vil bli behandlet i Kunst og visuell kommunikasjon (2-dimensjonal form):

 • Billedkunstens historie fra antikken til modernistisk formspråk
 • Eget bildearbeid med utgangspunkt i sentrale kunstperioder
 • Barns formspråk i todimensjonal form
 • Billedanalyse
 • Fagets historie
 • Kunnskapsløftet med vekt på 'Det skapende menneske' og læreplan i kunst og håndverk
 • Studieturer som grunnlag for kunnskap og generell kompetanse

Gjennom arbeidet med temaene skal studentene få erfaring med ulike arbeidsformer som er relevante for arbeidet på grunnskolens trinn 1-7. Lærestoffet i faget bygger på anerkjent forskningsbasert kunnskap.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet har en teoretisk forankring der veksling mellom kunstfaglige studier, eget estetisk skapende bildearbeid og fagdidaktisk refleksjon gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle ideer i eget arbeid. I lærerutdanninga spiller praksisperiodene en viktig rolle, og samarbeid med praksisskolene åpner for verdifull faglig og didaktisk refleksjon knyttet mot emnets læringsutbytte. Det vil bli minst en obligatorisk studietur i semesteret. Studenter må påregne utgifter til obligatoriske studieturer.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

3 uker praksis i semesteret. Se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanningen 1-7 og Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

1. Godkjent frammøte til undervisning (minimum 80 % tilstedeværelse) og studieturer. Den enkelte faglærer sender rundt tilstedeværelsesliste som signeres av studenten. Dersom studenten ikke kan delta på organisert studietur, må han/hun utarbeide og få godkjent et alternativt opplegg.

2. I hht semesterplanen gjennomført og godkjent oppgave i billedanalyse som leveres individuelt og skriftlig (800-1200 ord). 

Eksamen

Som en del av undervisningen gis formativ vurdering på arbeider og faglig progresjon. 

Eksamensform

 1. Mappeeksamen med utstilte produkter som leveres innen angitt frist. Mappen skal bestå av kandidatens individuelle arbeider i emnet med tilhørende prosessdokumentasjon og logg.
 2. Individuell muntlig eksamen, varighet cirka 25 minutter, med utgangspunkt i presentasjon av kandidatens egne produkter. Den muntlige eksaminasjonen tar også opp spørsmål fra pensumlitteratur og lærestoff i emnet.

Det gis en samlet karakter i emnet.
Karakterregel: A-F.
To interne sensorer.

Ved eventuell ny eksamen kan eksamensmappen forbedres én gang. Kandidaten må deretter fremstille seg for ny muntlig eksamen.

Evaluering av emnet

Studentene evaluerer emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA3).

Litteratur

Det forbeholdes rett til endringer i litteraturlista før studiestart.

Foruten undervisning og feltstudier ved kunsthistorisk museum og gallerier er følgende pensum:

1. Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Kunnskapsdepartementet.

A)   Generell del: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Den-generelle-delen-av-lareplanen/

B)   Prinsipp for opplæringen: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Prinsipp-for-opplaringa-i-Kunnskapsloftet/ http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/prinsipper_lk06.pdf

C)   Læreplan i kunst og håndverk: http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Lareplan/?laereplanid=127655 http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/larerplaner/generell_del/Generell_del_lareplan_bm.rtf

2. Beckett, Wendy (2007) Maleriets historie. Oslo: Spektrum forlag

3. Danbolt, Gunnar (2002): Blikk for bilder. Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Abstrakt forlag

4. Engelstad, Arne (2000): Interart. Gjennom epokene med litteratur, bildekunst og musikk. Bergen: Fagbokforlaget. [Ikke Litteratur- og Musikkavsnittene]

5. Haabesland & Vavik (2000): Kunst og håndverk? hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget [s.14-85, s.128-181]

6. Johannessen, Aggi Folgerø (2003): Grunnbok i bildeskaping med kunstnere i modernismen og samtidskunsten som forbilder. Bergen: Fagbokforlaget [s.13-84]

7. Nielsen, Liv Merete (2009) Fagdidaktikk for kunst og håndverk: i går - i dag - i morgen. Oslo: Universitetsforlaget [s.35-117]

8. Thorsnes, Tollef (2009): Grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk. I : Traavik, Hilde, Hallås, Oddrun og Ørvig, Anne: Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo : Universitetsforlaget [Artikkel 11/s.212 - 227]

9. Kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser, bøker og forelesninger ved gallerier og kunst- og kulturmuseer er også å regne som pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 02:48:10